Onze inbreng in de Gemeenteraad

Daar vertegenwoordigen wij de D66 kiezers, maar niet alleen onze kiezers. Wij hebben oog en oor voor alle inwoners van Dongen.

Hoe doen wij dat:

Tijdens de raadsvergadering laten wij van ons horen. Positief, constructief maar ook kritisch. Wij luisteren naar onze collega raadsleden, stellen vragen en doen voorstellen.

Raadszaal Beeld: D66 Dongen

Raadsvoorstel 2022-013423 Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV

Voorzitter, Een jaar geleden hebben, met uitzondering van de gemeente Waalwijk, alle samenwerkende gemeenten in Hart van Brabant en de provincie Noord-Brabant de intentie uit gesproken om deel te gaan nemen aan het Publiek Ontwikkelbedrijf en het Regionaal Klimaatfonds. Er was op dat moment nog veel onduidelijk over de precieze invulling, maar gezien de grote opgave op het gebied van duurzame opwek van energie en klimaatadaptatie was het een logische stap. Tilburg heeft vervolgens het voortouw gepakt om de plannen verder uit te werken.

Nu, in december 2022, ligt een voorstel van het college voor om geen verdere wensen en bedenkingen in te brengen tegen het besluit van het college om deel te nemen aan het publiek ontwikkelbedrijf. Je zou dan denken dat alle onduidelijkheid weggenomen is en er een waterdicht plan voor ligt. Echter tijdens de raadsinformatieavond van vorige week bleek dat er nog best veel onduidelijkheden en risico’s zijn.

Zo ontbreken concrete projecten, grondposities en de mogelijkheid om deze projecten aan te sluiten op het net. Daarnaast lopen we als deelnemende gemeenten ook het volledige planrisico. Dat betekent dat als projecten onverhoopt niet doorgaan, dit ten koste gaat van het ontwikkelbedrijf.

Daarnaast vraagt de fractie van D66 zich af in hoeverre er ook projecten voor klimaatadaptatie op Dongens grondgebied ontplooid gaan worden. Het klimaatfonds dekt namelijk niet alle kosten van deze projecten. Dat gebeurt op basis van zogenaamde cofinanciering.

De vraag aan de wethouder is dan ook: heeft de gemeente Dongen budget beschikbaar voor klimaatadaptatie projecten als deze op Dongens grondgebied ontplooid worden?

Maar wat D66 betreft is er nog een veel groter risico. In 2021 hebben alle deelnemende gemeenten ja gezegd tegen het bod in de REKS 1.0, en het realiseren van de hierbij behorende hubs. Voor Dongen zijn er buiten de zonneparken Tichelrijt en de Wildert geen grote projecten om te realiseren op ons grondgebied. Daardoor zijn wij als gemeente bij de realisatie van de hubs, en dus het welslagen van het ontwikkelbedrijf, afhankelijk van andere gemeenten in de regio. Immers moeten de hubs op hun grondgebied gerealiseerd worden.

En over de inzet van de regiogemeenten maken wij ons momenteel zorgen. Zeker nu de nieuwe coalitie in Goirle voorlopig geen windmolens wil, maar afwacht tot ergens in 2023 nieuwe regels komen. Dit uitstel kan leiden tot afstel. Daarbij sluit de nieuwe coalitie één van de potentiële zoekgebieden wind boven bos uit.

Hilvarenbeek drukt nu op de pauze knop voor het ontwikkelbedrijf omdat ze meer inzicht willen hebben in de exacte locaties. Ze hebben bovendien bij de vaststelling van de REKS een eis voor een grens van 750m van hun gemeentegrens opgenomen voor windmolens. Dit heeft waarschijnlijk consequenties voor de hub De Baars en wellicht ook Kattenberg. Ze claimen ook een grote afdracht in een lokaal fonds. Gaat dat dan ten koste van de opbrengst voor het ontwikkelbedrijf? Bovendien sluit Hilvarenbeek wind boven bos uit rondom Beekse Bergen.

Waalwijk doet niet mee met het ontwikkelbedrijf en locaties bij vliegroutes (Gilze Rijen, ring Tilburg) zijn beperkt vanwege de defensieradar.

Al met al bestaat de kans dat het voorgenomen aantal windmolens uit de REKS (50 stuks) fors lager uitvalt. Dit geeft ook minder optimalisatie kansen voor koppeling zon met wind, zogenoemde cable pooling! Door al deze beperkingen aan de voorkant kan het ontwikkelbedrijf fors geremd worden in haar mogelijkheden en dit kan leiden tot a: een noodzakelijke afboeking van onze investering en b: de realisatie van veel minder opwek dan vastgesteld in de REKS. Dit achten we niet wenselijk.

Laat ik duidelijk zijn, D66 is in de basis geen tegenstander van een Publiek Ontwikkelbedrijf. Door de kaders die we daarmee kunnen stellen, nemen we als gemeenten de verantwoording
over de lokaal eigendom ambitie. Op deze manier kunnen we minimaal 50% lokaal eigendom afdwingen en realiseren. Daar zijn we heel blij mee!

Maar wij stellen wel voorwaarden aan deze deelname.

Wat D66 betreft kunnen wij als Dongen deelnemen als alle aan het Ontwikkelbedrijf deelnemende gemeenten zich ook committeren aan het uitgebrachte REKS bod en de realisatie van de beoogde energiehubs op hun grondgebied niet overladen wordt met bovenwettelijke eisen en uitsluitingen.

Aangezien dit al gebeurt (zie Goirle en Hilvarenbeek) verzoeken wij het college de consequenties van deze extra eisen en uitsluitingen te laten inventariseren en deze te verwerken in de planvorming en een eventuele inleg aan het ontwikkelbedrijf hierop aan te passen en de raad hierover te informeren.
De vraag aan de wethouder is dan ook: kunnen wij dit als Dongense gemeenteraad opnemen onder wensen en bedenkingen in dit raadsvoorstel en daarmee dus een pas op de plaats maken met het storten van kapitaal in het Ontwikkelbedrijf totdat hier meer duidelijkheid over is?

Verder zijn wij benieuwd hoe de andere partijen in de raad kijken naar de ontwikkelingen in de regio. Zien zij dezelfde risico’s als wij?

Algemene beschouwing begroting

Voor ons ligt de Programma begroting Dongen 2023—2026, de eerste begroting van de nieuwe coalitie. Deze begroting draagt de titel:

“Niet sparen, maar helpen”

Eigen gemeentelijke beleid

Een gepaste titel in deze moeilijke tijden, waarin de torenhoge inflatie en stijgende energielasten een hele grote groep mensen naar de rand van de armoede dreigt te sturen, of zelfs eroverheen.
Een titel die D66 een beetje hoop geeft. Hoop, dat er bij de nieuwe coalitie en daarmee bij het nieuwe college, ook de wens bestaat om een andere koers te gaan varen. Een socialere koers, met veel meer aandacht voor onze kwetsbaarste inwoners.
Want juist deze inwoners hebben wij met zijn allen de afgelopen jaren in de kou laten staan. Niet alleen door een terugtrekkende landelijke overheid, maar ook door ons eigen gemeentelijke beleid. Want ook wij trokken ons op veel gebieden terug en vertrouwden steeds meer op de eigen kracht van inwoners en hun naasten. Met als gevolg dat juist die inwoners die de gemeente het hardste nodig hebben het nog moeilijker kregen dan ze het al hadden.

