Economie

kermis

Beeld: Ilana Ifrah – Kermis op de markt

De afgelopen periode werd onze economie voor een groot deel bepaald door Corona. De lockdowns legden een groot deel van het openbare leven plat; allerlei sectoren zaten zonder werk en inkomsten. Veel aandacht ging uit naar directe ondersteuning en lastenverlichting. D66 vindt het tijd om verder te kijken en de lessen van deze periode te verwerken in Gouda’s innovatieve en vitale economie. Dit vraagt om een visie op de economie die verder gaat dan enkel vraag en aanbod. Corona heeft ons bijvoorbeeld anders leren kijken naar duurzaam omgaan met onze beperkte hoeveelheid grondstoffen. Om de aarde leefbaar te houden, zullen we onze economie blijvend anders moeten inrichten.

Speerpunten

 • De kracht van lokaal
 • De kracht van samenwerking
 • Circulaire economie
 • Toerisme

Meer dan vroeger denken we lokaal

Openbare ruimte en diensten ervaren we anders dan voorheen. Massaal lopen we een rondje tussen de digitale vergaderingen in, bezoeken we de ‘groenteboer om de hoek’ en beperken we de reislust tot de reikwijdte van onze (elektrische) fiets. Lokale ondernemers hebben een enorme impuls gekregen met de herwaardering van voorzieningen in de buurt. Hoe spelen we hier op in en wat kunnen we doen om dit vast te houden/te versterken?
 
D66 wil graag dat Gouda alles in het werk blijft stellen om de stad levendig en leefbaar te houden. De historische binnenstad van Gouda met het grote aanbod aan cultuur en activiteiten maakt Gouda zowel voor bedrijven als nieuwe inwoners een gewilde stad. De woonwijken bevinden zich op bereikbare afstand, wat het gevoel van eenheid versterkt.  Gouda 750 biedt een goede gelegenheid om samen met de ondernemers en de inwoners van Gouda de stad te laten bruisen in een sfeer van saamhorigheid.


Als sociaalliberale partij biedt D66 keuzevrijheid aan ondernemers om op zondag hun deuren te openen.
 
Gouda kent een beperkte winkelleegstand. Veel winkelpanden kregen een nieuwe bestemming, wat tot gevolg had dat de leegstand, ondanks de economische tegenwind, daalde. D66 wil op deze ingeslagen weg verder waarbij we vasthouden aan het uitgangspunt, dat de begane grond in het kernwinkelgebied voorbehouden blijft voor publieke functies.  
  
De aan-en afvoer van producten is een belangrijk lokaal vraagstuk. D66 heeft al herhaaldelijk gepleit voor een Goudse distributie hub, een overslagpunt en distributiecentrum aan de rand van de stad. Hiermee creëren we een uniform systeem voor alle ondernemers in Gouda, groot en klein. Het verlaagt de verkeersdruk, draagt bij aan emissiereductie, bespaart op kosten voor onderhoud aan kades en wegen, geeft extra ruimte voor groen. Op termijn kan het een kostenbesparing betekenen voor ondernemers door gecombineerde aan- en afvoer van producten.

Werkgevers, onderwijsinstellingen en overheid: een vitale en veelzijdige economie zorgt voor een uitstekende uitwisseling tussen de verschillende belanghebbenden in de stad en regio. Zo kunnen we inspelen op kansen en samen uitdagingen het hoofd bieden.
De gemeente en de overkoepelende ondernemersvereniging Gouda Onderneemt werken in Gouda al meerdere jaren goed samen, de laatste jaren binnen het kader van een Economische Agenda. Deze samenwerking gaat verder dan ondernemersaangelegenheden en raakt vele maatschappelijke vraagstukken in de stad zoals werkgelegenheid, onderwijs, duurzaamheid en binnenstad. De zorgsector als grote werkgever en het onderwijs spelen binnen de Economische Agenda een belangrijke rol. D66 staat positief tegenover het continueren van een dergelijke samenwerking in de komende jaren.
 
In het hoofdstuk onderwijs gaan we dieper in op de aansluiting die onderwijsinstellingen hebben met de arbeidsmarkt. Een goed voorbeeld is Campus Gouda voor Zorg en Technologie en bodemdaling, twee sterke sectoren in Gouda. Daarnaast maakt D66 Gouda zich sterk voor de vestiging van een landelijk expertisecentrum bodemdaling in Gouda.

De rol die Gouda heeft binnen de regio, willen we verder stimuleren. Initiatieven zoals Cheese Valley zijn een mooi voorbeeld van een versterkende functie van Stad Gouda en de regio. D66 Gouda staat ook voor een grotere inzet van Gouda voor de regionale opgaves voor duurzame energie en regionaal (openbaar) vervoer over de weg, het water en op het spoor.
Bij samenwerking binnen de regio gaan wij er altijd van uit dat gedeelde opgaven gedeelde verantwoordelijkheid betekenen en dat elkaar aanvullen opbouwender is dan elkaar beconcurreren.

