Mobiliteit

Over 50 jaar reizen we met een hoogwaardig, klimaatneutraal en inclusief openbaar vervoer. Vanaf elke woning in de provincie is een OV-opstappunt binnen vijftien minuten te bereiken en alle voorzieningen (ziekenhuis, politiebureau, gemeentekantoor, etc.) zijn daarmee binnen vijftien minuten te bereiken. We gebruiken zo min mogelijk energie bij transport. Lukt dat niet via het spoor of het water, dan vervoeren we ons met zelfrijdende elektrische auto’s of over snelfietspaden. Net als nu houden we een open blik over de grens, naar de rest van Europa en de wereld. Met vakantie, of voor zakenreizen, is de trein het beste alternatief. Rotterdam-The Hague Airport heeft plaatsgemaakt voor een duurzame woonwijk.

Verduurzaming van vervoer

Het grootste deel van de uitgaven aan mobiliteit gaan nu nog naar de instandhouding en groei van ouderwetse automobiliteit, terwijl we een transitie willen maken naar duurzame mobiliteit. De fiets krijgt voorrang in plannen op het openbaar vervoer en het openbaar vervoer op de auto. Als er dan toch geïnvesteerd moet worden in automobiliteit, dan duurzaam. Kortom: het vervoer van mensen en van goederen vindt plaats op een zo duurzaam mogelijke manier. We willen dat we ons in 2035 uitstootvrij vervoeren.

D66 wil

 • Ruimte voor ritten. In elk dorp en in elke stad moet het mogelijk zijn om autobezit en autogebruik te vervangen met platformmobiliteit. Het gaat dan om digitale platforms die duurzame vervoersdiensten aanbieden op rit-basis, bijvoorbeeld met elektrische deelauto’s. Geen roestende auto voor de deur maar een rit in de buurt. Samen met gemeenten maakt de provincie de vestiging en uitbreiding van duurzame platformdiensten mogelijk.
 • Transparante investeringen in mobiliteit. Om een goede afweging te kunnen maken tussen mobiliteitsprojecten maakt het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur inzichtelijk wat de effecten zijn op mens en milieu. Hiervoor hanteert de provincie bij elk project dezelfde afwegingscriteria en effectrapportage.
 • Verdubbeling van het aantal laadpalen langs de provinciale wegen. Zodat de elektrische auto en vrachtwagen de norm kunnen worden. Slim laden wordt de norm.
 • Intensivering van elektrisch (openbaar) transport naar drukke werkplekken. Zoals de Rotterdamse haven zodat dit beter bereikbaar wordt voor de werknemers. Ook zal er gekeken worden waar het nodig is om het OV eerder te laten rijden, om zo vervoersarmoede te bestrijden.

Investeren in hoogwaardig en inclusief openbaar vervoer

Het openbaar vervoer moet toegankelijk zijn voor iedereen, zodat iedereen in Zuid-Holland kan participeren in de maatschappij. We dringen aan op een dienstregeling die hieraan bijdraagt zodat reizigers zo kort mogelijk hoeven te wachten op hun volgende bus, tram, of metro.

D66 wil

 • Een 15-minuten provincie. We breiden OV-verbindingen uit in de landelijke gebieden, zodat elke woning in de provincie op maximaal vijftien minuten lopen (ongeveer 1 km) is van een OV-opstappunt. Voorzieningen zijn (van-deur-tot-deur) te bereiken door maximaal een uur reizen met het OV.
 • Duurzaam OV. Bij aanbestedingen voor openbaar vervoer geldt de harde eis dat dit emissievrij is (zoals waterstofbussen of trams en metro’s).
 • Toegankelijk OV. Een andere eis in de aanbesteding is dat het OV toegankelijk is voor iedereen, daar wordt bij elke op- en overstap op gecontroleerd en indien nodig, aangedrongen op aanpassingen. Inwoners van Zuid-Holland met een beperking moeten in staat zijn zich voor werk en recreatie makkelijk te verplaatsen. De fietspaden dienen breed genoeg te zijn, zodat mensen met een scootmobiel hier ook gebruik van kunnen maken.
 • Knelpunten aanpakken op het spoor. We pakken samen met de NS en ProRail knelpunten aan op het spoor om de trein aantrekkelijker te maken dan de auto op trajecten tussen steden.
 • Meer P&R-gebieden aan de randen van steden. Dit zodat bewoners de auto kunnen laten staan en met het OV de stad in kunnen. Er is op deze plekken ook voldoende ruimte om de fiets neer te zetten.
 • Dubbelspoor tussen Leiden, Alphen aan den Rijn en Utrecht als blijkt dat dit mogelijk is voor de bodem. Hiervoor lobbyt de provincie samen met betrokken gemeenten bij de Rijksoverheid.

Ruim baan voor de fiets

Fietsen is gezond en stoot geen uitlaatgassen uit. D66 vindt dat de fiets een volwaardig alternatief moet zijn voor de auto tot afstanden van 30 kilometer en die de auto daar zoveel mogelijk vervangt. We verbeteren de aansluitingen en de veiligheid van de fietspaden, ook tussen de verschillende gemeenten en provincies. Daarom: de fietser krijgt bij ons voorrang!

D66 wil

 • Het (snel)fietspadennetwerk uitbreiden en versterken. Hierbij geven we voorrang aan de trajecten: Noordwijkerhout-Noordwijk-Voorhout, Lisse-Sassenheim, Zoetermeer-Rotterdam, Hellevoetsluis-Spijkenisse, Hoeksche Waard-Rotterdam en Gouda-Rotterdam.
 • De aansluiting van fietspaden op OV-punten verbeteren, zodat men daar de fiets kan achterlaten. Daar moeten elektrische fietsen ook opgeladen kunnen worden.
 • Veilig fietsen verbeteren. Door het wegnemen van knelpunten, waaronder menging met gemotoriseerd verkeer (denkaan kruispunten met een N-weg). De provincie zet in op programma’s met gemeenten voor het leren fietsen.

