Economie

Over 50 jaar is de provincie Zuid-Holland nog altijd de economische motor van Nederland. Zuid-Holland combineert een gunstige ligging met bewoners met echte Hollandse ondernemingszin. Dat leidt tot succesvolle mainports zoals de Rotterdamse haven, de tuinbouw in de Greenport en de succesvolle kennishubs. Om ook in de toekomst relevant te blijven stimuleert D66 innovatie en zorgen we dat logistieke processen niet vastlopen. Dat doen we samen met inwoners, bedrijven en overheden.

Verduurzaming van vervoer

Zuid-Holland beschikt over een uitstekende economie. Van onze unieke haven in de Rijnmond, naar de Greenport in Haaglanden tot ons kloppende Groene Hart, Zuid-Holland is dé economische motor van Nederland. In 2020 werd 21,2% van het Nederlandse BBP verdiend in onze provincie.4 We willen zorgen dat deze goede economische uitgangspositie behouden blijft, maar wel met een duurzame blik.

D66 wil

  • Rotterdamse Haven transformeren naar een waterstofhub. De De provincie moet een regisserende rol pakken in de transformatie van de Rotterdamse haven van fossiele koploper naar waterstofhub van Europa.
  • Duurzaamheidsimpact van de provincie meenemen in jaarverslagen. Economische vooruitgang moeten we niet alleen benaderen in euro’s, maar ook in maatschappelijke toegevoegde waarde. Daarom moet deze, bijvoorbeeld in de vorm van duurzaamheid, worden opgenomen in de jaarverslagen van de provincie.

Innovatie stimuleren en kennis delen

De innovatiekracht van Zuid-Holland is enorm. Bij een nieuwe economie horen ook nieuwe technieken en frisse inzichten. Zuid-Holland heeft diverse kennishubs zoals het Leiden Bio Science Park, het onderzoekscentrum van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA-ESTEC) en drie vooraanstaande universiteiten. We maken gebruik van deze innnovatiekracht door het stimuleren van kennisdeling en samenbrengen van partijen. Dit moet leiden tot de ontwikkeling van praktische kennis voor de lokale economieën, maar ook voor kennis bij de overheid zelf, bijvoorbeeld bij onze omgevingsdiensten.

D66 wil

  • Meer bovenlokale kennishubs organiseren tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid (triple helix). Onze belangrijkste transities vragen goed geschoold personeel.
  • Groene innovatie stimuleren. D66 wil waar het nodig is vervuilende industrieën demotiveren, maar bovenal ook groene initiatieven stimuleren.
  • Investeren in onze omgevingsdiensten. We versterken de kennis en expertise bij omgevingsdiensten, zodat ze sneller kunnen inspelen op technologische veranderingen en meer capaciteit hebben om aanvragen aan te kunnen.
  • Inzetten op een space-campus met langetermijnvisie. Het Rijk wordt uitgedaagd om mee te doen, en de provincie pakt een sterke rol als ‘launching customer’.

Logistieke centra en bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de Zuid-Hollandse economie. Het is aan de provincie om de regie te voeren zodat deze terreinen geconcentreerd worden en in het landschap worden ingepast. Bedrijven concentreren biedt verschillende voordelen. Zo voorkomen we dat het Zuid-Hollandse landschap dichtslibt en kunnen bedrijven eenvoudiger gebruik maken van elkaars energie, (rest)warmte, materiaalstromen en productiemiddelen en -faciliteiten. Afgekeurd voedsel uit de kassen gebruiken we als veevoer, de restwarmte van de industrie om huizen in de buurt te verwarmen. Zo ontstaat een circulaire economie. Bovendien stimuleert het clusteren van bedrijven innovatie.

D66 wil

  • Meer maken van bedrijventerreinen: bedrijventerreinen moeten meer worden dan slechts vestigingslocaties voor bedrijven, namelijk: hotspots voor duurzame innovatie, ondersteuners van de energietransitie en natuurherstel door slim gebruik van ruimte (op daken) en aanjagers van de circulaire economie door slim gebruik van grondstoffen- en energiestromen. Hier gaan wij effectieve eisen aan stellen om te zorgen dat Zuid Holland dé vestigingsplaats wordt voor duurzame bedrijvigheid.
  • Verplicht zon of groen op dak. Alle nieuw aan te leggen daken dragen zonnepanelen óf zijn groene daken. Dit wordt onderdeel van de vergunningverlening. Waar mogelijk gaat dit ook gelden voor bestaande constructies.
  • Betere ruimtelijke inbedding bedrijventerreinen: De provincie gaat ruimtelijk actief sturen op efficiënt ruimtegebruik, aansluitingen op circulaire energie- en grondstoffenstromen, leefbare omgevingen (slim combineren met wonen) en landschapskwaliteit. We (her)ontwikkelen eerst bestaande locaties in de buurt van steden en infrastructuurknooppunten. Voor nieuwe bedrijventerreinen is enkel ruimte als die aantoonbaar nodig zijn voor een nieuwe, duurzame economie.
  • Milieudruk verminderen. We houden bij herontwikkeling rekening met bedrijven in hoge milieucategorieën. Voor nieuwe bedrijventerreinen is enkel ruimte als die in een zeer specifieke behoefte voorzien.