Energietransitie

Beeld: D66 Beeldbank

Nog nooit was het zo duidelijk dat het klimaat verandert en dat de mens daarvoor verantwoordelijk is. Om het op aarde leefbaar te houden, moet de wereldwijde CO2 uitstoot drastisch omlaag. De gemeente Gouda heeft de ambitie in 2040 een CO2 neutrale gemeente te zijn. Dat betekent dat er een transitie moet plaatsvinden van fossiele energie naar duurzame en veilige energie. Zon en wind zijn belangrijk, daarnaast is het mogelijk en ook gewenst om energie uit aardwarmte, restwarmte van industrie en water (aquathermie) in te zetten. Dat laatste moet weloverwogen, zodat er geen schade optreedt voor de ecologie. Waar en welke nieuwe duurzame stroom kan worden opgewekt, staat beschreven in de Regionale Energiestrategie. Deze gaat zowel over elektriciteit als over warmtebehoefte, nog altijd goed voor het grootste deel van de energierekening.

Speerpunten

  • Lokale zeggenschap en keuzevrijheid
  • Samenwerking in de regio
  • Ruimte voor lokaal initiatief

De energietransitie dient zorgvuldig te gebeuren. Na een oriënterende fase zijn vier wijken door de gemeente Gouda aangewezen als verkenningsbuurten voor de energietransitie. Daar gaat nu een eerste verkenning naar mogelijkheden en consequenties plaatsvinden.

Volledige afhankelijkheid van ‘de markt’ vinden we een slecht idee. Marktafhankelijkheid heeft het gevaar in zich dat we een groep mensen uitsluiten van energie. Dat mag niet. Een warm huis voor iedereen zien we namelijk als een basisvoorziening die gegarandeerd moet zijn en dat lukt alleen als energie een collectieve voorziening is.
Omdat de collectiviteit met een privaat publieke samenwerking beter gewaarborgd is, wil D66 collectieven en stichtingen stimuleren de energietransitie op zich te nemen. Hierbij zetten we in op open warmtenetten en keuzevrijheid voor de eindgebruiker.

Samenwerking in de regio

Gouda kan de transitie niet alleen volbrengen. Om voldoende duurzame stroom en warmte te koppelen aan de vraag binnen de gemeentegrenzen is samenwerking in de regio vereist. We willen samen bepalen hoeveel energie er opgewekt moet worden, waar en in welke vorm en stellen vervolgens per (deel)gebied kwaliteitseisen op, waarbij het belangrijk is aandacht te hebben voor de landschappelijke inpassingen en de exploitatie.
Niet te lang aarzelen is belangrijk. De transitie kan veel brengen als er tijdig geacteerd en geïnvesteerd wordt in de opwekking en distributie van duurzame energie.

Ruimte voor lokaal initiatief

Doordat de uitkomsten van de energietransitie op voorhand niet duidelijk zijn, is een transparant proces essentieel om de stad mee te krijgen en ruimte te geven voor lokale initiatieven. Energiecoöperaties blijken een belangrijke rol te spelen om bewoners mee te krijgen. Ervaringen in Nederland laten zien dat er veel belangstelling is om te participeren in energieprojecten in de eigen omgeving. We hebben reeds enkele succesvolle bedrijven in Gouda die zich toeleggen op de installatie, financiering en verkoop van duurzame energie. Die hebben een duidelijke voorbeeldfunctie bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en initiatieven.

De transitie biedt ook kansen op andere vlakken, zoals de vraag naar goed opgeleide technici, die alleen maar zal toenemen. De Triple Helix filosofie speelt hierop in.

In het kort

  • Ons uitgangspunt is: iedereen een warm huis. Daarom willen we dat de
  • energietransitie plaatsvindt op basis van privaat publieke samenwerking.
  • We bepalen samen met de regio de algemene spelregels en invulling op hoofdlijnen.
  • Dit gaat bijvoorbeeld om de vragen hoeveel energie er opgewekt moet worden, waar en in welke vorm.
  • We stellen per (deel)gebied kwaliteitseisen op en houden controle op de landschappelijke inpassingen en de exploitatie.
  • De gemeente zal er in de eerste plaats voor moeten zorgen dat het participatieproces goed verloopt. Draagvlak en medeverantwoordelijkheid zijn essentieel in een grote operatie als de energietransitie.