Duurzame mobiliteit

Beeld: Unsplash

Elektrisch rijden, duurzame binnenvaart en duurzame haven

Het spreekt voor zich dat D66 de emissies van fossiele brandstoffen wil terugdringen en OV en de fiets prioriteit krijgen bij investeringen op het gebied van mobiliteit. Wij pleiten voor snellaad- en waterstofstations. Wat betreft duurzame binnenvaart zijn walstroom, het stimuleren om dieselmotoren te vervangen en logistieke punten voor overslag punten van aandacht.

Voor een duurzame haven moeten eerst efficiency-maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld op het gebied van restwarmte en het opvangen en opslaan van CO2 en onder de Noordzee. Een volgende stap is de overstap van olie en gas naar elektriciteit en waterstof. Belangrijk hierbij is de realisatie van windmolens op zee. Het uiteindelijke doel is, wat D66 betreft, een duurzame en volledig circulaire haven met een nieuw energie- en brandstofsyteem. Hierbij ziet D66 ook kansen voor Rotterdam als energiehaven.

Emissie loze en duurzame mobiliteit

Het aantal verkeersbewegingen in Zuid-Holland groeit enorm en de trends laten zien dat dit nog verder zal toenemen. Daarom is het van belang dat we onze mobiliteit verduurzamen. Hiervoor hebben we slimme, innovatieve en schone oplossingen nodig.

We stimuleren mensen om vaker te kiezen voor het OV, de fiets of te voet. De fietser krijgt bij ons voorrang. En we stimuleren emissievrije en stillere alternatieven voor auto, vrachtverkeer en luchtvaart. Denk aan de mogelijkheden voor elektrisch, biogas of -diesel en waterstof. We maken deze opties aantrekkelijk door voldoende laadplaatsen en bio-/waterstof tankstations in onze provincie te realiseren.

OV is wat D66 betreft emissieloos. Het betekent dat het bij toekomstige concessies een van de gunningsvoorwaarden is. De provincie Zuid-Holland is alleen verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer buiten de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, maar in de overleggen met de Metropoolregio moet de provincie deze eis nadrukkelijk inbrengen.

Emissie vrije bussen

We investeren in OV. Binnen de steden, maar juist ook daarbuiten. Bijvoorbeeld in de Bollenstreek, het Groene Hart en op de eilanden willen we mensen een schoner alternatief bieden. Daarvoor moet de provincie een integraal vervoersplan opstellen voor (emissievrije) snelbustrajecten en lightrail. En bij verbetering van vervoersnetwerken zoekt de provincie samenwerking over de regiogrenzen heen. Veel werknemers, scholieren en studenten reizen dagelijks Zuid-Holland in en uit.

Laadpalen

We investeren in op laadvoorzieningen voor auto en fiets. Zo maken we deze opties aantrekkelijker en vormen zij straks een gelijkwaardig duurzaam alternatief.

Waterstof

We willen dat de provincie de ontwikkeling van waterstof als transitie-oplossing actief ondersteunt. Waterstof is ook belangrijk om de industrie en mobiliteit, met name het zwaardere verkeer zoals de scheepvaart, te verduurzamen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.