Onderwijs

docente

Beeld: D66 Beeldbank

De plek waar je wieg staat, de opleiding van je ouders: ze blijken nog steeds, zelfs in een welvarend land als Nederland, voor een groot deel je kansen te bepalen. Dat moet anders. Iedereen verdient dezelfde kansen om te kunnen uitgroeien tot een evenwichtig, gelukkig mens, die de ruimte heeft zich te ontwikkelen in vrijheid. Goed onderwijs vormt de basis van gelijke kansen.

Speerpunten

 • Gezonde schoolgebouwen
 • Kinderopvang
 • Duurzaam en innovatief onderwijs
 • Een leven lang leren
 • Terugdringen laaggeletterdheid
 • Terugdringen vroegtijdige schoolverlaters

Gezonde schoolgebouwen

We staan voor onderwijs in scholen die toegerust zijn voor de toekomst. Het leefklimaat in de scholen is gezond; de scholen zijn goed geventileerd. De binnenruimten lenen zich voor een gevarieerd aanbod aan modern en uitdagend onderwijs. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs in Gouda.
Een gezond leefklimaat gaat verder dan het gebouw. Geen enkel schoolbeleid mag leerlingen of docenten een onveilig gevoel geven.
Omdat veel basisscholen in een slechte staat verkeerden, werd in 2019 het IHP, het Integraal Huisvestingsplan, vastgesteld. Dit plan voorziet in gezonde, duurzame schoolgebouwen en vergroening van de schoolpleinen. Tegelijkertijd biedt dit plan mogelijkheden voor clustering van scholen en samenwerking tussen scholen onderling. Op die manier werken we effectiever, vergroten we het onderwijsaanbod en de mogelijkheden voor differentiatie. We zetten ons ervoor in, het plan binnen het uitgezette tijdpad van 15 jaar te realiseren.

Kinderopvang

De gemeente faciliteert de kinderopvang bij de scholenclusters van het basisonderwijs.
Wij ondersteunen, waar mogelijk, initiatieven om de kinderopvang in Gouda zo effectief mogelijk te organiseren. Kinderopvang geeft niet alleen ouders de mogelijkheid om te werken. Samen spelen stimuleert de sociale ontwikkeling waaronder de taalontwikkeling. Kinderopvang zorgt voor een gelijkere uitgangspositie op het moment dat kinderen naar de basisschool gaan. Wij streven naar inzet van extra ondersteuning voor kinderen met taalachterstanden.

Niet alle leerproblemen zijn met extra ondersteuning op te lossen. Ons Speciaal- en Praktijkonderwijs zijn essentieel om kansen te geven aan kinderen die op een reguliere school niet goed mee kunnen komen. Gouda heeft voor het praktijkonderwijs een regionale functie en dat onderwijs heeft goede banden met bedrijven. Dat mogen we koesteren.

Duurzaam en innovatief onderwijs

We willen dat het onderwijs in Gouda toekomstgericht is, dat het uitdaagt tot creativiteit en inventiviteit met ruimte voor het experiment. Voor duurzaam en innovatief onderwijs is het noodzakelijk goed op de hoogte te zijn van nieuwe technieken en ontwikkelingen en dat kan alleen als scholen, gemeente en bedrijfsleven met elkaar samenwerken.

 • In het VO en PO zien we steeds meer initiatieven tot samenwerking tussen scholen onderling maar ook tussen scholen, bedrijfsleven en culturele instellingen. Dit vinden we een goede ontwikkeling, omdat het onderwijs op die manier midden in de maatschappij komt te staan en uitdagender wordt. Door middel van de Goudse Onderwijsagenda en de inzet op Gelijke Kansen Alliantie-projecten willen we de samenwerking tussen scholen rond gedeelde thema’s verder versterken.
 • Het Goudse MBO heeft een spilfunctie in het Goudse onderwijs. Er is veel werk voor MBO’ers in Gouda. Gouda is van oudsher een stad van ambachten, handel en industrie (kaas, stroopwafels, kaarsen). In het MBO is het doel van samenwerking op te leiden tot innovatief vakmanschap. In overlegsituaties met het bedrijfsleven moet de afstemming van de doorlopende leerlijn techniek vmbo-mbo op de arbeidsmarkt als vast punt op de agenda staan.
 • Het HBO-aanbod willen we uitbreiden. De samenwerking met de Haagse Hogeschool biedt goede perspectieven. Zo mogelijk trekken we ook WO-opleidingen aan.
 • Campus Gouda maakt het voor studenten extra aantrekkelijk hier te gaan studeren.
 • Via de Triple Helix, de samenwerking tussen overheid, ondernemingen en onderwijs, kunnen we sturen op innovatie. In samenwerking met de regio willen we meer innovatieprojecten/living labs opzetten.
 • De golf van energie die vernieuwing genereert, creëert veel kansen om iedereen mee te laten doen.
 • De Brede school, de Weekendschool en Zomeracademie zien we als belangrijke springplanken voor die gelijke kansen en willen we ook nog beter op de kaart zetten, evenals de uitbreiding van het aanbod aan leermogelijkheden van de Chocoladefabriek waaronder de Techniekwerkplaats om kinderen in contact te brengen met 21e_ eeuwse vaardigheden en techniek. De techniekwerkplaats moet een duidelijke functie gaan krijgen in het onderwijs. Samenwerking met het bedrijfsleven is daarin essentieel (techniekakkoord).

