Eerste hoofdstukken coalitieakkoord klaar

De coalitieonderhandelingen zijn nog in volle gang, maar de eerste hoofdstukken van het akkoord zijn klaar! Er is na de gemeenteraadsverkiezingen, die ondanks de matige opkomst voor D66 een bijzonder goed resultaat hadden, gekozen voor een wat andere aanpak om afspraken te maken dan in het verleden. Als winnaar heeft D66 het voortouw genomen in het proces van collegevorming. De door ons aangestelde verkenner, Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, heeft een duidelijk advies uitgebracht voor de verdere formatie.

Zelfde partners, nieuwe vormen

In het advies staat dat de meest kansrijke coalitie bestaat uit de partijen die ook in de afgelopen vier jaar het college vormden. Naast D66 zijn dat GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en CDA. Maar een tweede, even belangrijk, onderdeel van het advies was: streven naar bestuurlijke vernieuwing, waarbij meer ruimte wordt gegeven aan de gemeenteraad en vooral ook een stem wordt gegeven aan de partijen in de raad die niet aan de coalitie deelnemen. Om dat tweede deel vorm te geven is de raad in gesprek gegaan over de manier van samenwerken die wenselijk geacht wordt. Duidelijk is dat een nieuwe vorm van samenwerken nodig is, zowel tussen partijen die wel en niet aan de coalitie deelnemen als in de relatie van de raad met het college.

Op woensdag 1 juni zijn in de raad twee besluiten genomen. Er is een document vastgesteld waarin de gewenste vormen van samenwerking zijn omschreven. Daarnaast is over een aantal onderwerpen besloten dat ze niet door het college naar de raad gebracht zullen gaan worden, maar dat de raad zelf initiatief zal nemen. Beide besluiten zullen in hun geheel worden opgenomen in het binnenkort te presenteren coalitie-akkoord, waarmee de eerste twee hoofdstukken al vaststaan.

De rest van het akkoord zal bestaan uit afspraken op hoofdlijnen. Belangrijkste inzet voor die overige hoofdstukken zal zijn dat er een duidelijke keuze wordt gemaakt voor een groener en progressiever Gouda, want daar heeft de kiezer zich, met winst voor D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren, voor uitgesproken. De nieuwe accenten van het coalitieakkoord zullen dus vooral op die terreinen te vinden moeten zijn. Stevige ambities op verduurzaming, waarbij we vooral actief zullen moeten inzetten op het meekrijgen van inwoners van Gouda in hun aandeel in de energie- en warmtetransitie. Die leg je immers niet van bovenaf op, die moet voor iedereen zinvol zijn. Daarnaast is er veel aandacht voor kansengelijkheid en voor inclusiviteit.
Het lijkt er nu op dat het eerste concept van het volledige coalitieakkoord op 15 juni in de raad besproken zal worden. De presentatie van het definitieve akkoord en de installatie van een nieuw college kan dan twee weken later plaatsvinden. Tussen de eerste bespreking en de definitieve presentatie gaan we natuurlijk ook nog een toelichting geven aan de leden van D66 in Gouda. De datum en het tijdstip voor die bijeenkomst volgen in de mail via de nieuwsbrief.