Ook deze keer ligt er geen concreet plan

Wat zou het mooi zijn als met deze begroting het begin wordt gemaakt van een radicaal andere koers. Een koers waarbij de belangen van onze inwoners eindelijk weer voorop komen staan.
Het voorstel voor het instellen van een steunfonds lijkt ons in ieder geval een eerste goede stap in die richting.
D66 ondersteunt dan ook volmondig de wens voor financiële ruimte waarmee snel, flexibel, daadkrachtig en vooral met maatwerk hulp kan worden geboden aan inwoners die deze hulp hard nodig hebben.
Financiële ruimte waar wij de afgelopen jaren zelf meermaals voor hebben gepleit. Zoals recent nog, bij de behandeling van de Jaarrekening 2021. Toen stelden we voor om niet-uitgegeven geld dat bestemd was voor het armoedebeleid, alsnog te reserveren voor diezelfde armoedebestrijding. Op dat moment was dit echter voor de Volkspartij Dongen en het CDA nog een brug te ver. Zij waren toen erg duidelijk: eerst een plan, dan pas geld. En stemden vervolgens tegen de motie, waardoor het geld helaas in de algemene reserve verdween.
Wij zijn dan ook erg benieuwd wat diezelfde partijen van het voorstel dat nu voorligt vinden. Het gaat nu namelijk om veel meer geld en ook deze keer ligt er geen concreet plan…
Maar wat D66 betreft wel een goede intentie en de uitnodiging aan de gemeenteraad en aan de maatschappelijke en sociale partners om mee te denken over de invulling. En als de toezegging a
ons kan worden gedaan dat de uiteindelijke uitwerking aan de gemeenteraad ter besluitvorming zal worden voorgelegd, hebben wij er geen moeite mee om vooraf alvast het geld te reserveren. Uiteraard gaan wij graag in op de uitnodiging om input te leveren. Hier kom ik later in onze bijdrage nog op terug.

Beleid waarvoor wij ons schamen

Zoals u hoort zijn wij dus gematigd positief. Wij gebruiken bewust de term gematigd, omdat wij van mening zijn dat er voor het varen van een nieuwe koers veel meer nodig is dan alleen het instellen van een steunfonds.
Op dit moment horen wij namelijk te vaak verhalen van inwoners en maatschappelijke partners die zich niet begrepen en gehoord voelen en soms zelfs wanhopig zijn door de starheid en de onwil van onze gemeente. Bijvoorbeeld als er bij een gehandicapt kind wordt geruzied over de WLZ of de WMO met als gevolg dat er in die tussentijd helemaal geen indicatie voor zorg afgegeven wordt. Of als een echtgenoot, die naast een volledige baan zorgt voor zijn vrouw en 2 kleine kinderen met een chronische ziekte, afgewezen wordt voor een mantelzorg bon. En je zou maar net een paar tientjes teveel aan inkomen hebben om in aanmerking te komen voor de energietoeslag. Dan krijg je in Dongen tot nu toe helemaal niets.
Dit is beleid waar wij verdrietig van worden en waarvoor wij ons schamen. Laten wij dit beleid zo snel mogelijk achter ons laten! Hiervoor is een omslag in het hele denken en doen van onze gemeente noodzakelijk, waarbij inlevingsvermogen, compassie, de bereidheid om te luisteren, denken in mogelijkheden en uitgaan van vertrouwen, de basis vormen. Daarvoor is het onder andere van belang dat er met de hulpvragers zo persoonlijk mogelijk gecommuniceerd wordt. Bel ze op of, beter nog, ga naar ze toe!
Als de voorliggende begroting hier de opmaat voor is, dan staan we daar dus volledig achter. Als alles echter bij het oude blijft en we het ons nu alleen tijdelijk even kunnen permitteren om iets vrijgeviger te worden, dan zal er in de kern niets veranderen en zullen ook in de toekomst mensen zich onvoldoende door de samenleving en onze gemeente gesteund voelen. Met als gevolg dat de kloof tussen de gemeentelijke overheid en de inwoners steeds groter wordt.
Ten slotte voorzitter. We leven in een onzekere tijd. Een tijd van diverse crises zoals een woningcrisis, klimaatcrisis, zorgcrisis, migratiecrisis etc. En gelet op het geringe vertrouwen in de overheid wat ons betreft ook een gezagscrisis. Niettemin zijn voor de aanpak van deze crises vele ogen gericht op de overheid, ook op de lokale overheid. De roep om een solide, krachtdadige overheid is groot. Wij constateren echter dat in Dongen de ambities groter zijn dan de organisatie aan kan. Er wordt nogal wat niet uitgevoerd of doorgeschoven. Wij beseffen dat het moeilijk is om aan personeel te komen en dat geldt ook voor de gekwalificeerde inhuur. Het alternatief is dan dat er tussen college en gemeenteraad overleg gaat plaatsvinden over een heldere prioriteitsstelling. We hadden de hoop dat een volwaardig takendebat zou kunnen bijdragen aan een goede balans tussen de ambities van het gemeentebestuur en de mogelijkheden van de ambtelijke organisatie, maar de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering op 20 oktober 2022 heeft ons zwaar teleurgesteld. Wat ons betreft is een fundamenteel takendebat nog steeds nodig en daar zullen we ons de komende bestuursperiode voor blijven inzetten.
Tot zover onze visie op de overkoepelende koers.

Steunfonds

Nu gaan we in op de praktische inhoud. Input Steunfonds
Om te beginnen onze input voor de invulling van het steunfonds. D66 heeft in de omringende gemeenten de afgelopen maanden veel goede ideeën voorbij zien komen om inwoners in deze moeilijke tijden te helpen. We noemen een aantal zaken die wij in Dongen zouden willen financieren vanuit het steunfonds:
· Vergroten van de doelgroep energietoeslag naar 130% van het bestaansminimum.
· Een potje om maatwerk te leveren voor schrijnende gevallen, denk aan huishoudens die buiten de doelgroep van de energietoeslag vallen, maar in de problemen komen door gestegen kosten.
· Het opzetten van een doorbraakfonds multi-problematiek samen met Casade en andere maatschappelijke partners, naar voorbeeld van Oosterhout, met als doel om acuut omvallende huishoudens zo snel mogelijk uit de brand te helpen, om bijvoorbeeld het verlies van een baan of een huisuitzetting te voorkomen.
· Het verhogen van de subsidie aan de Voedselbank, zodat wekelijks voldoende verse groenten en fruit in het pakket kunnen worden aangeboden.
· Het uitbreiden van het aantal Energiecoaches in samenwerking met Energie Dongen en hierbij ook in te zetten op een Klusbus, waarmee kleine energiebesparende maatregelen zoals bijvoorbeeld isolatiefolie, meteen bij inwoners kunnen worden aangebracht.
· Een energieloket speciaal voor het mkb.
· Een regeling waarbij het mogelijk wordt om gesubsidieerde instellingen met een hoog energieverbruik te compenseren.

