Cultuur en recreatie

Over 50 jaar is het nog steeds mogelijk te recreëren in al het natuurschoon dat onze provincie biedt en is er een bloeiende kunst- en cultuursector met een breed aanbod. Met haar kustlijn, erfgoed en bruisende steden leent onze provincie hier bij uitstek voor. We willen daarom op een duurzame manier met onze omgeving en onze kunst- en cultuursector omgaan. De kunst- en cultuursector is van groot belang voor de regionale economie en provinciale aantrekkelijkheid. De culturele en creatieve sector slaat bruggen naar onder andere onderwijs en het sociale domein, heeft daarmee een preventieve rol en draagt bij aan de fysieke en sociale veiligheid van (kwetsbare) inwoners. Ook dit willen we op een toekomstbestendige manier behouden voor volgende generaties.

Recreatie met plezier en natuur

Het is druk in Zuid-Holland. Dit legt een groot beslag op de toch al schaarse ruimte die we voor landbouw, economie en bedrijf, natuur, cultuur en ook recreatie willen gebruiken. Dat sluit elkaar niet uit: wij kijken creatief naar meervoudig gebruik van ruimte. Want waarom niet wandelen over grond van de boer, of fietsen in een natuurgebied? Zuid-Holland heeft van alle provincies het minste groen per inwoner. Dat moet veranderen. Niet alleen de hoeveelheid, ook de kwaliteit van de bestaande natuur voor recreatie moet omhoog (zie ook paragraaf ‘Versterken van de natuur’). Meer biodiversiteit is niet alleen goed voor bodem, ecosysteem, plant en dier, maar ook voor de mens. Een zesde van de oppervlakte van Zuid-Holland bestaat uit water. Dat betekent dat er veel gerecreëerd wordt op en rond het water. Goede waterkwaliteit is essentieel hiervoor (zie paragraaf ‘Water’).

D66 wil

 • Agrotoerisme stimuleren. We inventariseren wensen en kansen voor agrotoerisme in Zuid-Holland en werken die uit.
 • Agrarisch gebied ontsluiten voor recreatief gebruik. Bijvoorbeeld door wandelingen door weilanden te realiseren. Deze functie kan worden gekoppeld aan nieuwe verdienmodellen voor agrariërs.
 • Recreatiemogelijkheden promoten. De provincie blijft inzetten op de (digitale) promotie van wandel- en fietsroutes.
 • Samenwerken met Waterschappen. De provincie moet veel sterker dan voorheen inzetten op méér samenwerking met de Waterschappen, vooral op het terrein van educatie, praktische voorlichting (anti-verstening, vergroening en verblauwing) en voorbeeldprojecten.
 • Twee keer zoveel groen. Op de lange termijn willen we de beschikbare vierkante kilometers natuur per inwoner vergroten.
 • Meer nieuwe, groene recreatiegebieden. Hiermee vermindert de druk op kwetsbare Natura 2000-gebieden en krijgen mensen meer ruimte voor openluchtrecreatie. De provincie voert sterke regie op realisatie van meer natuur- en recreatiegebieden op basis van regionale recreatievisies.
 • Stilterecreatie in Natura 2000-gebieden. Doordat sporten en spelen in nieuwe recreatiegebieden mogelijk wordt, kan de natuur in Natura 2000-gebieden meer rust krijgen. Ze blijven toegankelijk voor rustzoekers en natuurliefhebbers, maar auto’s worden geweerd en gebieden zijn alleen toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. Tijdens de broedperiodes worden fiets- en wandelpaden eventueel tijdelijk afgesloten.
 • Beter beheer natuur- en recreatiegebieden. De provincie stelt voldoende en structurele middelen ter beschikking voor het beheer van natuur- en recreatiegebieden door de natuur- en recreatieschappen.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur houdt ons een spiegel voor – het inspireert, ontroert, vermaakt en verbindt mensen. We hechten veel waarde aan de ontwikkeling van het creatief vermogen van de Zuid-Hollanders. Dat draagt bij aan een vitale provincie waar bewoners doen, meedoen en ertoe doen. Kunst en cultuur heeft een grote verbindende en preventieve rol in het leven van haar inwoners. Het samen bezoeken van een film, samen zingen tijdens een koorrepetitie, creatieve talenten ontdekken of door middel van creativiteit een manier vinden om je gevoelens te kunnen uiten, vraagt om een kunst- en cultuursector die klaarstaat om dit te kunnen bieden. Ook speelt kunst en cultuur een cruciale rol in de economie. Festivals, culturele instellingen en evenementen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de provincie: voor eigen bewoners en toeristen van buiten de provincie. Dit draagt bij aan drukbezochte hotels, florerende horeca en detailhandel en daarmee aantrekkelijke steden waar het goed vertoeven is.

