Kunst en Cultuur

Gouda

Beeld: Ilana Ifrah – stadsgezicht Gouda

Gouda is een kleurrijke, compacte stad met een rijke historie. Onze stad bruist van culturele creativiteit. Talloze kunstzinnige talenten, culturele instellingen, initiatieven en activiteiten kenmerken onze stad. We hebben een prachtig museum, een bruisende schouwburg en talrijke ateliers, galeries en podia.
Corona deed de levendige stad verstommen en voor het cultureel ondernemerschap, dat zich voor de crisis zo sterk had ontwikkeld, bleven slechts beperkte mogelijkheden. D66 heeft bewondering voor de wijze waarop vanuit de sector ook in coronatijd in vernieuwend cultureel aanbod is voorzien. Met onder andere subsidies heeft de gemeente de kunst- en cultuursector zo goed mogelijk overeind gehouden.
Op naar het nieuwe normaal!

Speerpunten

  • Kunst en cultuur beschikbaar voor alle Gouwenaren
  • Diversiteit
  • Toegankelijkheid
  • Cultuureducatie &-participatie en het stimuleren van culturele initiatieven
  • Cultureel ondernemerschap en samenwerking stimuleren

Kunst en cultuur beschikbaar voor alle Gouwenaren

De verbindende waarde van cultuur willen we benadrukken. Daarvoor is het nodig cultuur zichtbaar te maken voor iedereen. Dat kan door cultuur niet te beperken tot theaters en musea, maar door cultuur meer in te bedden in het openbare leven. Denk aan buurtfeesten met zang en dans, buiten schilderen, optredens, een fotogalerij tot kunstwerken in de openbare ruimte. D66 wil dit soort initiatieven stimuleren en zo nodig faciliteren. Culturele centra zoals de Chocoladefabriek en de Garenspinnerij, maar ook ontmoetingscentra en individuele kunstenaars kunnen hier een belangrijke bijdrage leveren.

Diversiteit/inclusiviteit

Het culturele aanbod moet aansluiten bij de kleurrijkheid van de stad en de wereld, wat inhoudt dat het aanbod divers is. D66 vindt het belangrijk dat mensen zichzelf in kunst herkennen maar ook met voor hen vreemde culturen kennismaken om op die manier meer begrip te krijgen voor het onbekende en elkaar.

Toegankelijkheid

In Gouda is de cultuur er voor ons allemaal, ook voor mensen met een smalle beurs. De Rotterdampas komt tegemoet aan dit uitgangspunt. Met deze pas kun je voor een gereduceerde prijs culturele activiteiten bezoeken, muzieklessen en creatieve cursussen volgen. D66 vindt dat de pas nog actiever gebruikt kan worden en zal hier op korte termijn actie op ondernemen.

D66 vraagt aandacht voor het culturele aanbod in Westergouwe, noodzakelijk voor de ontwikkeling van deze wijk tot een volwaardige stadswijk.

De stadscurator kan een belangrijke rol spelen bij het zoeken naar verbinding met de wijken en het steunen van initiatieven.
D66 is trots op Gouda’s mooie bibliotheek. De drie uitleenpunten, verdeeld over de stad, maken de bibliotheek ook voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking bereikbaar. In Westergouwe willen we een vierde uitleenpunt en kinderbibliotheek realiseren. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) willen we taal en lezen onder de jeugd aanjagen, bijvoorbeeld door de inzet van leesconsulenten in scholen. Het gratis lidmaatschap van de bibliotheek tot de leeftijd van 18 jaar en de 25% korting voor mensen met een minimum inkomen handhaven we.

Cultuureducatie &-participatie en het stimuleren van culturele initiatieven

Alle kinderen moeten de kans krijgen hun creativiteit te ontwikkelen en kennis te maken met allerlei vormen van kunst en de schat aan culturen in de wereld. Cultuureducatie op de Goudse scholen willen we daarom stimuleren. Het aanbod mag zich niet beperken tot theorie. ‘Doen’ vinden we minstens zo belangrijk.
De Garenspinnerij en individuele kunstenaars kunnen ook hier een belangrijke rol spelen. Particuliere culturele initiatieven vanuit GoudApot moeten mogelijk blijven en zo mogelijk nog meer gestimuleerd worden

Cultureel ondernemerschap en samenwerking stimuleren

Voor de Coronacrisis groeide het cultureel ondernemerschap in Gouda. Het lukte de culturele instellingen zich voor een groot deel zelfstandig te bedruipen. D66 is een groot voorstander van dit cultureel ondernemerschap, omdat het uitdaagt en aanzet tot profilering en samenwerking.
Maar we zijn niet vanzelf op het punt van voor de crisis. We zullen ons cultuurbeleid moeten herijken en daarin meerjarige perspectieven moeten formuleren. De urban curator functie zal in de nieuwe cultuurnota een vaste plek krijgen. Waar nodig blijven we als gemeente voor aanvullende ondersteuning zorgen.

In het kort

  • We geven cultuur een belangrijke plaats in het openbare leven zodat iedereen mee kan doen en mensen elkaar beter leren kennen. Extra aandacht is nodig voor het culturele aanbod in Westergouwe. Het gebruik van de Rotterdampas willen we actiever stimuleren.
  • We zorgen ervoor dat bibliotheken voor iedereen in Gouda bereikbaar en toegankelijk zijn. We realiseren daarom een vierde uitleenpunt en een kinderbibliotheek in Westergouwe.
  • We vinden dat het culturele aanbod inclusief moet zijn, wat de verbindende waarde versterkt.
  • We willen het onderwijs stimuleren om aan cultuureducatie te doen.
  • Het gebruik van GoudApot willen we nog meer stimuleren.