Armoedebeleid en Schuldhulpverlening

Het huidige armoedebeleid moet echt worden verbeterd, in combinatie met goede en snel beschikbare schuldhulpverlening. Wij zouden daarbij de werkwijze willen invoeren waarbij schulden in een keer collectief worden geregeld. Daarnaast is het belangrijk dat we in eerste instantie focussen op het creëren van schuldenrust en dat we zorgen voor een integrale aanpak van multi-problematiek. Wat betreft de Meedoenregeling: deze willen wij uitbreiden met een Meedoen Pas voor minima. Arriva Nederland heeft dit concept ontwikkeld zodat mensen met een laag inkomen laagdrempelig gebruik kunnen maken van het OV. Wij willen graag dat de gemeente Dongen zich bij dit initiatief aansluit.Verder willen wij nog eens benadrukken hoe belangrijk D66 – zeker in deze tijd – de aanwezigheid van de Voedselbank in Dongen vindt. Zo wij begrijpen van de Voedselbank zelf, zien zij de locatie bij Eagle Shelter absoluut niet als vanzelfsprekend en kunnen zij daar niet alle activiteiten uitvoeren die zij nu wel doen. Dat zou betekenen dat we de Voedselbank, en al haar goede initiatieven, mogelijk kwijtraken. We roepen het college dan ook op om samen met de Voedselbank naar een definitieve oplossing voor de huisvesting te zoeken.

Financiën

Tot onze grote verbazing spreekt het college van een robuuste en solide begroting. Voor D66 onbegrijpelijk, want buiten de grote financiële impuls vanuit Den Haag is er weinig veranderd. Dit sluit aan bij de landelijke tendens waarbij gesproken wordt over incidentele voordelen die de structurele problematiek maskeren. En de grote onzekerheid van de hoge inflatie en een fors stijgende rente, in combinatie met stijgende bouwkosten, zorgen er wat ons betreft voor dat onze financiële toekomst er verre van rooskleurig uitziet. D66 ziet daarom nog steeds de meerwaarde in het doorvoeren van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie uit het onderzoek “Is de aansluiting te maken?” en zou periodiek een beleidsveld willen doorlichten op de aansluiting tussen het beleid en de (financiële) weerslag in de P&C cyclus. Als laatste zijn wij blij te lezen dat de verdeling in de OZB tussen woningen en niet-woningen verder in lijn wordt gebracht met die van omliggende gemeenten. Dit is iets wat wij al meermaals hebben voorgesteld.Democratische vernieuwing
Voor D66 is een slagvaardige commissie Democratische Vernieuwing van groot belang. Niet alleen om invulling te geven aan de Nieuwe Politiek zoals in het coalitieakkoord beschreven staat, maar ook om de positie van de gemeenteraad te versterken. Wij zien voor de commissie Democratische Vernieuwing ook een taak weggelegd in het begeleiden van de inwonerparticipatie voortkomend uit het takendebat.

Duurzaamheid

Op het thema Duurzaamheid zijn wij teleurgesteld in het college. Juist hier zou het adagium niet sparen maar helpen moeten opgaan. En dan is het wat ons betreft onbegrijpelijk dat de subsidie voor het Energieloket van Energie Dongen wordt geschrapt. Het brede netwerk aan vrijwilligers en kennis wordt vernietigd ten gunste van een Energieloket in eigen beheer wat nog helemaal moet worden opgezet en bemand. Daarnaast is het budget wat beschikbaar is voor de brede energie- en warmtetransitie veel te beperkt. Willen we hier een succes van maken dan is het noodzakelijk dat we hier meer geld in steken en besteden we dit geld minder aan bureaus voor nog meer plannen, maar gaan we met concrete projecten aan de slag. Wat D66 betreft maken we bovendien bij elke vervanging van gemeentelijk materieel de keuze voor het duurzame (elektrische) alternatief.

Openbaar groen

Ook dit jaar lezen wij in de begroting weinig terug over het belang van de uitbreiding van het openbaar groen en het planten van veel extra bomen in Dongen voor het creëren van een gezonde leefomgeving. We hopen dat dit wel het uitgangspunt wordt van het geactualiseerde groen- en bomenbeleidsplan dat de raad in het eerste kwartaal van 2023 zal worden voorgelegd. Extra bomen zijn voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen van groot belang, daarom lijkt het ons een leuk idee om als gemeente bij de geboorte van ieder kind een boom cadeau te doe

Waterbesparende technieken bij nieuwbouw

Daarnaast stellen wij voor om, vanwege het structurele watertekort in Brabant, voortvarend met de adviezen van de adviescommissie droogte aan de slag te gaan. Dit betekent dat we als gemeente bij nieuwbouw vol moeten sturen op de inzet van waterbesparende technieken. Hiervoor zullen we volgende week met een voorstel komen.

Onderwijs

Dan moet er nog iets van ons hart als het gaat over onderwijs. Want er liggen prachtige plannen klaar voor mooie scholen. Maar voor de Biezenkring is de planning zuur. Voor hen is de bouw weer met 2 kwartalen opgeschoven en dat gebeurt iedere monitor zo lijkt het wel. Inmiddels is de prognose voor oplevering al verschoven naar eind 2025. Voor de leerlingen en leerkrachten een grote klap in het gezicht, als je kijkt naar de staat van het gebouw. En deze verschuiving is bovendien niet volgens de afspraak met de gemeenteraad. Wij staan hier dan ook niet achter. Verder blijven wij ons zorgen maken om de luchtkwaliteit in de scholen, zeker bij de scholen die niet op korte termijn op de nominatie staan voor nieuwbouw. Het is echt noodzakelijk dat hier stappen op worden ondernomen, want dit komt de gezondheid van de leerlingen en leerkrachten en de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.

Cultuur

Ook hier maken wij ons zorgen. Het Kunstpodium wordt flink gekort in haar subsidie en haar opdracht wordt versmald. Zij moet zich gaan focussen op cultuureducatie. Voor andere taken, zoals muzieklessen voor kinderen buiten school om of voor volwassenen, krijgt zij niet of nauwelijks meer ondersteuning. Met als gevolg dat het aanbod achteruitgaat en mensen die het niet kunnen betalen niet meer met cultuur in aanraking zullen komen en zo creatieve ontwikkeling iets wordt voor hen die het breed hebben. Niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor onze harmonieën en muziekverenigingen is dit funest! Want hoe moeten zij aan toekomstige trompetspelers komen, als je hier geen trompetlessen meer kunt volgen?

Veiligheid

We waren blij te lezen in de begroting dat er aandacht gaat zijn voor het bevorderen van zowel objectieve als subjectieve veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers. Fijn! Maar hoe weten we of we hieraan voldoen, en of wat wij doen ook echt bijdraagt aan een veilig gevoel? Graag zouden wij een jaarlijks meetinstrument inzetten om het gevoel van veiligheid te meten, en samen met harde data zoals aantallen overlastmeldingen, concreet te kunnen zien waar we op moeten inzetten om Dongen veilig te maken en houden.