D66 wil

 • Investeren in cultuur. We willen de achterstandspositie ten opzichte van andere provincies in termen van investeringen per inwoner inhalen. Alle provinciale instellingen krijgen meer financiering.
 • Investeren in een diversiteit aan kunst en cultuur. We willen dat investeringen in cultureel diverse kunst, bijvoorbeeld kunst uit het Caribisch gebied, andere voormalige Nederlandse koloniën, Turkije en Marokko, wordt gestimuleerd.
 • Investering via gemeenten met een centrumfunctie. We stellen extra middelen beschikbaar aan gemeenten met een centrumfunctie om hen te ondersteunen in de exploitatiekosten van voorzieningen die door een bredere groep van Zuid-Hollanders wordt gebruikt.
 • Impulsgelden-regeling opzetten. Door het bieden van tijdelijke ondersteuning voor projecten van diverse organisatoren (kunst- of culture instellingen, maatschappelijke organisaties, onderwijs), wordt de Zuid-Hollandse culturele sector versterkt.
 • Cultuuronderwijs en sociaal beleid versterken. We zorgen dat over ons cultureel erfgoed voldoende educatieve elementen worden ontwikkeld voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs om onze geschiedenis levend te houden. Daarvoor hebben we extra aandacht voor kinderen in een moeilijke sociale- en achterstandssituatie via Kunstgebouw.
 • 1% regeling invoeren. De regeling dat er bij grote investeringen 1% van het budget aan kunst moet worden besteed, gaan we weer invoeren. Dat is goed voor onze buitenruimte, leefbaarheid en het stimuleren van kunstenaars.
 • Collectieve promotie van kunst- en cultuuraanbod. We ondersteunen de sector door middel van collectieve promotie van kunst- en cultuuraanbod gericht op bewoners van de provincie Zuid-Holland én het aanjagen van cultureel toerisme.
 • Kansengelijkheid voor kunstenaars. We streven naar kansengelijkheid voor alle kunstenaars, ook de cultureel diverse kunstenaars en de kunstenaars met een beperking.

Cultureel erfgoed

Zuid-Holland heeft een rijke geschiedenis, en dat is te zien aan de manier waarop ons landschap zich heeft ontwikkeld en aan de vele monumenten en musea die onze provincie telt. Wij vinden het belangrijk dat het culturele erfgoed in onze provincie goed wordt onderhouden, goed wordt beschermd en zoveel als mogelijk toegankelijk is voor iedereen die hiervan wil genieten. Wij vinden dat de provincie dit moet bewaken en, waar dit noodzakelijk is, ondersteunen. Daarnaast is het van belang dat de provincie ervoor zorgt dat erfgoed mee wordt genomen aan de voorkant van landschapsontwikkelingen en ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Zo blijft ons erfgoed toekomstbestendig en op een duurzame manier behouden.

