Zorg

Beeld: D66 Beeldbank

D66 vindt dat iedereen een gelijke kans moet hebben om een gezond leven te leiden. D66 vindt ook dat als je dan tóch ziek wordt, alle Gouwenaren moeten kunnen rekenen op goede hulp en zorg. Of die altijd en voor iedereen gratis moeten zijn, is de vraag. De zorgkosten rijzen namelijk de pan uit en maken andere belangrijke investeringen onmogelijk. D66 Gouda wil dat deze situatie verandert en dat er een haalbare, reële balans komt tussen vraag en aanbod in de zorg. Dat zorg voor iedereen bereikbaar is, blijft daarbij de belangrijkste voorwaarde.
 
Daarnaast houden we vast aan de hoge kwaliteit en het innovatieve karakter van onze zorg, waarom Gouda in de regio bekend staat als  ‘de’ zorgstad van het Groene Hart. Deze kwaliteiten ondersteunen we vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Speerpunten

 • Een brede kijk levert meer gezondheid op
 • Betaalbare, toegankelijke en goede zorg
 • Gelijke kansen
 • Effectieve organisatie van de jeugdzorg

Een brede kijk levert meer gezondheid op

Een gezond leven leiden is meer dan niet ziek zijn. Er zijn vele factoren die van invloed zijn op je gezondheid, zoals niet mee kunnen doen in de samenleving doordat de toegang fysiek of financieel moeilijk is, je niet geaccepteerd voelen, schuldenproblematiek en een minder gezonde leefomgeving.
Omdat gezondheidsproblemen lang niet altijd op zichzelf staan, wil D66 dat de gemeente samen met de GGD, zorgverzekeraars en welzijnsorganisaties, sociale en medische problemen in samenhang aanpakt.
Daarnaast is het voor mensen belangrijk dat ze de regie hebben over hun eigen leven. Gouwenaars zijn bijvoorbeeld vrij om te kiezen voor zorg in natura of een pgb.
Bij uitzonderlijke maatwerkvragen waar minderjarigen bij zijn betrokken, kan de gemeente als doorzettingsmacht optreden.

Betaalbaar
D66 wil dat de uitgaven voor de zorg en die voor de overige gemeentetaken meer met elkaar in evenwicht zijn.

De betaalbaarheid van de zorg en het beheersbaar houden van de kosten voor de zorg vragen allereerst om een duidelijk inzicht in die kosten. Pas dan wordt de zorg beter bestuurbaar. Om de zorg overzichtelijker te maken willen we ons langdurig met zorgpartners verbinden en zorg inkopen bij een beperkt aantal aanbieders.

Toegankelijk
De ingewikkelde regelgeving maakt mensen die zorg nodig hebben, onzeker. Waar moet ik als hulpzoekende naartoe met mijn vraag? Mensen voelen zich soms van het kastje naar de muur gestuurd en daardoor in de steek gelaten. We willen dat mensen die zorg nodig hebben, duidelijkheid hebben over mogelijkheden en  randvoorwaarden. Dat zou kunnen door duidelijke routekaarten te maken of een hulploket in te richten of spreekuur te organiseren. 
Een duidelijke organisatie van de zorg maakt het voor mensen gemakkelijker de regie over hun leven te houden.
Dit geldt ook voor mensen met een beperking.  Zij verdienen dezelfde kansen als ieder ander om zelfstandige keuzes te maken. Het gebeurt nog te vaak dat zij in een opvangcentrum terechtkomen, terwijl ze ook thuis zorg zouden kunnen krijgen. Als dat laatste voor hen beter is, moeten zij daarbij de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Kwaliteit
D66 vindt het essentieel dat er voor ouders die een kind met een  ernstige verstandelijke en meervoudige beperking hebben, één aanspreekpunt is. 

Zoals we bij het thema onderwijs aangaven dat elk mens een gelijkwaardige uitgangspositie verdient, zo geldt dat ook voor gezondheid. Elk Gouds kind moet een goede start kunnen maken.
Hoe oud je wordt, wordt mede bepaald door voeding en beweging. Het is belangrijk dat je van jongs af aan gestimuleerd wordt te kiezen voor gezonde eetgewoonten en voldoende beweging. D66 ondersteunt het in het Gouds preventie-akkoord vastgelegde initiatief om goede en laagdrempelige voorlichting en indien nodig begeleiding te organiseren voor aankomende ouders.

Kinderen en jongeren willen we bovendien beschermen tegen het al op jonge leeftijd oplopen van gezondheidsschade door het gebruik van alcohol, tabak en drugs. We zetten in op voorlichting en het aanmoedigen van rookverboden in de openbare ruimte.

In het kort

 • D66 vindt het belangrijk dat sociale en medische (fysieke en psychische) problemen in samenhang worden aangepakt.
 • We zetten in op zelfregie: een duidelijke en eenvoudige opzet van de zorg  is daarvoor belangrijk.
 • We zijn voorstander van laagdrempelige voorlichting aan ouders over gezonde voeding en het belang van bewegen voor hun kinderen.
 • We willen de zorgkosten beheersbaar krijgen door meer overzicht te creëren en samen te werken met vaste zorgpartners en in te kopen bij een beperkt aantal aanbieders.
 • We vinden het nodig dat kinderen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking een vast aanspreekpunt  krijgen.
 • We promoten de voorlichting aan kinderen over de gevolgen van alcohol, tabak en drugs.

Jeugdzorg is een breed begrip en omvat diverse vormen van hulpverlening, variërend van preventieve activiteiten tot aan specialistische zorg, vanuit jeugdbescherming, jeugdhulpverlening of jeugd GGZ. De overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten lijkt tot gevolg te hebben dat met name de ernstige problematiek te laat wordt onderkend waardoor jongeren te lang verstoken blijven van adequate zorg.