Opvang vluchtelingen

Ten slotte maken wij ons ernstige zorgen over het gebrek aan goede opvangplekken voor vluchtelingen in Nederland. Wat ons betreft pakt Dongen hierin nog steviger haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor ons zijn alle mogelijkheden bespreekbaar.

Gematigd positief

Concluderend wij zijn gematigd positief over de voorliggende begroting. Er zitten een aantal goede voorstellen in, maar de achterliggende visie wordt niet helder. Als de bedoeling is dat we nu eindelijk onze kwetsbaarste inwoners voorop gaan stellen en gaan denken en handelen vanuit mogelijkheden en vertrouwen, in goede samenwerking met onze maatschappelijke partners, vindt u ons aan uw zijde.

Coalitieakkoord VPD en CDA

Voor ons ligt het coalitieakkoord “Versterken & Vernieuwen “ opgesteld door de Volkspartij Dongen en het CDA Dongen – ‘s Gravenmoer.
Aan de gemeenteraad is gevraagd om kennis te nemen van dit akkoord en haar visie/standpunten kenbaar te maken door het indienen van moties. Wij nemen deze uitnodiging graag aan en zullen op een aantal onderwerpen met moties komen, maar kiezen er ook voor om bij een aantal andere thema’s nu alleen een korte reactie te geven. Wij verwachten namelijk dat er de komende 4 jaar nog genoeg gelegenheid is om over deze onderwerpen uitvoerig met elkaar het debat te voeren en dan met concretere plannen te komen.
Graag loop ik het hele coalitieakkoord dan ook per thema langs, waarbij ik wil starten met een aantal algemene opmerkingen vooraf.
Wij zijn er blij mee dat er is gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen, waardoor er ruimte wordt geboden om met de gehele gemeenteraad het debat aan te gaan over de uitwerking van de opgaven en ambities.
Daarnaast vinden we het zeer positief dat de intentie voor een constructieve samenwerking binnen de gemeenteraad wordt uitgesproken en dat wisselende meerderheden en het doorbreken van de “traditionele” coalitie- en oppositie-verhoudingen expliciet worden beschreven.
Uiteraard kunnen wij ons ook helemaal vinden in de ambitie om de komende 4 jaar gezamenlijk vol in te zetten op het versterken van inwonerparticipatie en het vergroten van de transparantie.
En zijn we een groot voorstander van de oproep in het akkoord om als gemeente op een aantal gebieden stevig de regie te pakken.
Minder enthousiast zijn we erover dat in een “akkoord op hoofdlijnen” toch een aantal zeer concrete punten zijn geslopen. Zaken als een jaarlijkse update van een digitale sociale kaart horen niet in een dergelijk akkoord. Daarnaast zijn op diverse punten de ambities en concrete standpunten niet of zeer magertjes onderbouwd. Ook is er een aantal punten die de keuzes bij het takendebat beperken.
Verder zijn de ambities torenhoog. Dat is een mooi streven, maar nergens lezen we terug hoe dit zich verhoudt tot wat de ambtelijke organisatie (en daarmee het college) kan leveren.
En tenslotte: de VPD en het CDA kiezen ervoor om 3 thema’s prioriteit te geven.
Het mag duidelijk zijn dat voor D66 duurzaamheid in dit rijtje ontbreekt. Ook missen wij de prioriteit voor kwetsbare inwoners, die de hulp van de gemeente zo hard nodig hebben in tijden van stijgende kosten voor boodschappen en energie, vereenzaming en vergrijzing.

Tot zover onze algemene opmerkingen vooraf. Nu bespreek ik graag per thema onze vragen en opmerkingen en kondig ik onze moties aan, waarna elk fractielid zijn eigen moties zal inbrengen.

Financiën

Wat wordt bedoeld met de ambitie: bij financiële afwijkingen worden (financiële en uitvoerings-) afwegingen binnen de gehele begroting gemaakt? – graag uitleg

We begrijpen de wens om de solvabiliteit en daarmee onze financiële situatie te verbeteren. Maar jaarlijks een half miljoen toevoegen aan de algemene reserve lijkt ons op dit moment niet realistisch. D66 is dan ook blij dat het woord streven is toegevoegd en gaat er vanuit dat we hier met elkaar jaarlijks het debat over zullen voeren. Voor ons is het heel belangrijk dat Dongen niet op slot gegooid wordt en we ruimte houden voor noodzakelijke investeringen in bijvoorbeeld de onderwijshuisvesting, het klimaat, onderhoud van wegen enz.

Nieuwe Politiek

Wat D66 betreft is het goed dat het onderwerp Nieuwe Politiek in dit akkoord als apart hoofdstuk opgenomen is. Wel zouden wij graag nog eens duidelijk van de Volkspartij en het CDA willen horen wat zij nu precies onder “Nieuwe Politiek” verstaan. In de beschrijving lijkt het namelijk vooral over meedenken en input leveren te gaan en minder over het faciliteren en stimuleren van initiatieven uit de samenleving zelf.

Wij zijn geen voorstander van het uitbreiden van de werkgroep democratische vernieuwing op deze wijze. Dit ligt ook niet in lijn met het standpunt van de oude werkgroep. Die was unaniem voorstander van een werkgroep bestaande uit raadsleden ondersteund door de griffie. Wat is er veranderd? Wij denken dat als we gezamenlijk echt stevige stappen willen zetten op dit gebied we er goed aan doen om van een werkgroep over te stappen op een raadscommissie conform art. 82 e.v. van de Gemeentewet, inclusief goede opdrachtformulering, (externe) expertise, bevoegdheden, planning etc. Hoe denken de andere fracties over dit voorstel?

We zijn blij met de ambitie om in de regio goed samen te werken en daar zeer zichtbaar en actief te zijn. Veel speelt zich momenteel af buiten het zicht van de gemeenteraad. Wat we missen bij deze ambitie is de expliciete wens dat het college aan de Gemeenteraad veel vaker terugkoppeling geeft over de uitkomst van overleggen in al die regionale gremia. Voor dit voorstel zullen we dan ook een motie indienen.

Wonen

Wij staan volledig achter de ambitie om als gemeente eindelijk stevig de regie in de woningbouwopgave te nemen.

Zoals tijdens de verkiezingsdebatten al aangegeven zien wij daarentegen helemaal niets in een onderzoek naar de mogelijkheden om voorrang te kunnen verlenen aan eigen inwoners en aan mensen met een economische of sociale binding met de gemeente Dongen. Want dit roept allemaal vragen op die zeer moeilijk te beantwoorden zijn. Zoals wat verstaan we precies onder een economische of sociale binding? Moet je dan bijvoorbeeld je huis uit als je van baan wisselt? Of gaan we controleren hoeveel familie en vrienden je in Dongen hebt wonen? Gelet op de handhaafbaarheid en complexiteit i.c.m. de ambtelijke capaciteit en de tweedeling die veroorzaakt wordt, blijf je wat ons betreft ver weg van dit soort discussies.