D66 wil

 • Erfgoedhuis behouden. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland op lange termijn behouden zodat zij haar taak als kennis- en netwerkpunt voor erfgoed in Zuid-Holland goed in staat is te vervullen, met in het bijzonder haar coördinerende rol richting gemeenten.
 • Erfgoedtafels behouden. Onze erfgoedtafels – bestaand uit belanghebbenden zoals overheden, eigenaren van monumenten en musea – hebben een belangrijke rol bij het vaststellen van het maatregelenpakket erfgoedlijnen, een lijst met projecten die in aanmerking komen voor een investeringsprogramma. Daarnaast stimuleren we de erfgoedtafels actief op zoek te gaan naar onbenutte kansen, met name op de het gebied van duurzaamheid, rampenbestrijding en klimaatadaptatie.
 • Erfgoedlijnen herijken. Toetsen of de huidige erfgoedlijnen aansluiten bij de brede diversiteit aan erfgoed dat de provincie Zuid-Holland te bieden heeft – waaronder het erfgoed onder water – en indien nodig de huidige erfgoedlijnen herijken en bijbehorende subsidieregelingen actualiseren. We voegen immaterieel erfgoed, waaronder kwetsbare oude ambachten, toe aan het erfgoedlijnenbeleid.
 • Waterprojecten behouden. We zetten in op een langetermijnplanning om het culturele erfgoed dat door droogvallende rivieren wordt bedreigd te beschermen.
 • Het erfgoed digitaal ontsluiten. Zodat ons erfgoed ook online te bezoeken is. Hiermee vergroten we het bereik van de erfgoedlijnen.
 • Provinciale Monumenten. We willen een verkenning naar het aanwijzen van provinciale monumenten in Zuid-Holland.
 • Koloniaal erfgoed toevoegen aan de erfgoedlijnen. Koloniaal Erfgoed nadrukkelijker toevoegen aan de erfgoedlijnen van de Provincie Zuid-Holland.

Bibliotheken

Bibliotheken moeten alle zeilen bijzetten om overeind te blijven in een snel veranderende digitale wereld. Veel bibliotheken maken de transitie door van de oorspronkelijke boeken-bibliotheek naar een veelzijdige maatschappelijke bibliotheek waar thema’s als geletterdheid, digitale inclusie en een leven lang leren de koers bepalen. De bibliotheek wordt de huiskamer van de stad waar ontmoeting centraal staat. Ook landelijke concepten als de bibliotheek op school vinden steeds meer hun plek in dorp of stad. In praktijk zijn beleid en financiering vooral aan de gemeentes, met daarin vaak grote verschillen. Veel bibliotheken staan financieel onder druk om de gevraagde dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast worden ook landelijk gefinancierde opdrachten bij de bibliotheek neergelegd, zoals het informatiepunt digitale overheid. We pleiten voor méér uniformiteit en regionale en interprovinciale samenwerkingen.

D66 wil

 • Goede bereikbaarheid. Per gemeente met 30.000 inwoners moet een goed bereikbaar filiaal van een openbare bibliotheek bestaan, met alle faciliteiten die daar vandaag de dag bij horen. Er wordt door de provincie geïnventariseerd wat de filiaaldichtheid is.
 • Maatwerk voor bibliotheken. Er komt een onderzoek naar de bibliotheekvoorzieningen in Zuid-Holland. Samen met de bibliotheken zelf en de gemeenten gaat de provincie bekijken of en zo ja hoe de bibliotheken meer maatschappelijk effect kunnen hebben. In beginsel staan centraal: cultuureducatie voor alle leeftijden, openbare nieuwsvoorziening en een niet-commerciële plek om te werken of te studeren. Afhankelijk van de lokale situatie kan een andere of extra invulling nodig zijn, zoals samenwerking met een nabijgelegen kinderopvang.
 • Provinciale ondersteuning. De provincie blijft ruimte vrijmaken voor het ondersteunen van bibliotheken en neemt dit op in de begroting. Financiering van de bibliotheken wordt gerelateerd aan de omvang van de lokale opdracht en groeit mee met het aantal inwoners.