Financiën

stadsgezicht

Beeld: Ilana Ifrah – stadsgezicht Gouda

D66 droomt van een financiële situatie waarin Gouda beschikt over voldoende financiële ruimte om anticyclisch te investeren. De afgelopen jaren is er al hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Iedere periode daalt de schuldenlast en maken we afspraken om de maximale hoeveelheid geleend geld te verlagen.

Speerpunten

  • 1. De schuldenlast verlagen door:
  • slim te investeren,
  • lopende uitgaven met elkaar
  • in balans te brengen, subsidiestromen te benutten
  • 2. De woonlasten in de hand houden

Daling schuldenlast

Vanaf 2014 is de schuldenlast van de gemeente Gouda gedaald van 320 miljoen Euro naar 250 miljoen in 2021. Het kredietplafond (de maximale hoeveelheid geleend geld) staat op 295 miljoen.
D66 streeft op een termijn van 12 jaar naar een schuldenlast van minder dan €200 miljoen.
 
Om in Gouda te kunnen blijven investeren is geld nodig. Ook in ons verkiezingsprogramma staan ideeën om van Gouda een nog betere plek te maken om te kunnen wonen, naar school te gaan, werken en recreëren. Ideeën en initiatieven die Gouda klaar maken voor de toekomst en die duurzaam zijn. Die ideeën en initiatieven kosten geld. Duurzaam investeren in onze stad betekent voor D66 dat we nu investeren om de stad zonder onze milieu- en schuldenproblematiek door te geven aan volgende generaties. Dat willen we bereiken door:

D66 blijft de grote investeringsprogramma’s kritisch volgen. Met name in het verkeerscirculatieplan zit wat ons betreft nog ruimte voor verdere financiële rationalisatie, zonder dat dit de uitgangspunten van het plan tekort doet. Ook in de volgende tranches uit het Onderwijshuisvestingsplan zullen we blijven zoeken naar oplossingen die recht doen aan de scholen én aan de kwetsbare financiële positie van onze gemeente.

Naast investeringen doet de gemeente ook veel uitgaven waarvoor niet wordt geleend. Denk aan de uitgaven in het sociaal domein en het onderhoud van wegen en groenvoorzieningen in de stad. Met name het zorgdomein zorgt ervoor dat deze lopende uitgaven uit balans zijn geraakt. In de volgende periode ontkomen we er niet aan om duidelijke keuzes te maken die dit probleem aanpakken.

Het lukt de afgelopen jaren steeds beter om subsidies voor specifieke thema’s naar Gouda te halen. De subsidies voor bodemdaling, de samenwerking tussen bedrijven en opleidingsinstellingen spreken wat dat betreft tot de verbeelding. D66 wil deze beweging nog verder versterken. We zullen daartoe inventariseren op welke terreinen er mogelijkheden liggen om de samenwerking met andere gemeenten op specifieke thema’s te intensiveren en gezamenlijk richting Den Haag, maar ook Europa subsidietrajecten op te starten.

D66 wil de woonlasten niet laten stijgen, zo nodig alleen om de inflatie te corrigeren. De nog kwetsbare maar ook verbeterende financiële situatie van de gemeente geeft ons de kans ervoor te zorgen dat Gouda in 2030 uit de top 25 van duurste gemeenten is verdwenen. Het voorgaande betekent dat nieuw beleid uit bestaande ruimte op de lopende begroting gefinancierd moet worden en indien nodig door ombuigingen op bestaand beleid.

In het kort

  • We willen duurzaam investeren wat betekent dat we zowel de milieu- als de schuldenproblematiek in samenhang met elkaar oplossen. De feitelijke schulden en het kredietplafond moeten verder dalen.
  • In de lopende uitgaven de balans terugbrengen, wat betekent dat niet het ene domein, zoals nu het geval is met het zorgdomein, de uitgaven domineert en bestedingen in andere domeinen blokkeert; vervolgens deze balans bewaken.
  • Gouda actiever op zoek laten gaan naar subsidiemogelijkheden om zo de inkomsten te vergroten. We willen in samenwerking met andere gemeenten subsidietrajecten op bepaalde thema’s richting Den Haag en Europa, ontwikkelen.
  • D66 wil de woonlasten niet laten stijgen, zo nodig alleen om de inflatie te corrigeren.