Ook zijn wij zeer ongerust over het opnemen van de zin: “hierbij benadrukken we steeds het belang van een evenwichtige kern- en wijkopbouw in het woningbouwprogramma” bij de ambitie van het actualiseren van de woonvisie. Interpreteren we het goed dat hiermee wordt bedoeld dat ook per kern/wijk een procentuele verdeling in goedkoop – middelduur – en duur zal worden nagestreefd, in plaats van dat hier gemeentebreed naar wordt gekeken? Betekent dit dat er bij nieuwbouwlocaties zoals de Noorderlaan en Waspikseweg niet meer woningen uit het goedkopere segment mogen worden gebouwd om te compenseren voor alle dure nieuwbouw die door projectontwikkelaar in inbreidingsgebieden worden gerealiseerd?

Want als dat inderdaad de intentie van deze zin is weet D66 niet goed waar we de komende jaren dan nog de ruimte vinden voor het bouwen van voldoende sociale huurwoningen en starterswoningen. Hetzelfde coalitieakkoord pleit er immers voor het woningbehoefteonderzoek mee te nemen in de woonvisie, maar beperkt zichzelf om specifieke tekorten aan te kunnen pakken door deze wijkvisie i.p.v. een integrale visie.

Sowieso maken we ons zorgen over de toenemende vraag naar sociale huurwoningen, zeker omdat de gemeente steeds meer wordt gevraagd om speciale doelgroepen te huisvesten en de vrijblijvendheid voor gemeenten volgens de verantwoordelijke minister afgelopen is. Om aan deze vraag tegemoet te komen zullen we dan ook een motie indienen.

Tenslotte zijn we uiteraard een groot voorstander van duurzaam en circulair bouwen. Goed dat dit expliciet in het akkoord is opgenomen.

Leven

Bij dit thema missen we de ambitie om door te gaan met de eerder ingezette privatiserings- en verzelfstandigingsoperatie van verenigingen. Zodat we komen tot een eerlijke en evenredige ondersteuning van ons verenigingsleven. Wat ons betreft koppelen we die aan het verduurzamen van de accommodaties, door de verzelfstandigingsgelden in te zetten voor de verduurzaming. Zo gaan verenigingen mee met de energietransitie en drukken zij de energiekosten. – hierover dienen we een motie in.

Verder lijkt het ons goed dat de nieuwe toekomstvisie voor cultuur-historisch, industrieel en religieus erfgoed samen met de betrokken verenigingen en onze inwoners wordt opgesteld. Kunnen de opstellers van het akkoord zich vinden in deze toevoeging?

En we vroegen ons af of er bewust voor is gekozen om wel initiatieven om jongeren aan het sporten te krijgen te stimuleren en faciliteren, maar initiatieven om kinderen kennis te laten maken met dans, muziek en toneel slechts te stimuleren en niet te faciliteren. Met andere woorden: klopt het dat we het beoefenen van sport voor jongeren de komende 4 jaar belangrijker vinden dan het beoefenen van cultuur?

Tenslotte: wat betreft het uitwerken van het Cammeleurconcept roepen we het nieuwe college op om stevig de regie in het proces te pakken en nu echt de vaart erin te houden. Eind Q3 moet er wat ons betreft een definitief uitgewerkt concept op tafel liggen, zodat er eindelijk duidelijkheid komt voor alle betrokken partners en de inwoners van Dongen.

Omgeving

Bij dit thema hebben we de vraag aan de Volkspartij Dongen en het CDA of ze er bewust voor hebben gekozen om helemaal niets te schrijven over de implementatie van de omgevingswet? Aangezien het hele woord niet wordt genoemd in het voorliggende akkoord en D66 van mening is dat de organisatorische en financiële consequenties van invoering van de omgevingswet van groot belang zullen zijn voor de ontwikkeling en inrichting van de openbare ruimte.

Duurzaamheid

Wij vinden de benoemde ambities in dit hoofdstuk erg magertjes en weinig vernieuwend, zeker gezien de grote urgentie van dit onderwerp voor de toekomst van alle inwoners van Dongen. Wat ons betreft pakt de gemeente op dit thema stevig de regie en vertaalt het college de afspraken vanuit de regio in een duidelijk uitvoeringsplan inclusief projectenlijst, bemensing en benodigde financiële middelen en bespreekt deze met de gemeenteraad.

Helaas komt het woord “boom” of “bomen” in het hele coalitieakkoord niet voor! Toch een onderwerp waar het CDA en D66 vorige raadsperiode samen vaak aandacht voor hebben gevraagd. Ons voorstel is dan ook om via een motie het college opdracht te geven dat we er de komende 4 jaar voor zorgen dat Dongen steeds groener kleurt door een toename van het aantal bomen.

Een ander punt dat wij graag aan dit thema zouden willen toevoegen is het ontwikkelen van een visie op de komst van elektrisch vervoer. Ook hier dienen wij een motie over in.

Tenslotte lijkt het ons een erg goed idee dat bij nieuw beleid wordt benoemd welk effect dit heeft op de duurzame ontwikkelingsdoelen en kijken we uit naar de mogelijkheden voor het versterken van de circulaire economie in het gemeentelijk beleid.

Afval

Naast het aanbieden van een plan voor afval zullen we ook dit jaar al de eerste pilots moeten gaan draaien. 30 kg restafval in 2025 is een forse vermindering en we zullen alles uit de kast moeten halen om dit te kunnen bereiken op zo’n korte termijn.

Zorg

D66 is groot voorstander van het vergroten van de inzet op preventie, zowel bij jongeren als bij volwassenen. We zijn dan ook blij dat hier aandacht voor is in het voorliggende akkoord. Wat ons betreft hoort opgroeien in een omgeving met Schone Lucht en veel groen hier ook bij. Iets wat niet expliciet vermeldt staat, maar waar we het tijdens de uitwerking van de ambitie wat ons betreft wel over zouden moeten hebben. Wij staan achter het streven om ieder kind in Dongen de kans te geven om te sporten, dit het liefst in combinatie met inzetten op een leefomgeving die jongeren hiertoe uitnodigt. Denk hierbij onder andere aan groene schoolpleinen, waar je ook bij erg warm weer in de zomer goed kunt buitenspelen. Hierover zullen wij een motie indienen. (Gitta)
· De opmerkingen dat er een opgave is om ouderen betrokken te houden in de samenleving en dat in beeld moet worden gebracht wat er al gebeurt of wat nog meer kan worden gedaan om de ouderen betrokken te houden bij de samenleving zijn
nogal vrijblijvend. Wij hopen dat hier goede concrete aanbevelingen uit voortkomen, die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
· Tenslotte pleiten we echt voor aandacht voor gezinnen met complexe scheidingen. Deze aandachtsgroep wordt helaas niet in het akkoord benoemd.

Onderwijs

Wij zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van nieuwe scenario’s voor IKC de Biezen, en is blij dat gymzaal de Otterdonk hierin meegenomen wordt.

Wat we missen is de link tussen onderwijs en de gezondheid van kinderen. Wat ons betreft kan onderwijs hier een grote rol in spelen, onder andere door het stimuleren van bewegen tijdens schooltijd. Vandaar onze eerder aangekondigde motie over groene schoolpleinen.