Speerpunten

 • Preventie en laagdrempelige toegang voor jongeren tot basiszorg
 • Meer grip op de kosten voor jeugdzorg
 • Gerichte inzet van professionaliteit en expertise

Veel kinderen en jongeren krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. De drempel om hulp te zoeken is voor zowel ouders als jongeren vaak hoog. Het is voor jongeren moeilijk om over hun problemen te praten en het is voor ouders altijd moeilijk als ze worden geconfronteerd met een kind dat een ongelukkige indruk maakt en/of zich niet als vanzelf ontwikkelt. Het is daarom belangrijk dat er geen drempels worden opgeworpen om hulp te zoeken. Deze hulp moet dichtbij geboden worden, zoals in de buurt of op school.

Slechts een klein deel van de jongeren heeft specialistische zorg nodig, zeker als de problemen vroeg genoeg worden onderkend. Het is wel belangrijk snel de passende hulp te bieden die aansluit bij de situatie van de jongere. Dit geldt ook voor maatregelen gericht op het voorkomen van psychische problemen zoals:
–       Inloopplek(ken) waar jongeren hun verhaal kunnen doen, zonder verwijzing vooraf, gerund door getrainde vrijwilligers met back-up door een zorgprofessional;
–       Preventieprogramma’s gericht op het voorkomen van pesten, armoede en sociale isolatie;
–       De integratie van zorg, onderwijs en de aanpak van sociale en maatschappelijke problematiek, waarbij gericht aandacht wordt besteed aan de gevolgen van (cyber)pesten en overige sociale isolatie.

Meer grip op de kosten voor Jeugdzorg
De kosten voor de jeugdzorg worden steeds hoger en het budget voor de zorg kent een structureel tekort.
Grip krijgen op de kosten voor jeugdzorg begint met het hebben van bestuurlijke grip op het speelveld van aanbieders in de Jeugdzorg. Conform de door D66 ingediende motie in 2021 bewerkstelligt D66 een forse afname van het aantal aanbieders in Gouda, terwijl we oog houden voor keuzevrijheid. De inkoopcyclus in 2022 biedt hiertoe voldoende handvatten.
Naast oog voor keuzevrijheid willen we oog hebben voor het belang van innovatie. D66 vindt het belangrijk dat zorgorganisaties ondernemend en innovatief zijn zodat ook de zorg van morgen betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit is. Ruimte voor innovatie willen we dan ook stimuleren.
Grip op de kosten betekent ook dat dat het duidelijk is welk aandeel van het totale budget opgaat aan jeugdzorg en de verschillende vormen van jeugdhulp (basiszorg (CJG en sociaal team), huisartsen, jeugdbescherming, basis GGZ, specialistische GGZ  en specialistische jeugdzorg). Op dit moment is dat onvoldoende duidelijk.
Taken en verantwoordelijkheden voor de sociale teams, die namens de gemeente de zorgtaken coördineren en uitvoeren, moeten duidelijk zijn en voor langere tijd worden vastgelegd. Dit om ervoor te zorgen dat deze teams in hun rol kunnen groeien en dat de samenwerking met andere zorgverleners in alle vormen van jeugdhulp verbetert.

Door oplopende kosten moeten keuzes gemaakt worden. Het is goed om een maatschappelijk debat te voeren met jongeren, ouders, lokale partners en  zorgaanbieders over de vraag welke strubbelingen horen bij het opvoeden en opgroeien en  wanneer een beroep op jeugdzorg op zijn plaats is.

Het deel van de jongeren dat specialistische zorg nodig heeft, moet deze ook kunnen ontvangen. Daarbij is het van belang dat de professionals ruimte krijgen om hun vak uit te voeren conform de professionele richtlijnen die daarvoor zijn opgesteld.
Er moet voldoende personeel zijn in de zorg om de zorg te kunnen bieden die nodig is. Vanuit de gemeente moeten de voorwaarden worden gecreëerd om dit mogelijk te maken. Belangrijke voorwaarden zijn: professionele autonomie, minder administratieve lasten en expertise op de juiste plaats.
–       Voldoende geschoolde mensen bij de voordeur om te bepalen wie welke zorg nodig heeft.
–       Betrek aanbieders actief bij het maken van plannen om wachtlijsten weg te werken en zorg efficiënter te verdelen en bied ruimte voor innovatie.
–        D66 Gouda ondersteunt de wens  de specialistische zorg bovenregionaal of zelfs landelijk te organiseren en te bekostigen.
–       Indicatiestelling en financiering moeten uit elkaar gehaald worden. Nu worden beide kanten gedaan vanuit de gemeente. Dit veroorzaakt een conflict van belangen.
Huisartsen functioneren in Nederland als poortwachters voor de zorg. Zij moeten te allen tijde de mogelijkheid houden om naar specialistische zorg te verwijzen

In het kort

 • D66 wil inzetten op preventie door middel van programma’s die pesten en isolatie voorkomen. Daarnaast moeten er inloopplekken komen waar jongeren met hun verhaal terecht kunnen.
 • D66 wil dat de kosten voor jeugdzorg beter in kaart gebracht worden.
 • De samenwerking tussen de verschillende zorgverleners willen we verbeteren door de taken en verantwoordelijkheden duidelijker af te bakenen.
 • D66 wil een maatschappelijk debat over de taken en  grenzen van de jeugdzorg in gang zetten.
 • Specialistische zorg werkt volgens D66 effectiever als deze bovenregionaal  of zelfs landelijk wordt georganiseerd en bekostigd.