Wonen en Ruimte

Beeld: D66 Beeldbank

De centrale ligging in de Randstad maakt Gouda een aantrekkelijke stad om te wonen. De ligging in het Groene Hart en het rijke voorzieningenaanbod maken Gouda nog aantrekkelijker. Twee uitdagingen komen hier samen: het groen behouden en liefst nog toegankelijker maken, naast ruimte voor prettig wonen en een doeltreffende infrastructuur.
Gouda ligt opgesloten binnen haar stadsgrenzen. De verschillende ambities vragen om een gedegen strategisch-ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Deze ontwikkeling heeft de gemeente Gouda vastgelegd in een omgevingsvisie. In deze visie komen de verschillende ambities samen. D66 Gouda omarmt deze visie.

Speerpunten

  • Het uitvoering geven aan de omgevingsvisie
  • Regie op efficiënter ruimtegebruik door het mixen van functies
  • Afval scheiden loont

De omgevingsvisie

Onze ruimte staat onder druk door ambities op het vlak van woningbouw, recreatie, energietransitie, waterberging, toenemende mobiliteit, hittestress, een dalende bodem, afnemende biodiversiteit en groenvoorzieningen. De nieuwe omgevingswet vraagt een zeer zorgvuldige invulling; om het maken van de duurzaamste keuzes binnen de beperkte ruimte in Gouda en daarbij de rijke cultuurhistorische structuur van Gouda te koesteren. Het is aan de gemeente om die keuzes inzichtelijk te maken voor alle belanghebbenden en deze op de juiste, maar ook op effectieve manier bij het proces te betrekken. Transparantie in besluitvorming en participatie zijn als voorwaarden in de omgevingsvisie gewaarborgd.

Regie en mixen functies

Een actieve overheidsregie is nodig om de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Binnen de stadsgrenzen zetten we wat D66 Gouda betreft in op het mixen van functies en intensiveren en efficiënter benutten van de beschikbare ruimte. D66 stimuleert initiatieven om woonruimte en woonvormen te realiseren voor ouderen, jongeren en statushouders.

Mensen die vanwege de veiligheid van zichzelf en hun naasten huis en haard hebben verlaten en in Nederland een veilig onderkomen zoeken, zijn welkom in Gouda. Dit betekent niet alleen dat we voldoende woonruimte reserveren voor statushouders, maar ook dat Gouda ruimte biedt voor de opvang van asielzoekers als daar door het COA om verzocht wordt. De plek waar de opvang geboden wordt, moet wel aan voorwaarden voldoen. Aansluiting op de voorzieningen van de stad en een veilige en gezonde woonomgeving zijn voor alle inwoners van Gouda belangrijk ook voor degenen die hier tijdelijk verblijven.

Bewoners van een AZC die naar verwachting in Nederland mogen blijven, bieden we ook perspectief op een succesvolle toekomst in ons land door in te zetten op taalonderwijs en door ondersteuning bij de toegang tot de arbeidsmarkt.

De ligging aan de Hollandse IJssel en de Gouwe zijn bepalend voor de ontwikkeling, die de stad Gouda doorgemaakt heeft. Mensen en bedrijven vestigden zich langs de rivieren; de rivier bracht rijkdom. Nog altijd is met name de Gouwe een belangrijke route voor de binnenvaart. Wonen en bedrijvigheid zitten soms vrij dicht op elkaar, ook gezien de bescheiden oppervlakte van de gemeente.

Alhoewel functies elkaar in sommige gevallen kunnen bijten, is D66 Gouda voorstander van het op een slimme en speelse manier vermengen van wonen en kleinschalige bedrijvigheid. De woningnood is een grote opgave. De Spoorzone (oostelijk deel Goudse Poort) wordt een multifunctioneel woon/werk gebied. We zetten in op verstedelijking door meer ruimte voor wonen dichtbij de binnenstad en de voorzieningenclusters, bijvoorbeeld door transformatie van de Kromme Gouwe O.Z. naar woningen. Op langere termijn is verkleuring van Gouwestroom naar woningen (met kleinschalige bedrijvigheid), waardoor Westergouwe meer verbonden raakt met de bestaande stad, niet ondenkbaar. Dit vergt intensivering van bedrijvenruimte op andere bedrijvenparken, zoals het westelijk deel van de Goudse Poort, en effectiever samenwerken en benutten van terreinen in de regio. In de Spoorzone moet naast wonen ook echt commerciële invulling komen. D66 is geen voorstander van (nieuwe) HMC-bedrijven in Gouda.

Het GoudAsfalt-terrein krijgt een nieuwe ruimtelijke inbedding in een bestemmingsplan / omgevingsplan. We zijn terughoudend met bebouwing op het terrein; er komt geen woningbouw. D66 wil dat de maatschappelijke functie van het terrein naar de toekomst toe gewaarborgd blijft.

Bij alle bouwplannen moet vanzelfsprekend werk worden gemaakt van duurzaam en klimaat adaptief bouwen, vergroening en inpassing van energiewinningsmogelijkheden. Dat is een standaardonderdeel bij planvorming. Rondom gebieden waar voldoende faciliteiten aanwezig zijn en waar cultuurhistorische linten niet worden aangetast, vinden we hoogbouw acceptabel. Hoogbouw en inbreiding (het bouwen binnen bestaande bebouwing) stellen extra eisen aan de architectuur.

Gouda stelt daarnaast voor dat de gemeente zich inspant om samen met de Provincie Zuid- Holland te onderzoeken op welke locaties in de omgeving van Gouda, door actief grondbeleid door de Provincie, woningbouw en herinrichting van het landelijk gebied samen kunnen gaan. En hoe de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor de uitkoop van boeren verzilverd kunnen worden. Zorgzaam omgaan met Het Groene Hart blijft prioriteit.

Afval scheiden loont

‘Afval scheiden loont’ kan rekenen op een breed draagvlak onder Gouwenaars en we willen dit systeem van afval inzamelen dan ook behouden. Het goed scheiden van het afval bespaart inwoners van Gouda geld en draagt bij aan het realiseren van klimaatdoelen.
D66 staat daarnaast ook voor blijvende aandacht voor het verbeteren het systeem. Een snel veranderende bevolkingssamenstelling kan bijvoorbeeld gerichtere informatieverstrekking gecoördineerd vanuit de gemeente, noodzakelijk maken. Bovendien vraagt de manier van geschieden inzameling op diverse plekken nog om kwaliteitsverbetering, die we graag willen realiseren.

In het kort

  • We voeren actieve regie op mixen van functies en intensiveren van het ruimtegebruik.
  • We stimuleren initiatieven om woonruimte en woonvormen te realiseren voor verschillende doelgroepen.
  • We reserveren ruimte voor statushouders en de opvang van asielzoekers als het COA daar om vraagt en bieden deze mensen een goede leefomgeving. Bewoners van een AZC die naar verwachting in Nederland mogen blijven, ondersteunen we met taalonderwijs en toegang tot de arbeidsmarkt.
  • We hebben daarnaast oog voor de plek van Gouda als stad in het Groene Hart. Toevoegingen van woningen vinden, buiten Westergouwe, binnen de huidige bebouwingsgrenzen plaats.
  • Functievermenging biedt kansen voor het realiseren van woningen.
  • De wensen van omwonenden en nieuwe bewoners worden bij de keuzes die we maken, meegenomen.
  • Het systeem van afval scheiden willen we behouden en waar nodig verbeteren.