We hebben een vraag over de laatst genoemde ambitie: We zetten onze lokale en regionale netwerken in om het onderwijs en het (Dongense) bedrijfsleven bij elkaar te brengen. Dit lijkt ons meer een middel dan een ambitie. Bij welk doel hoort dit middel? MAW: waarom willen we ze bij elkaar brengen?

Economie

In dit hoofdstuk wordt beschreven dat er met de komst van Tichelrijt 3 nieuwe mogelijkheden ontstaan voor bedrijven om zich te vestigen in onze gemeente. Op zich prima, maar wij missen hierbij een duidelijke visie. Zijn alle bedrijven hier welkom? Of zijn er bepaalde sectoren of ondernemers die we juist graag of juist liever niet naar Dongen willen halen?

Zijn de andere partijen het er mee eens dat het goed is om hier aan de voorkant over na te denken? Ons voorstel zou zijn om het college te verzoeken om samen met het bedrijfsleven een sociaaleconomisch beleidsplan inclusief een accountplan te ontwikkelen, met als stip op de horizon de omschakeling naar een duurzame, circulaire economie. Hierover dienen wij een motie in.

Verder zijn wij geen voorstander van het overwegen om in gepaste situaties een tegenprestatie te vragen als springplank om uit een uitkeringssituatie te komen.

Armoede


Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen van de stijgende energiekosten en inflatie voor een groot aantal huishoudens in Dongen. Wat ons betreft hoort ondersteuning van deze inwoners de komende jaren tot een van onze prioriteiten. Wij zijn dan ook blij dat de nieuwe coalitie onze oproep heeft gehoord en de aanpak van energiearmoede als ambitie in het definitieve coalitieakkoord heeft toegevoegd. Wat ons betreft doen de gemeenteraad en het nieuwe college er de komende jaren alles aan om een grote armoedeval te voorkomen. Zodat iedereen in Dongen mee kan blijven doen aan onze samenleving.

Veiligheid

In het coalitieakkoord staat dat de zichtbaarheid van boa’s belangrijk is voor het veiligheidsgevoel. Wij zijn het hier mee eens. Onze vraag hierbij is hoe we de (gevoelde) zichtbaarheid gaan meten en hoe wordt dit meegenomen in de evaluatie van de boa-capaciteit?

Hoe staan de andere partijen erin om naast de zichtbaarheid, ook het ervaren (subjectieve) veiligheidsgevoel te meten en te combineren met data over veiligheid in Dongen en deze gegevens vervolgens mee te nemen in de evaluatie van het veiligheidsbeleid?

Verder noemt het akkoord de ambitie om voorlichting te gaan geven over ondermijning. Dit vinden wij een goed doel, maar kan niet bestaan zonder een proactieve aanpak van ondermijning in onze gemeente. Alleen dan werken we samen (gemeente en haar inwoners) in de strijd tegen ondermijning. De aanpak van ondermijning is echter een wettelijk verankerde taak van de burgemeester, en hoort niet thuis in een coalitieakkoord over keuzes en ambities. Wij zouden dan ook graag op een geschikter moment het debat aangaan over de aanpak van ondermijning.

Communicatie


Wij zijn blij om te lezen dat het hoofdstuk communicatie is toegevoegd aan het akkoord, en dat inwoners hiermee gehoord zijn. We lezen echter dat we voor de digitale ambities slechts de risico’s in kaart gaan brengen. Maar voor ons is het belangrijker een ambitie te formuleren op: hoe toegankelijk willen wij zijn? Wij zijn van mening dat de gemeente veel meer zichtbaar moet zijn. Communicatie is hierbij van groot belang. En zeker niet alleen digitaal. Ga naar je inwoners toe, pak meer de telefoon en bel terug, verruim de openingstijden, vermijd ambtelijke taal in contact met inwoners en zoek de mogelijkheden van en binnen de regelgeving op. Als inwoners zich gesteund voelen in de behandeling van hun vragen komt ook het vertrouwen weer terug.

Verder missen wij tussen de ambities op communicatie nog de communicatie van de gemeenteraad richting inwoners. Zodat de gemeenteraad ook dichterbij haar inwoners kan staan. Laten we daarin experimenteren met nieuwe manieren. Met zo’n jonge en frisse raad moeten we dat toch voor elkaar krijgen.

Proces Cammeleur 3.0

Een goede regie op het proces Cammeleur 3.0 is wat D66 betreft een must. Dat is het nu, maar dat is het ook de afgelopen jaren geweest. Het ontbreken van een goede regie heeft het hele proces geen goed gedaan.

Wij hopen dan ook dat met het aanstellen van een externe procesbegeleider er snel schot in de zaak komt. De Galan Groep staat goed aangeschreven als procesbegeleider bij veranderopgaven, wij hopen dan ook dat zij bij kunnen dragen aan het verbeteren van de vertrouwensbasis en samen met de partners en de gemeente voor de zomer tot een uitwerking van het Cammeleurconcept 3.0 komen. Wij zien dan ook graag het plan van aanpak tegemoet.
 
Wel wil ik een opmerking maken over de manier van dekking voor de kosten van de procesbegeleiding, bijna € 50.000,-. Een bijzin in de RIB die ons zegt dat de kosten van de externe procesbegeleider verwerkt worden in BERAP 2022-1 is wat ons betreft een ondermijning van het budgetrecht van de raad. Zeker in een financieel onzekere tijd, waarin de nieuwe raad een takendebat voert over waar we als gemeente wel en niet van zijn, waarin wij eind vorig jaar een debat hebben gevoerd over de schuldquote en het Kunstpodium fors heeft moeten bezuinigen, wordt hier door het college wel erg makkelijk overheen gestapt.

Maar we moeten door, het heeft geen zin om dit proces nu te traineren. Het is van belang dat er snel een oplossing komt voor de Cammeleur. Maar in de toekomst verzoeken we het college om bij dit soort uitgaven de raad hiervoor via een apart raadsvoorstel budget beschikbaar te laten stellen.

Rondvraag Huisvesting voedselbank

De fractie van D66 heeft naar aanleiding van de beantwoording van vorige vergadering de volgende vragen wat betreft de huisvestiging voedselbank.
Punt van aandacht was toen ( 27 januari) het vervangen van het bruggetje bij de Sportlaan. Deze was al besteld, maar er waren problemen met de levering van de materialen, waardoor het wat langer ging duren dan gepland was.
Is inmiddels al bekend wanneer de brug vervangen gaat worden?
Voor welke datum staat de verhuizing van de Goederenbank gepland ?
Hoe verloopt het contact tussen het college en de Goederenbank?
Nu de Corona maatregelen weer versoepelen, gaan de medewerkers van de Entree weer terug in het huidige pand?

Toezeggingenlijst

Onder T21/13 werd in november gemeld dat er offertes zijn opgevraagd en ontvangen voor de inspectie van kerende constructies en geluidsschermen. Na beoordeling zouden de opdrachten gegund worden. Wat is de status van deze opdracht voor inspecties?