D66 zet zich in om de circulaire economie vorm te geven. We hebben scherp in beeld waar de mogelijkheden liggen voor Gouda (en de regio). De gemeente houdt regie op een regionale samenwerking en betrekt actief lokale stakeholders zoals waterschappen, onderwijsinstellingen, woningbouwverenigingen, bedrijven en overige maatschappelijke partners. Doel is om in deze raadsperiode een plan voor de middellange en de lange termijn te formuleren waaraan beleid en concrete acties gekoppeld kunnen worden. Samen met de stakeholders wordt actief gezocht naar manieren om hiervoor ook financiële ruimte te maken door middelen vrij te spelen en te zoeken naar aanvullende vormen van zowel incidentele als structurele financiering: (Europese) subsidies, crowdfunding etc. 
 
Concrete kansen op het gebied van hergebruik, repaircafés, afvangen restwarmte worden breed ondersteund, zo nodig ook financieel via de GoudApot.  

In 2050 is Gouda volledig circulair. Het afval dat er dan nog is, wordt volledig hergebruikt. We beginnen als eerste te besparen op ons afval en proberen de bewustwording van het probleem afval te vergroten. Dat de vervuiler betaalt, stimuleert die bewustwording.
De gemeente geeft het goede voorbeeld door werk te maken van een circulair inkoopbeleid. Dit zet de toon voor de gemeente en de regio en stimuleert tot initiatieven om producten te hergebruiken en afvalstromen opnieuw in te zetten.
Daarnaast stimuleert de gemeente Gouda de circulaire ontwikkeling binnen de gemeentegrenzen, onder meer bij sportvoorzieningen, en in de regio door met buurgemeenten en partners zoals Cyclus te werken aan circulaire kringlopen. Ruimtelijke plannen worden getoetst op circulariteit, een hard criterium bij vergunningverlening.

De Goudse monumentale historische binnenstad als getuige van een rijke geschiedenis trekt  ieder jaar weer mensen van heinde en ver naar onze stad.
Onze inwoners profiteren van toerisme. Toerisme genereert energie en creativiteit. Het stimuleert ondernemers tot samenwerken en brengt sfeer en levendigheid in de stad. Vele initiatieven zijn in het verleden ontplooid. Denk aan de kaasmarkt, beachvolleybal, zomerfeesten rondom Gouda Waterstad, etc.
We zijn voorstander van een nauwere samenwerking tussen de cultuurhistorische Zuid-Hollandse steden Delft, Dordrecht, Leiden en Gouda rond o.a. cultuur, economie, toerisme en erfgoed.
2022 is een bijzonder jaar: we vieren Gouda 750 jaar, een mooie gelegenheid om in de hele stad de Goudse geschiedenis tot leven te brengen. De druk op onze hotelcapaciteit/ overnachtingsmogelijkheden is groot. We willen inzetten op extra capaciteit op dit gebied.
 
Het opkomend zakelijk toerisme willen we stimuleren en versterken. Het ‘Platform Spot on Gouda’ bestaat uit 16 bedrijven/organisaties die de zakelijke toerist gezamenlijk bedienen. Gezamenlijk wordt gekeken naar wie de beste accommodatie heeft om aan een specifieke vraag te voldoen. De samenwerkende organisaties opereren als partner, niet als concurrent. Zo kan het zijn dat de Chocoladefabriek een zakelijke toerist verwijst naar de St. Janskerk omdat de ruimte geschikter is. Samen bedien je meerdere klanten en maak je Gouda aantrekkelijker.

In het kort

 • D66 wil de door Corona opgewekte herwaardering van de voorzieningen om de hoek vasthouden, zowel in de binnenstad als in de wijken.
 • We ondersteunen een nieuwe logistieke inrichting van de binnenstad; zijn voorstander van een distributie hub.
 • De Economische Agenda waarin we samenwerken met de regio, willen we continueren.
 • We zijn voorstander van nauwere samenwerking tussen de cultuurhistorische steden in Zuid-Holland, Delft, Dordrecht, Leiden, Gouda, rond o.a. cultuur, economie, toerisme en erfgoed.
 • We zetten in op extra overnachtingsmogelijkheden / hotelcapaciteit in Gouda.
 • D66 ondersteunt regionale opgaves voor duurzame energie en regionaal vervoer.
 • D66 wil dat er binnen vier jaar een plan ligt voor het ontwikkelen van een circulaire economie, zowel qua mogelijkheden als qua financiering.