Elke stem is waardevol

vier de verschillen

Beeld: D66 Beeldbank

D66 Gouda staat voor het vrije woord. Dat geldt voor elke Gouwenaar. D66 streeft naar een inclusieve samenleving, waarin we elkaar de ruimte geven en gunnen en naar elkaar luisteren. Dat geldt voor de inwoners onderling en voor de relatie tussen inwoners en bestuur. In de stad Gouda spreken we ons uit en luisteren we naar elkaar.
Meedenken en -doen waarderen en stimuleren we. Het gemeentebestuur betrekt de inwoners bij het te ontwikkelen beleid en staat open voor initiatieven.

Speerpunten

  • Iedereen kan meedoen
  • Burgerinitiatieven
  • Jongeren zijn de stem van de toekomst
  • Er is inspraak op bestuurlijk niveau

Iedereen kan meedoen

Om dat te bereiken zijn de processen open en transparant, eerlijk en duidelijk. Alleen in een open cultuur krijgen mensen de mogelijkheid zich een mening te vormen en die kenbaar te maken. D66 wil zich inspannen nóg beter op de hoogte te zijn van wat mensen ervaren en vinden. Daarvoor gaan we meer in gesprek met inwoners, bijvoorbeeld door de straat op te gaan of door groepen mensen uit te nodigen voor informele bijeenkomsten. Daarbij hebben we oog en oor voor degenen die zich niet zo makkelijk uiten.

Burgerinitiatieven

D66 onderkent dat burgerinitiatieven bij kunnen dragen aan de dynamiek in de stad, mede door het vaak experimentele karakter. D66 was belangrijk bij het faciliteren van Singelpark en GoudAsfalt en geeft graag ruimte aan nieuwe initiatieven.
De GoudApot is een succesvol instrument gebleken om interessante plannen van bewoners en organisaties te financieren. We continueren die succesvolle formule.

Jongeren zijn de stem van de toekomst

De wereld van morgen is hun wereld. Hun stem is waardevol, maar klinkt nog te weinig door. We nodigen de jongeren uit mee te denken en te doen; we zijn benieuwd naar hun vaak creatieve ideeën, hun aanpak en oplossingen. D66 wil voor het eind van het verkiezingsjaar inventariseren op welke manier jongeren inspraak zouden willen leveren en met activiteiten willen bijdragen.

Inspraak op bestuurlijk niveau

Om inwoners een stem te geven en betrokkenheid te stimuleren is het belangrijk dat we als overheid zichtbaar maken hoe we tot besluitvorming komen en waar welke inspraak en inbreng van inwoners gevraagd wordt. Dit zorgt tevens voor transparantie in de besluitvorming en neemt wantrouwen weg. Om de inspraak bij grote projecten te waarborgen, willen we dit als hoofdstuk opnemen in elk project, financieel gelabeld.
Daarnaast willen we dat er een gemeentelijk loket komt waar inwoners hun ideeën en reacties kwijt kunnen en willen we bij ingrijpende plannen betrokken inwoners uitnodigen om mee te denken en initiatieven in te brengen.

In het kort

  • We willen dat iedereen mee kan doen. Openheid en transparantie zijn nodig om iedereen een eerlijke stem te geven en zijn voorwaarden voor tolerantie en respect voor de ander.
  • Ook op bestuurlijk niveau willen we die openheid en transparantie, zodat inwoners werkelijk inspraak en inbreng kunnen hebben en zich gehoord voelen. Belangrijk is ook dat ze zien hoe besluiten tot stand komen. Dat zorgt voor begrip en acceptatie.
  • We inventariseren de mogelijkheden die jongeren zien om hun ideeën te uiten en betrokken te zijn bij besluiten.