Aanvraag krediet vervanging zaaksysteem

We horen vaak van inwoners dat zijn niet of laat een reactie krijgen van de gemeente, of dat stukken kwijt raken. Een goed ingericht zaaksysteem kan een bijdrage aan leveren aan een verbetering op deze signalen.
Voor D66 is het daarom van belang dat het nieuwe zaaksysteem over een goede functionaliteit voor managementinformatie beschikt. Zo kan de organisatie, maar ook de raad, beter geïnformeerd worden over de dienstverlening van de gemeente Dongen.

Wil de portefeuillehouder toezeggen dat dit, voor zover dit niet al het geval is, meegenomen wordt in het PvE?
 
Daarnaast valt of staat een zaaksysteem met het goed gebruik hiervan. Het is goed om trainingen te voorzien, maar de opmerkingen over het omzeilen van het huidige zaaksysteem is wat ons betreft in de toekomst onacceptabel.

Welke waarborgen kan de portefeuillehouder de gemeenteraad geven dat dit in de toekomst niet meer voor gaat komen?

Rondvraag verstedelijkingsakkoord

D66 heeft de laatste maanden weinig nieuws gehoord over de ontwikkelingen rondom het verstedelijkingsakkoord. Graag een terugkoppeling van het college over dit onderwerp. Hierbij zijn wij ook benieuwd of het college ons wat meer kan vertellen over de plannen van de gemeente Oosterhout in het gebied tussen Oosterhout – Dongen en Oosteind, wat u van deze plannen vindt en welke gevolgen dit zou kunnen hebben voor de groene buffer rondom Dongen?

Voortgamgsmonitor Onderwijshuisvesting Q1 2022 + beantwoording artikel 33 vragen

Vorig jaar in de monitor van Q1 konden we over de planning van IKC Biezen lezen: concrete voorbereiding starten per Q3 2021. Daarmee was de uitvoering al vertraagd ten opzichte van het oorspronkelijke uitvoeringsplan. In deze laatste voorgangsmonitor kunnen we lezen: Gepland was om het programma van eisen voor IKC Biezen op te starten in Q1 2022. Gezien de recente berichtgeving over de voorgenomen sluiting van basisschool de Noorderpoort acht de gemeente het noodzakelijk de opstart van het programma van eisen uit te stellen tot er meer duidelijkheid is over de verwachte leerlingenaantallen in de Biezen.
Hoe kan dit? Hoe kan Q3 2021, zomaar Q1 2022 worden en Q1 2022 zomaar weer voor onbepaalde tijd worden doorgeschoven? Heeft het college dan na alle commotie van de schoolbesturen vorig jaar zomer nog niet door hoe hoog de urgentie van de geplande nieuwe schoolgebouwen is? En was onze roep om als college stevig de regie te pakken en ervoor te zorgen dat de informatievoorziening aan de gemeenteraad adequaat en tijdig moest gebeuren aan dovemansoren gericht?
D66 begrijpt dan ook heel goed de inspraakreactie van de leerlingen van de Biezenkring dat ze het vertrouwen in de politiek zo langzamerhand zijn kwijt geraakt. Ze wachten al zo lang en de onzekerheid blijft.

Actieplan Wonen

Deze raadsinformatiebrief is een reactie op de motie Actieplan Wonen, die de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 11 november heeft aangenomen.
De raad verzocht het college met deze motie om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een actieplan wonen om de woningbouwproductie op korte termijn te versnellen.
D66 heeft dan ook met interesse de RIB gelezen. Uiteraard wisten we al dat het niet makkelijk is om binnen korte tijd de woningbouwproductie ineens op te schroeven en te versnellen. Maar we hoopten dat het college door nog eens goed naar alle processen en mogelijke locaties te kijken en  door nog eens extra met Casade in gesprek te gaan met een actieplan zou komen, waardoor er op relatief korte termijn toch wat nieuwe concrete plannen aan ons woningbouwprogramma toegevoegd zouden kunnen worden.
Helaas is dat laatste niet echt het gevoel dat we hebben gekregen na het lezen van de RIB. We hebben dan ook niet het idee dat de uitwerking van de aangenomen motie nu tot een versnelling van de aanpak leidt. Bovendien hadden we ook meer een echt actieplan verwacht. Maar mogelijk waren onze verwachtingen te hoog?
We zijn dan ook benieuwd wat de andere partijen van de reactie van het college op de motie vinden.

Raadsvoorstel 5 GGD Hart voor Brabant Kadernota 2023

Wij hebben de afgelopen jaren meerdere keren aangegeven hoe belangrijk wij het werk van de GGD vinden, zeker omdat wij van mening zijn dat we veel meer moeten inzetten op gezondheid- preventie en de GGD hier een belangrijke bijdrage aan levert.
Wat ons betreft dienen we dan ook geen zienswijze in. Wij verwachten dat het meer oplevert als de GGD de 450.000 euro die zij vanaf 2024 bezuinigen op de huisvesting in kunnen zetten voor nieuwe gezondheidsprogramma’s of voor uitbreiding van huidige effectieve programma’s, dan als elke gemeente los een klein bedrag terug krijgt.
Wij zijn benieuwd hoe de andere partijen hier over denken.

Raadsvoorstel Regiovisie Beschermd wonen HvB

Vorige week heeft D66 aangegeven dat er 3 punten voor ons van belang zijn bij verdere uitwerking van de decentralisatie beschermd wonen. Dat waren de financiële onzekerheid, voldoende en passende woonruimte en het voor ons belangrijkste punt toezicht en verantwoordelijkheid.
Over dit toezicht en de kwaliteit van de zorg komen op dit moment steeds meer schrijnende verhalen naar boven. D66 heeft dan ook met veel interesse de digitale raadsinformatiebijeenkomst in Tilburg gevolgd afgelopen maandag. En daar werden we niet echt geruster van. Conclusie was dat er in Tilburg en de rest van Nederland veel mis gaat in de zorg bij Beschermd en Begeleid wonen en dat er veel intensiever en proactiever toezicht moet worden gehouden, wil je als gemeente enige grip kunnen krijgen op de kwaliteit van de zorgverlening.
Wat D66 betreft zetten we hier als regio dan ook vol op in, want juist deze kwetsbare inwoners hebben goede zorg en een veilige woonomgeving nodig.
Nu begrijpen we dat we het toezicht voorlopig hebben uitbesteed aan Tilburg. Dat betekent wat ons betreft niet dat we daarmee ook de verantwoordelijkheid voor dit toezicht voor inwoners uit Dongen volledig bij Tilburg op hun bordje kunnen leggen. Onze vraag aan de wethouder of wij nu juridisch wel of niet verantwoordelijk zijn voor het toezicht op zorg aan Dongense inwoners in een zorginstelling in Tilburg wacht bovendien nog op een antwoord.
Wat D66 betreft zijn we vanuit Dongen dan ook nauw bij het toezichtsvraagstuk betrokken. En benadrukt de wethouder in regio-overleg het belang dat onze gemeente aan goed toezicht hecht. Bovendien willen wij dat de gemeenteraad in Dongen net zo goed geïnformeerd wordt over dit onderwerp als onze collega’s in Tilburg. Vandaar dat we over deze informatievoorziening bij raadsinformatiebrief 8 over toezicht op de zorgaanbieders technische vragen hebben gesteld. Deze vragen konden op dit moment nog niet beantwoord worden, dus we hopen dat daar op korte termijn meer duidelijkheid over komt.
Tenslotte gaat het hier over een zeer belangrijk onderwerp, namelijk zo goed mogelijke zorg voor kwetsbare inwoners, voor nu en in de toekomst.