Inzet van het Nationaal Programma Onderwijs

Gouda krijgt ruim 2 miljoen euro vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, bedoeld voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. D66 wil dat deze middelen worden uitgegeven aan onderwijs en schoolbaarheid van leerlingen. Tekorten uit de jeugdzorg financieren we hier niet mee. Met de NPO-middelen investeren we onder andere in de zwakste scholen en de versterking van brede/collectieve voorzieningen; voorzieningen die de leerbaarheid van kinderen vergroten.

Een leven lang leren

Mensen moeten hoe dan ook mee kunnen doen en zich kunnen ontwikkelen naar eigen behoefte op elk moment in het leven. Om dit te realiseren willen we zorgen voor een rijk aanbod aan volwassenonderwijs, deeltijdopleidingen en kunst- en cultuureducatie.

Laaggeletterdheid

In Gouda is 22% van de bevolking laaggeletterd en we hebben de plicht ervoor te zorgen dat ook deze groep mee kan doen.
Laaggeletterden hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. De gevolgen zijn vaak groot. Denk aan het begrijpen van formulieren, een CV opstellen, het helpen van kinderen met huiswerk etc. Laaggeletterdheid maakt kwetsbaar. De Coronapandemie heeft dat laten zien: de kloof tussen mensen die goed kunnen lezen en schrijven en mensen die daar moeite mee hebben, is vergroot.
Dat geldt ook voor omgaan met de digitale wereld. Wie dat niet kan, mist informatie en raakt steeds meer achterop. Taalvaardigheid en de digitale ontwikkeling zijn essentieel om mee te kunnen doen in de samenleving.
Vanaf 2017 geldt het Taalakkoord als basis voor het terugdringen van laaggeletterdheid. Het Taalakkoord heeft de samenwerking van betrokken partijen (gemeente, UWV, taalscholen/bibliotheken) om taalachterstanden terug te dringen, als doel. In 2021 is het Taalakkoord vernieuwd. We voelen ons verantwoordelijk voor het terugdringen van laaggeletterdheid m.a.w. voor het uitvoeren van het Taalakkoord en maken hiervoor structureel extra middelen vrij.
Samen met het volwassenonderwijs, met maatschappelijke organisaties, de bibliotheek, boekhandels en het bedrijfsleven willen we nog meer inwoners (digi)taalvaardig maken en een positief kritische houding ten opzichte van de (digitale)wereld stimuleren.

Vroegtijdige Schoolverlaters

Het actieve beleid op het terugdringen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters willen we voortzetten. De aanpak van iedereen in beeld hebben en persoonlijk benaderen, heeft succes gehad. Op dit moment staat Gouda in de top vijf van het laagste aantal Vroegtijdige Schoolverlaters (VSV) .
We willen jongeren van basis- tot hoger onderwijs waar nodig actief blijven begeleiden en indien gewenst de stap terug naar school of opleiding helpen zetten. Meerdere instroommomenten per jaar en de mogelijkheid tot het behalen van certificaten, verkleinen deze stap.

In het kort

 • Ieder kind verdient een vliegende start als het naar de basisschool gaat. Op de kinderopvang wordt daarvoor een goede basis gelegd. Daarom spant D66 zich ervoor in dat kinderopvang voor iedereen beschikbaar is.
 • Projecten die taalachterstanden wegwerken, faciliteren we.
 • We zetten ons er actief voor in het IHP-plan te realiseren binnen het daarvoor uitgezette tijdpad van 15 jaar.
 • Op alle onderwijsniveaus stimuleren we samenwerking; in het MBO specifiek de samenwerking met het bedrijfsleven. Gemeente en bedrijfsleven zetten het op de agenda van hun gezamenlijk overleg.
 • De Triple Helix en Campus Gouda zorgen voor innovatieve impulsen en breiden we uit.
 • We houden de ambitie om Hbo-opleidingen en zo mogelijk WO-opleidingen aan te trekken.
 • Iedereen moet mee kunnen doen. Daarom willen we initiatieven als de weekendschool, zomeracademie, brede school stimuleren en ervoor zorgen dat er een breed aanbod is van volwassenonderwijs en deeltijdonderwijs.
 • We voelen ons verantwoordelijk voor het terugdringen van laaggeletterdheid, m.a.w. voor het uitvoeren van het Taalakkoord. We ondersteunen de voorgenomen intensivering van de taalaanpak en de mogelijkheden om de vertrouwdheid met de digitale wereld te vergroten.
 • We blijven inzetten op het begeleiden van jongeren die de school vroegtijdig dreigen te verlaten en we proberen hen waar mogelijk en gewenst te helpen de weg naar school terug te vinden.