9. Financiële uitdagingen vragen om goed afgewogen keuzes

De gemeente Dongen staat in de komende jaren voor grote uitdagingen. Niet in de laatste plaats een financiële uitdaging. In de afgelopen jaren is de financiële positie van Dongen sterk achteruitgegaan. Dit betekent dat de gemeente keuzes moeten maken in wat wel en niet gedaan kan worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met wat de gemeente aan beleid wil realiseren en welke ambities en opgaven er zijn in het kader van bijvoorbeeld klimaat. Ook moet meegenomen worden welke investeringen noodzakelijk zijn voor de bouw van scholen, onderhoud aan wegen, groen en riolering en wat de kosten zijn van wettelijke taken zoals WMO, Jeugdzorg en Participatie. In het verleden is dit in Dongen gedaan aan de hand van een takendebat.

Takendebat

Wij zijn van mening dat we in deze financieel moeilijke tijden periodiek een takendebat moeten voeren, zodat de gemeenteraad een betere invulling kan geven aan haar budgetrecht. Dit is hét instrument dat de gemeenteraad de mogelijkheid biedt haar kaderstellende en controlerende taken te realiseren. Door op een integrale manier naar alle taken van de gemeente te kijken kan een keuze gemaakt worden in wat (wettelijk) moet, welke aanvullende ambities we hebben, maar ook wat we dus niet doen.

Financiële huishouding

De financiële huishouding van de gemeente is uitermate belangrijk voor het functioneren van de gemeente. Tegelijkertijd is inzicht en kennis van de gemeentelijke financiën voor veel mensen, waaronder gemeentelijke politici, problematisch. In de praktijk wordt nauwelijks iets gedaan aan het verwerven van theoretische kennis door raadsleden op dit belangrijke terrein. Daardoor ontbreekt het bij financiële discussies vaak aan diepgang en wordt (te) sterk geleund op de informatie die door het college van burgemeester en wethouders wordt verstrekt. Daarom is het van belang dat raadsleden gedegen training ontvangen op dit gebied.
 
Daarom wil D66 Dongen:

  • Een solide financieel systeem inclusief een uitstekende budgetbewaking;
  • Transparantie in de stukken in de P&C cyclus met voldoende detail zodat duidelijk is welke middelen aan de uitgaven gekoppeld zijn. Daarnaast dienen de beleidsindicatoren zodanig concreet (smart) te worden geformuleerd dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om de realisering van de beleidsdoelstellingen te volgen en de effectiviteit en de tijdigheid daarvan te beoordelen;
  • Een Kadernota die voldoende concreet is, in ambities en budget, om een debat te voeren over de richting van de komende begroting;
  • Een schriftelijk verslag van de beraadslagingen van de financiële commissie. Dit verslag dient tijdig aan de raad te worden toegezonden;
  • Periodiek cursussen om het kennis en inzicht van raadsleden in de gemeentelijke financiën versterken;
  • Het weerstandsvermogen van de gemeente op voldoende niveau zien;
  • Lastenstijging als gevolg van de inflatie baseren op een reëel inflatiepercentage.