Wonen en leven

Het woningtekort is een probleem door het hele land. - Beeld: iStock

“Slim omgaan met de ruimte vraagt om een samenhangende blik,”

Vinesh Lalta

Verbinden verstedelijking en mobiliteit

Zorgen voor meer betaalbare woningen is een van de belangrijkste opgaven deze collegeperiode. En dat vraag om een samenhangende blik, want woningbouw en mobiliteit gaan hand in hand. Dus niet eerst bouwen en dan nadenken over de bereikbaarheid, maar al bij de planning duidelijk zijn over hoe mensen hun woning kunnen bereiken. Goed openbaar vervoer en goede fietsverbindingen moeten er zijn op het moment dat de eerste woning wordt opgeleverd.

3-dimensionale verordening inclusief kabels leidingen en ondergrond

De wereld onder onze voeten wordt steeds drukker, vooral met leidingen. Het is niet altijd duidelijk welke leidingen waar precies lopen. Die kennis hebben we nodig om te verduurzamen; denk aan de bescherming van het grondwater en het gebruiken van aardwarmte.

Daarom willen we een driedimensionale omgevingsverordening, met bodem en diepere ondergrond. Dan kunnen we bovendien werkzaamheden aan verschillende kabels en leidingen beter plannen, zodat de straat minder vaak open hoeft en bewoners minder overlast ervaren. Bij alles wat we boven de grond doen, moeten we meer rekening houden met de ondergrond. Bij het inzetten van aardwarmte staat vanzelfsprekend de stabiliteit van de ondergrond en het behoud van de grondwaterkwaliteit voorop.

Visies Noordelijke Bollenstreek, Haarlemmermeer en Vlietzone

Na de gebiedsontwikkeling Haarlemmermeer – Bollenstreek (2006) is er veel verandert. De bereikbaarheid van de Bollenstreek is van groot economisch belang voor de Greenport, het toerisme en de ruimtevaartindustrie. De noordelijke ontsluiting van de Greenport (Duinpolderweg) is helaas komen te vervallen. Nieuwe maatregelen voor de Bollenstreek zullen alleen succesvol worden als deze aansluiten bij de visie van Noord-Holland. D66 pleit daarom voor een integrale omgevingsvisie die de provinciegrens overstijgt.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.