Gebiedsgerichte en integrale aanpak

Over 50 jaar is Zuid-Holland een provincie waar we wonen op de handige plekken, natuur in de buurt hebben die floreert, en onze provincie als een economisch hart dit ondersteunt. Dat is enkel mogelijk met een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Daar wordt duidelijk welke ontwikkelingen in welke gebieden kunnen plaatsvinden. De natuur en het natuurlijk systeem zijn de uitgangspunten bij de voorgestelde oplossingen.

Omgevingsvisie

Op dit moment staat de aanpak voor het landelijk gebied het meest in de aandacht. Boeren, bedrijven en overige burgers en de overheid moeten weer tot elkaar komen. Overheden en landgebruikers bedenken samen op lokaal niveau oplossingen. Van de provincie wordt verwacht dat zij het initiatief neemt. Dat vraagt om een stevig bestuur dat verder kijkt dan vier jaar. Waar de provincie zich in de afgelopen jaren heeft teruggetrokken uit de ruimtelijke ordening moet zij nu weer terugkeren. Daarbij verwacht D66 dat ook andere opgaven integraal onderdeel worden van de plannen. Ook is participatie van de betrokkenen van essentieel belang.

D66 wil

  • Een concrete en integrale omgevingsvisie en –verordening. Bij elk ruimtelijk voorstel moeten de Gedeputeerde Staten toelichten op welke manier het plan onderdeel is van de omgevingsvisie.
  • Slimme plannen. Plannen voor de gebiedsgerichte aanpak worden samen met ontwerpers, landschapsarchitecten en planologen gemaakt. Dan is de kans groter dat clusters van problemen slim worden opgelost. Daartoe is het nodig dat de ambtelijke organisatie integraal en multidisciplinair werkt.
  • Regie door de provincie. Wanneer op een nader te stellen deadline geen concrete aanpak metof door de belanghebbenden is ontwikkeld, neemt de provincie de regie over om de vastgestelde doelen te halen.