Groen, water en recreatie

Beeld: D66 Beeldbank

Steeds meer raken we ervan doordrongen dat onze directe omgeving een gezonde en plezierige omgeving moet zijn. In de stad Gouda kunnen we goed wonen, elkaar ontmoeten, is de lucht schoon, is er ruimte om te sporten en te recreëren. Voor alle generaties, culturen en leefstijlen. Klimaatverandering, stikstof en andere vervuiling, het volbouwen van groene ruimte, zetten onze leefomgeving onder druk. Om de stad leefbaar te houden moeten we meer ruimte maken voor groen en water en moeten we stimuleren dat iedereen zich bewust is van het belang van de zorg om onze natuur, bijv. via natuureducatie. In principe wordt er niet gebouwd in gebieden die bestemd zijn voor natuur en recreatie.

Speerpunten

 • We vergroenen de stad
 • Burgers met groene vingers krijgen ruim baan
 • Onderhoud van het groen
 • Een soepele overgang van het groen in de stad naar het groen om de stad

We vergroenen de stad

De binnenstad en de wijken worden zoveel mogelijk ‘onttegeld’: grijze stroken veranderen in groene stroken, betegelde pleinen in parkjes en fiets- en wandelpaden worden zoveel mogelijk omlijst door groen. Daarmee geven we antwoord op de gevolgen van klimaatverandering enerzijds en het verbeteren van de woonbeleving en luchtkwaliteit anderzijds. We maken een 4-jarenplan waarin we plekken aanwijzen, zowel in de woonwijken als in de binnenstad, die we de komende jaren transformeren naar kleine groene oases. Voorbeelden van plekken die op deze manier kunnen vergroenen, zijn Achter de Waag en de Nieuwe Markt in de Goudse binnenstad.
Dat dit ten koste kan gaan van andere functies zijn we ons bewust. Anders omgaan met parkeerruimte kan een voor de hand liggende keuze zijn, omdat dit het minste impact heeft. We willen per locatie afwegen hoe we de footprint van de auto kunnen verkleinen en de groene uitstraling kunnen bevorderen.

Burgers met groene vingers krijgen ruim baan

Een burgerinitiatief als het Singelpark heeft aangetoond dat wanneer bewoners met kennis van zaken en passie voor groen volop de ruimte krijgen voor het realiseren van hun plannen, het resultaat van hoge kwaliteit is. Wat D66 Gouda betreft krijgt dit soort burgerinitiatieven ook in de toekomst ruimte, van begin tot eind: niet alleen in de planvormingsfase, maar ook in de verdere uitwerking en uitvoering van plannen. Inwoners krijgen zo ook de mogelijkheid groene ontmoetingsplekken in hun woonomgeving te realiseren.
De gemeente Gouda ondersteunt door plannen zoveel mogelijk te faciliteren, zowel door het beschikbaar stellen van gemeentegrond, als door het beschikbaar stellen van financiële en technische middelen.

D66 wil dat de gemeente waar mogelijk planten laat groeien op daken. De bushokjes in Gouda hebben al zulke ‘groene daken’ gekregen. De gemeente evalueert de subsidieregeling groen/blauwe daken 2021-2023 wanneer die periode afloopt, om te kijken of de subsidieregeling werkt en hoe de uitvoering verbeterd kan worden.

De in Gouda op initiatief van D66 ingevoerde groennorm en het bijbehorend groenfonds stimuleren ons tot kritische keuzes. We willen ook dat er meer aandacht komt voor de kwaliteit van de vergroening. Biodiversiteit in Gouda gaat gemonitord worden, wederom op initiatief van D66.
We monitoren na een D66 amendement ook het groenareaal in de stad. Dat groeit inmiddels weer.

Aandacht voor de kwaliteit van de vergroening en biodiversiteit vraagt om serieus groenonderhoud. D66 is van mening dat er te snel wordt bezuinigd op groenonderhoud. Waar mogelijk wil D66 de inwoners meer betrekken bij het onderhoud door hen de mogelijkheid te bieden stukken groen te adopteren. Om hen ook beter toe te rusten voor een verantwoorde omgang met het groen in het belang van onze aarde willen we samen met opleidingsinstituten zoeken naar mogelijke vormen van natuureducatie voor zowel kinderen als volwassenen.

De groene stad in het groen

D66 wil wandel- en fietspaden waar mogelijk doortrekken zodat aantrekkelijke, doorlopende, groene routes ontstaan, ook recreatieve van de stadswijken naar de buitengebieden. Zo zorgen we voor een vloeiende overgang van het groen in de stad naar het groene buitengebied.
Door de realisatie van een fietsbrug naar Westergouwe willen we ’t Weegje en de Oostpolder bereikbaarder maken als recreatiegebied voor Gouwenaren.

