Veiligheid

Veilig op straat

Beeld: Ilana Ifrah

Onze geschiedenis is die van een tolerante stad, van de stad van het vrije woord. Op dat imago zijn we trots. Die trots houdt een verplichting in, namelijk elkaars vrijheid te koesteren. Iedereen moet zich vrij voelen zichzelf te kunnen zijn en cultuurverschillen accepteren en respecteren we. Discriminatie of uitsluiting accepteren we niet, geweld ook niet. D66 wil dat het in Gouda veilig is op straat, veilig in het openbaar vervoer, veilig in openbare ruimtes. Dat is tegelijk een voorwaarde voor vrijheid. Je mag hoe dan ook je stem laten horen.
 
Veiligheid is het absolute fundament van de open en vrije samenleving. Alleen dan krijgen verschillende individuen een gelijke kans om zich te kunnen ontplooien. Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor vrijheid. Tegelijk kunnen veiligheidsinterventies de individuele vrijheid onevenredig onder druk zetten en inperken. Hoe gaan we om met het spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid?
 
Vrijheid is nooit onbeperkt; zij houdt op waar de onvrijheid van een ander begint. Als de ene persoon een andere persoon schade toebrengt of als bepaalde acties een samenleving schade toebrengen, zal de overheid in moeten grijpen.
Steeds opnieuw moeten we bepalen wat wij de aanvaardbare grenzen vinden voor veiligheidsmaatregelen.

Speerpunten

  • Werken aan de oorzaken van onveiligheid: preventie
  • Aanpak ondermijnende criminaliteit

Preventie

Maatregelen moeten altijd in verhouding staan tot wat ze opleveren. Hard optreden moet soms, maar liever zetten we in op het wegnemen van de oorzaken van onveiligheid. We investeren in het sociaal kapitaal in wijken. Inwoners die elkaar kennen, dragen bij aan het samen oppakken van problemen en het voorkomen van onveilige situaties.
Risicojongeren willen we begeleiden en via gedragsregulering en agressietrainingen een toekomstperspectief bieden. Welzijns- en jongerenwerk kan hier een belangrijke rol spelen.
 
Bij het inzetten van digitale middelen door de gemeente wordt de impact van discriminatie in systemen zorgvuldig onderzocht en incidenteel actief gecontroleerd.
Digitalisering is een aanvulling op fysiek menselijk contact. D66 waakt ervoor dat digitalisering ten koste gaat van de menselijke maat en de toegankelijkheid van de gemeente.

Digitale veiligheid
We willen voorkomen dat gegevens van inwoners onbedoeld in verkeerde handen komen of dat digitale processen van de gemeente worden stilgelegd. De gemeente moet doorlopend de digitale veiligheid van gemeentelijke systemen controleren en verbeteren en vraagt dit ook van verbonden partijen.

Cameragebruik en preventief fouilleren
Privacy, ook in de openbare ruimte, is een groot goed. D66 is tegen de inzet van excessief cameragebruik en in beginsel tegen preventief fouilleren. Cameratoezicht zien we als hulpmiddel voor handhaving, als ondersteunend bij het bemenste toezicht en niet als doel op zich. De inzet hiervan gebeurt onder duidelijke voorwaarden en controle.

Ook in Gouda hebben we te maken met ondermijnende criminaliteit. Denk aan de internationale handel in harddrugs, geld witwassen, dekmantels creëren. Dit is niet wat we willen. De wet Bibob is hier relevant. Hiermee dwingt de gemeente af om bij vergunningen inzicht te krijgen in financiën, eigendom, personeelsbeleid en herkomst van het vermogen. We staan achter een harde aanpak van criminaliteit, maar willen alert blijven op vooringenomenheid. In ons handhavingsbeleid stellen we duidelijke prioriteiten; de focus ligt op delicten met een grote impact op de samenleving, zoals geweldsmisdrijven, woninginbraken en handel in harddrugs.
Daarnaast is het belangrijk dat bestuurders en medewerkers van de gemeente Gouda hun inwoners kennen. Daardoor kunnen zij adequaat en alert reageren op signalen van onveiligheid en ondermijning.
 
Met enige regelmaat wordt de roep om het bewapenen van Boa’s aangezwengeld. We kiezen ervoor het geweldsmonopolie zonder uitzondering te leggen bij opgeleide politieagenten. Zij zijn de enige bewapende ambtenaren.
 
Het gedoogbeleid voor de verkoop van softdrugs via coffeeshops houden we in stand. Deze
coffeeshops zijn in Gouda gevestigd in de binnenstad; daar is de sociale controle
groot. Een nadeel van die vestiging is een forse verkeers- en parkeeroverlast voor
omwonenden. In de volgende periode onderzoeken we daarom de mogelijkheid van de
vestiging van een coffeeshop buiten de binnenstad, bijvoorbeeld op een
bedrijventerrein. Daarnaast evalueren we de pilot in Alphen aan de Rijn om teelt en toevoer van softdrugs te legaliseren om ook de toelevering uit de illegaliteit te halen.
Bijkomend voordeel van gecontroleerde teelt is dat de kwaliteit gewaarborgd kan worden
en gezondheidsrisico’s verminderen.
 
Voor overige genotsmiddelen geldt wat D66 betreft dat we regulering daarvan zoveel
mogelijk relateren aan de schade die het betreffende middel toebrengt, zowel voor
het individu als voor de samenleving als geheel.

In het kort

  • D66 zet waar dat mogelijk is in op preventie, vooral waar het gaat om risicojongeren.
  • D66 is tegen excessief cameragebruik en in beginsel tegen preventief fouilleren. Cameratoezicht is een hulpmiddel, geen doel op zich.
  • Software voor gezichtsherkenning gekoppeld aan algoritmes zetten wij niet in.
  • In de volgende periode onderzoeken we de mogelijkheid van de vestiging van een coffeeshop buiten de binnenstad, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein.
  • Gouda evalueert de pilot voor teelt en toevoer van softdrugs in Alphen aan de Rijn om ook de levering aan coffeeshops uit de illegaliteit te kunnen halen.
  • We staan achter een harde aanpak van criminaliteit, maar willen alert blijven op vooringenomenheid.
  • D66 steunt initiatieven om het sociaal kapitaal in wijken te verhogen.
  • D66 bevordert het contact tussen bestuurders en medewerkers van de gemeente Gouda met hun inwoners, zodat zij deze kennen en alert en adequaat signalen van onveiligheid en ondermijning kunnen opvangen.