Minder vliegen

Vliegtuigen stoten vervuiling uit en maken veel lawaai. Veel inwoners van onze dichtbevolkte provincie hebben hier last van. Ook worden stiltegebieden en de natuur verstoord door lawaai en vervuiling. De overlast van vliegverkeer boven Zuid-Holland neemt toe, terwijl we toe willen naar minder vliegverkeer. Andere, duurzame vervoersmiddelen moeten aantrekkelijker worden. Die transitie zetten we in. We zetten in op uitbreiding van het spoor met hoogwaardige internationale treinverbindingen zoals de Eurostar naar Londen of de nachttrein naar Wenen. Daardoor kan het aantal vluchten naar Rotterdam The Hague Airport en Schiphol stevig worden teruggedrongen, te beginnen met vakantievluchten.

D66 wil

 • Herstel van handhaving van wet- en regelgeving in de luchtvaart. De provincie Zuid-Holland moet haar positie aan bestuurlijke tafels rond de luchthavens Rotterdam The Hague Airport en Schiphol gebruiken om het belang van gezondheid, wonen, klimaat en natuur (in het bijzonder de stiltegebieden) te verdedigen en herstel van handhaving van natuur- en milieuwetgeving te eisen bij het bevoegd gezag en/of eigen gezag hiervoor in te zetten.
 • De provincie de schade van het vliegverkeer aan Natura 2000 gebieden in beeld brengt en bestrijdt, op basis van haar bevoegdheden ten aanzien van vergunningen en beheerplannen voor deze gebieden.
 • Herintroductie van persoonlijke gezondheidsbeschermingsnormen voor omwonenden van luchthavens en luchtwegen, gebaseerd op adviezen van de WHO. Deze persoonlijke normen komen in plaats van de huidige groepsnormen op aantallen gehinderden en het daaraan gekoppelde denken in primaire en secundaire banen.
 • Beëindiging van de uitzonderingspositie van de luchtvaart, ten aanzien van rapporteren en reduceren van de uitstoot van stikstofverbindingen en broeikasgassen.
 • Verbetering van meten en berekenen van vliegtuiggeluid rondom Rotterdam The Hague Airport en Schiphol.
 • Verbetering van het internationale spoornetwerk. Dit kan onder andere door het optimalisering van het gebruik van de hogesnelheidslijn door internationale treinen. Hiervoor lobbyen we bij de Rijksoverheid.
 • Toe naar sluiting van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport met als streefdatum 2040. Hiervoor maken we een transitieplan met alle betrokken partijen, waaronder de luchthaven, het Rijk en omliggende gemeenten.
 • Geen vakantievluchten meer vanaf de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. De luchthaven beperkt zich tot waartoe deze oorspronkelijk bedoeld is: zakenvluchten. Vluchten waarvoor de trein het redelijke alternatief is, moeten worden geweerd.
 • Minder nachtvluchten van en naar Schiphol. Om de overlast en gezondheidsschade voor omwonenden van Schiphol terug te dringen lobbyen we voor het zo snel mogelijk zo ver mogelijk terugdringen van het aantal nachtvluchten op Schiphol. Een snelle halvering is een mooie eerste stap. We pleiten voor het verlagen van het toegestane aantal luchten en voor een sterke verhoging van start- en landingstarieven in de nacht. De nachtrust van de inwoners van Zuid-Holland is belangrijker dan het verdienmodel van prijsvechters.
 • Een krimpscenario voor Schiphol. Hierbij wordt de omvang van het vliegverkeer binnen de grenzen van gezondheid, klimaat en natuur gebracht en waarbij de bouwopgaven en energietransitie in Zuid-Holland niet door luchthavens worden beperkt. We lobbyen hiervoor aan bestuurlijke tafels en bij het Rijk.

Emissieloze schepen in de binnenvaart

Veel transport van goederen vindt plaats over het water. Dit ontlast de wegen over het land. We willen natuurlijk wel dat ook deze vorm van mobiliteit duurzamer wordt door minder uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. De provincie faciliteert oplaadpunten voor walstroom. We weren vervuilende cruiseschepen uit de steden.

D66 wil

 • Transport over het water aantrekkelijker maken. Daarvoor passen we sluizen en bruggen aan zodat schepen minder lang hoeven te wachten. Tegelijkertijd voorkomen we dat dit leidt tot opstoppingen in de spits of laag water.
 • Schepen die dagenlang voor de kust blijven liggen tegengaan. Hiervoor zoeken we samenwerking met het Rijk, betrokken gemeenten en de havenbedrijven om een heffing te introduceren. Deze heffing zal worden opgelegd aan de containerterminals, na overleg met het Havenbedrijf.
 • De walstroom stimuleren en faciliteren voor de binnenscheepvaart. We willen dat alle publieke kades in Zuid-Holland walstroomfaciliteiten krijgen met een aantrekkelijk walstroom tarief, met als streefjaar 2024.
 • Varend ontgassen tegengaan. Bij varend ontgassen lozen binnenvaartschepen ladingdampen die in laadruimte en leidingen achterblijven na het lossen. Dat is hinderlijk voor omwonenden, voor de mensen die met de stoffen werken en is belastend voor het milieu. We gaan dit tegen. We werken mee aan alternatieven, zoals ontgassingsinstallaties in de regio Rotterdam.