In het kort:

 • We transformeren stenige plekken in de stad tot kleine, groene oases.
 • We steunen burgerinitiatieven die als doel hebben de buitenruimte te vergroenen.
 • D66 wil meer aandacht voor groenonderhoud en wil inwoners daarbij betrekken door hen de mogelijkheid te bieden stukken groen te adopteren. Samen met opleidingsinstituten willen we zoeken naar mogelijkheden voor natuureducatie.
 • We stimuleren het aanleggen van groene daken, evalueren de subsidieregeling blauw/groene daken.
 • We hebben extra aandacht voor een vloeiende overgang van het groen in de stad naar het groene buitengebied.
 • We maken biodiversiteit tot speerpunt in de vergroeningsagenda.

Meer ruimte voor water

Water speelt een steeds grotere rol bij keuzes die de gemeente moet maken. Ook wateroverlast, droogte en hittestress zijn een gevolg van de klimaatverandering en vragen naast ruimte voor groen om ruimte voor water. Multifunctioneel ruimtegebruik is van belang: combinaties van water/groen, en water/verharding.

D66 wil dat water nadrukkelijker (mede)sturend wordt bij de inrichting van de omgeving. Als de bodem water kan opnemen wordt wateroverlast tegengegaan. D66 wil daarom dat de gemeente geen oppervlakte verhardt als dat niet nodig is en vaker waterdoorlatende verharding toepast. D66 wil dat de gemeente gaat voorschrijven welk type verharding in bepaalde situaties mag worden gebruikt (een handleiding maken met toegestane types verharding). Daarnaast wil D66 dat de gemeente pilots uitzet om nieuwe manieren van verharding te onderzoeken, zoals meer ruimte laten tussen de stenen onderling. D66 stimuleert initiatieven die deze aanpak aanvullen of van een innovatieve invulling voorzien.

D66 wil dat er plekken worden gezocht waar tijdelijk water mag staan als het hard regent, bijvoorbeeld in parken, op pleinen en in groenstroken. Zoals de waterbergingen die onder het voetbalveld van ONA en onder het stationsplein zijn aangelegd. De inwoners van Gouda kunnen daarover meedenken. Ook de ideeën van de Wateralliantie Gouda kunnen gebruikt worden. Als er regenwater wordt bewaard, is er meer water in droge perioden. Dat is ook goed tegen de bodemdaling (zie het hoofdstuk Bodemdaling).

Aandacht voor biodiversiteit geldt ook voor de planten in, onder en om het water. Die aandacht voor biodiversiteit in en rond het water willen we meenemen in de plannen voor meer ruimte voor water. Daarbij hebben we ook aandacht voor het onderhoud en voor het opruimen van zwerfafval en plastic.

In het kort:

 • We willen dat water sturend wordt bij de inrichting van de omgeving.
 • Om verhitting en wateroverlast te verminderen maken we waar mogelijk gebruik van combinaties van water/groen en water/verharding.
 • We willen de mogelijkheden voor waterberging onderzoeken en willen de Goudse inwoners stimuleren hierover mee te denken en initiatieven die hiermee in lijn liggen, te ontwikkelen.
 • We willen meer planten in het water en bij het water (biodiversiteit).
 • Vervuiling door zwerfafval en plastic willen we tegengaan.

Recreëren in het groen en aan het water

De afgelopen jaren hebben ons meer dan ooit doen beseffen, hoe belangrijk het is om dichtbij huis in het groen en aan het water te kunnen recreëren. Of je nu in teamverband wilt sporten, wandelt of hardloopt vanuit huis, of op het water van een mooie dag geniet.

Gouda is omgeven door water en daar willen mensen graag van genieten. Maar onze stad keert het water de rug toe. De Hollandsche IJssel en de Gouwe zijn nergens toegankelijk. Er zijn bijvoorbeeld weinig (doorlopende) wandelpaden langs of terrassen met zicht op de Hollandsche IJssel of de Gouwe. Recreatieve mogelijkheden langs het water zijn er weinig. D66 wil de verbinding met het water versterken.

D66 Gouda spant zich in voor de komst van een visie op recreatie aan het water. Hierin moeten de beleving van het water en de toegang tot water en groen vanuit de stad, centraal staan. Kernpunten in deze visie:
– Doorgaan met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers;
– Het verkennen van mogelijke locaties voor horeca en terrassen aan het water;
– Het vergroten van kansen voor waterrecreatie;
– Het doorlopend om input en reflectie vragen van burgerinitiatieven zoals de Wateralliantie Gouda;
– Bij het verkennen van locaties voor oeververbindingen de toegang van Gouwenaren tot recreatie in het groen als factor van belang meewegen.

In het kort:

 • Recreatiemogelijkheden in het groen en op en aan het water willen we vergroten.
 • Er komt een visie op recreatie aan de Goudse wateren.
 • We vragen voortdurend om inspraak en meedenken van de inwoners.