Sport

Beeld: D66 Beeldbank

Wat geldt voor cultuur, geldt zeker ook voor sport: jezelf leren kennen, je grenzen verleggen, er samen voor gaan in een team, uitdagingen aangaan en incasseren. Je maakt je vrij van dagelijkse zorgen: sport brengt plezier, maakt trots en gelukkig. Sport versterkt de sociale cohesie in onze samenleving: Cultuur verbindt en sport verbroedert.
Bewegen is bovendien een sleutel in de strijd tegen obesitas, hart- en vaatziekten en draagt bij aan ons geestelijk welzijn. Het is dus van groot belang dat alle Gouwenaren, jong en oud, met of zonder beperking, sport kunnen beoefenen.

Speerpunten

  • Toegankelijke en betaalbare sport voor iedereen
  • Sportief ondernemerschap en duurzame sportvoorzieningen
  • Sporten in de openbare ruimte
  • Jong geleerd, oud gedaan

Toegankelijke en betaalbare sport voor iedereen

Elke Gouwenaar moet kunnen sporten. Financiële drempels mogen dit niet in de weg zitten. De Rotterdampas kan ingezet worden om tegen een gereduceerde prijs te sporten.
De toegang tot sportverenigingen moet ook voor mensen met een fysieke beperking onbelemmerd zijn. De gemeente heeft de taak daarvoor te zorgen.
Ook voor ouderen moet sporten gemakkelijk bereikbaar zijn. Het is belangrijk voor hun welzijn en gezondheid.
Zodra er sprake is van nieuwe bouwprojecten moeten sportmogelijkheden en/of wegen naar bestaande sportcomplexen onderdeel uitmaken van de bouwplannen.

Sportief ondernemerschap

D66 stimuleert sportondernemerschap en het gebruik van sportvelden en hallen door meerdere verenigingen. Alle verenigingen krijgen wat D66 betreft een gelijk aandeel in de faciliteiten. Om sporten laagdrempeliger te maken willen we sporters meer mogelijkheden geven met verschillende sporten kennis te maken zonder meteen lid te hoeven worden van een vereniging. We zetten hiervoor strippenkaarten in die we koppelen aan de Rotterdampas. De samenwerking tussen sportverenigingen is een voorwaarde en stimuleren we. Die samenwerking is ook nodig om duurzaam sporten mogelijk te maken op energie- neutrale en afvalvrije sportvoorzieningen.

Individueel (buiten) sporten

De wens om flexibel (buiten) te sporten, zowel in de stad als daarbuiten, wordt steeds groter. D66 wil sportfaciliteiten beter integreren in de leefgebieden. Bij het opzetten van nieuwe bouwprojecten moeten we daar aandacht voor hebben. Zoals duidelijk aangegeven hardlooproutes maar ook aan wandel- en skateroutes. Daarnaast watertappunten, buiten-fitnessapparaten, het faciliteren van bootcampclubs etc. in parken. We stimuleren werkgevers bij te dragen aan de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers door hen te attenderen op bijvoorbeeld sportfaciliteiten in de omgeving van de werkplek.
D66 wil Gouwenaren stimuleren om meer te lopen, fietsen, rennen en minder de auto te pakken. Door toegankelijkere voet- en fietspaden aan te leggen kunnen we dit met z’n allen bewerkstelligen.

Jong geleerd, oud gedaan

Liefde voor sporten begint bij kinderen en jongeren. Zij moeten al vroeg kunnen ervaren wat sport met je doet. Sport legt de basis voor een gelukkig en gezond leven en kinderen en jongeren moeten de kans krijgen ook op sportgebied hun talenten te ontwikkelen. Een breed en goed sportaanbod hoort daarbij.
Veel sportverenigingen organiseren kennismakingsdagen voor de jeugd. D66 wil deze goede initiatieven stimuleren. Samenwerking met scholen kan nog worden uitgebreid. Op dit moment maakt sportoriëntatie in de examenklas vaak al deel uit van het curriculum. D66 wil sportverenigingen stimuleren om samen met scholen te zoeken naar mogelijkheden voor sportoriëntatie als een vast onderdeel van het lesprogramma op alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Gouda. Vroeg kennis maken met sport is de beste garantie op een gezonde leefstijl.

In het kort

  • We willen dat sport in alle opzichten laagdrempelig is: geen financiële beperkingen en toegankelijk en goed bereikbaar voor iedereen. Hierbij vragen we specifiek aandacht voor mensen met een beperking en ouderen.
  • We stimuleren de samenwerking tussen verenigingen en het gebruik van sporthallen en sportvelden door meerdere verenigingen.
  • We zijn voorstander van flexibel kennismaken met meerdere sporten door het gebruik van een strippenkaart die we koppelen aan de Rotterdampas.
  • We maken sportmogelijkheden en/of wegen naar bestaande sportcomplexen tot onderdeel van nieuwe bouwprojecten.
  • In de openbare ruimte willen we sportfaciliteiten realiseren om tegemoet te komen aan de steeds sterkere behoefte van mensen zelfstandig te sporten.
  • We willen sportverenigingen stimuleren samen te werken met scholen om kinderen en jongeren al vroeg met verschillende sporten in aanraking te brengen.