Dit is ons verkiezings-programma

Zonnepark Tichelrijt Beeld: D66 Dongen

Beste lezer,
 
Na vele jaren afwezigheid in de gemeentepolitiek besloot een groep enthousiaste D66 leden rond 2016 dat het tijd werd om D66 in Dongen nieuw leven in te blazen. Met als resultaat dat D66 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 drie zetels haalde!
 
In de 4 jaar daarna hebben wij ons uiterste best gedaan om de plannen die wij hadden voor Dongen in de gemeenteraad in te brengen. Zo hebben wij over veel onderwerpen (kritische) vragen gesteld aan het college en veel moties in de raad ingebracht. We hebben ons daarbij met name gericht op de kwetsbare inwoners van onze gemeente, het onderwijs, duurzaamheid en klimaatverandering, en de financiële situatie van de gemeente Dongen. Daarnaast hebben wij ons ingezet voor een andere manier van besturen waarbij inwoners meer en eerder betrokken zouden worden bij voor hen belangrijke onderwerpen.
 
De grote vraag is of we de afgelopen 4 jaar ook echt wat hebben bereikt? Want we waren van te voren door veel mensen gewaarschuwd: de Dongense politiek is taai en conservatief. Nou, dat hebben we gemerkt! Zeker in de eerste 2 jaar stond de coalitie nauwelijks open voor de ideeën van andere partijen. Pas de laatste 1,5 jaar zijn de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende partijen verbeterd en is er meer ruimte gekomen voor nieuwe plannen. Daarnaast zien we in de voorstellen van het college steeds vaker eerder ingebrachte ideeën van ons terugkomen. Ik denk dan ook zeker dat we op kleine schaal de afgelopen 4 jaar wat hebben bereikt, maar de echt grote veranderingen die we voor ogen hadden zijn uitgebleven
 
En juist deze veranderingen zijn wat ons betreft noodzakelijk. Dongen heeft namelijk grote uitdagingen voor de toekomst. Denk aan de financiële problemen, de energietransitie, het woningtekort en de stijgende zorgbehoefte. De komende bestuursperiode zal D66 daarom opnieuw zijn uiterste best doen voor de inwoners van Dongen. Deze keer hopen we dat het niet voornamelijk blijft bij het aankaarten van de problemen, maar willen we vooral bijdragen aan oplossingen. Hoe wij die oplossingen zien lees je in het voorliggende verkiezingsprogramma.
 
Daarbij zijn voor ons twee zaken van essentieel belang: handelen vanuit vertrouwen en een gemeenteraad die goed samenwerkt.


Wij hopen op je steun!
 
Vriendelijke groet,
 
Marieke Schouten
Lijsttrekker D66 Dongen

Inleiding
 
Laat iedereen vrij, maar niemand vallen
 
Voor je het verkiezingsprogramma 2022 – 2026 van D66 Dongen. Wij hopen dat je hierdoor geïnspireerd wordt om samen met ons te werken aan een aangenaam woon- en leefklimaat in onze mooie gemeente Dongen.
 
Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2018) komt naar voren dat het merendeel van de Nederlandse volwassenen tevreden is met zijn of haar leven. Bijna 9 op de 10 volwassenen zeiden in 2018 dat zij tevreden zijn met hun leven. Opmerkelijk is dat het beeld anders is als gevraagd wordt of mensen tevreden én optimistisch zijn. Dan zegt 56% in 2018 dat zij optimistisch zijn over hoe het gaat in Nederland, 35% is pessimistisch en vindt dat het in meer of mindere mate de verkeerde kant op gaat en de overige 8% weet het niet.
 
Het is een duidelijk signaal dat voor veel mensen de onzekerheid is toegenomen. De cijfers zijn van drie jaar geleden. De al bestaande crises zijn de laatste jaren verdiept en er zijn nieuwe bijgekomen. Je kent ze allemaal. Wij hebben nu en de komende jaren te maken met een gezondheidscrisis (corona), de klimaatcrisis, de woningcrisis en de stikstofcrisis. En er zal hard gewerkt moeten worden om de kwaliteit van scholen op een hoger niveau te krijgen en de leerachterstand van jongeren aan te pakken. De coronacrisis heeft ook duidelijk gemaakt dat de kansenongelijkheid is toegenomen. En de toeslagencrisis heeft aangetoond dat de democratische rechtsstaat niet de bescherming biedt die noodzakelijk is.
 
Kortom er is werk aan de winkel! En dat geldt ook voor de lokale politiek. Want al die problemen en crises die hierboven genoemd zijn stoppen natuurlijk niet bij de gemeentegrens. Natuurlijk zijn wij als gemeente ook afhankelijk van de politieke besluitvorming op provinciaal en landelijk niveau. Maar als gemeente zullen wij de ambitie en de slagvaardigheid moeten tonen om oplossingen aan te dragen en te realiseren waar dat nodig is.
 
Dat intussen ook het vertrouwen in de politiek is afgenomen vormt een extra handicap. Onder meer door de doorgeslagen individualisering en marktwerking is de menselijke maat meer uit het oog verloren. De omvang en complexiteit van de problemen maken het noodzakelijk dat er een andere bestuursstijl komt. Een vernieuwing van de politieke cultuur. Ook in Dongen. De gemeenteraad zal als kadersteller en controleur zijn predicaat als hoogste orgaan in de gemeente veel meer invulling moeten geven. Die politieke vernieuwing is nodig voor het herstel van vertrouwen in de politiek. Dat moet de basis zijn om samen met alle betrokkenen problemen daadkrachtig te kunnen aanpakken en het goede wellicht nog beter te maken.
 
Hoe wij ons dat voorstellen lees je in de hierna volgende hoofdstukken.