Contactformulier Verkeersveiligheid ’s Gravenmoer

Hoe zit het nu precies met het onderhoud van weg en stoep in het centrum van s Gravenmoer. Wordt dit nu wel of niet opgepakt als daar meldingen door inwoners over gedaan worden in de Fixi app of op een andere wijze?

Lijst met toezeggingen

D66 heeft een algemene opmerking over de lijst toezeggingen. Wij zouden het fijn vinden als we in de nieuwe bestuursperiode met een nieuwe gemeenteraad zoveel mogelijk met een opgeschoonde lijst toezeggingen kunnen beginnen.
Op deze lijst staat bijvoorbeeld nog een toezegging uit oktober 2019 (T19/095) over info straatbordjes die zo snel mogelijk door de wethouder behandeld zou worden. Sindsdien is er kennelijk nooit iets mee gedaan, maar heeft ook geen enkel raadslid hier meer naar gevraagd. Wat ons betreft wordt de lijst dus voor de laatste raadsvergadering met deze raad nog 1 keer helemaal doorgelopen en houden we alleen de toezeggingen over die echt nog actief open staan.

Cammeleur

Rondvraag de Cammeleur
Het dak en de buitenmuren van De Cammeleur zijn al geruime tijd deels afgedekt met zeilen.
Wat is de reden van deze afdekking en op welke termijn verwacht de wethouder een oplossing voor de problemen te hebben?
Daarnaast vragen wij ons af wat de status is van de gesprekken met de Cammeleurpartners rondom het Cammeleur 3.0 concept.
Kan de wethouder aangeven wat de stand van zaken is en wanneer er tot een afronding gekomen wordt?
 

Eagle Shelter.

De fractie van D66 zag dat er witte units geplaatst zijn bij Eagle Shelter.
Wij hebben hierover de volgende vragen.
1. Zijn deze geplaatst ivm huisvesting van de voedselbank?
Zo ja, wanneer gaat de voedselbank hiervan gebruik maken?
Zo nee, wat is dan wel het doel van deze uitbreiding en hoe staat het met de ontwikkelingen van de huisvesting van de voedselbank?

Ontwerp Inpassingsplan 380 kV

Zoals bekend komt er een nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding waarvoor een Rijks inpassingsplan is opgesteld. Het college heeft een gezamenlijke zienswijze voorbereid en aan ons nu de vraag of we met de tekst kunnen instemmen.
Was er eerder teleurstelling over het feit dat de zogenoemde “knik-variant” niet door de minister was overgenomen, nu is er wat D66 betreft wel goed nieuws, want alle initiatieven/plannen van de Bewonersgroep ’s Gravenmoer, in samenwerking met de Heemkundekring, en de Dorpsraad ’s Gravenmoer en van de Dorpsraad Klein Dongen-Vaart voor het landschapsplan zijn in het landschapsplan opgenomen!
Een goede eerste stap, waarvoor we iedereen die zich hier hard voor heeft gemaakt willen bedanken voor hun inzet. Maar we zijn er nog niet, want het college schrijft terecht in de brief dat het Landschapsplan nu alleen nog maar is geschreven op hoofdlijnen en dat een verdere uitwerking nodig is. Wij onderschrijven dan ook hun uitdrukkelijke oproep om ook in het verdere proces intensief samen te werken met alle betrokken partijen.
Daarnaast is het goed dat er nog eens extra aandacht wordt gevraagd voor de positie van eigenaren van (bedrijfs) woningen die binnen de magneetveldzone vallen. D66 hoopt dat met alle eigenaren ruimhartige compensatieregelingen worden overeengekomen.
Tot slot is er 1 punt wat wat ons betreft onderbelicht blijft. Er is eerder aandacht gevraagd voor de monitoring van het gebruik van de nieuwe hoogspanningsverbinding en eventuele cumulatie van magneetveldzones op de gezondheid van inwoners. Uit eerder onderzoek blijkt echter dat er geen causaal verband tussen magneetvelden en gezondheidseffecten wordt gevonden en verdere monitoring wordt niet nodig geacht. D66 is van mening dat het belangrijk blijft om evt maatschappelijke onrust over de magneetveldzones serieus te nemen en hier wel degelijk aandacht aan te besteden.

Regiovisie beschermd wonen HvB

Voor ons ligt de regiovisie beschermd wonen HvB.
Opnieuw een decentralisatie.
Voor de gemeente Dongen betekent dit dat de centrumgemeentetaak bij de gemeente Tilburg wegvalt en dat we zelf verantwoordelijk worden voor deze taak, al zal het de komende jaren toch vooral nog Tilburg worden die de uitvoering op zich neemt.
D66 staat in de basis achter de uitgangspunten van de nieuwe aanpak om mensen zoveel mogelijk beschermd thuis te laten wonen en de zorg naar behoefte flexibel op en af te schalen. Zeker als de behoeften en levensdoelen van de cliënt hierbij inderdaad centraal staan.
Maar met de ervaringen van de eerdere decentralisaties in ons achterhoofd, zijn we hier niet meteen gerust over. We onderschrijven dan ook het advies van de regionale adviesraden dat voorliggende regiovisie een goed startpunt vormt, maar er een aantal belangrijke aandachtspunten zijn richting de uitvoering.
Ik zal er een 3-tal uitlichten:
1. de eerste is uiteraard de financiële onzekerheid. Zoals de zorgaanbieders terecht opmerken: de problematiek van veel cliënten wordt steeds complexer en de budgetten krimpen. Normaliseren, dus mensen weer inpassen in het gewone leven met hulp vanuit hun eigen kring, is een goed streven maar mag voor deze groep inwoners niet uitpakken als een verkapte bezuiniging.Wij begrijpen dat er over de financiën pas in een later stadium meer duidelijkheid komt, maar we willen benadrukken dat wat ons betreft de zorg die inwoners nodig hebben leidend moet zijn en niet de beschikbare financiën.
2. de nieuwe aanpak valt of staat met voldoende beschikbare woonruimten, en daarbij gaat het niet alleen om zelfstandige huisvesting voor de mensen die uitstromen uit beschermde woonvormen, maar ook om het beschikbaar zijn van een diversiteit aan woonvarianten om tegemoet te komen aan de verscheidenheid van (wensen en behoefte van) de doelgroep.
Zoals iedereen weet is er op dit moment een tekort aan woningen, zeker in de categorie woningen die wrs nodig zullen zijn voor de uitstroom uit beschermde woonvormen. Volgens de voorliggende regiovisie is het aan de individuele gemeenten om lokale afspraken te maken met de eigen woningcorporatie over de benodigde woningen. Deze afspraken moeten worden verankerd in de prestatieafspraken. In de prestatieafspraken 2022 met Casade staan inderdaad wat afspraken met regionale gemeenten. Specifieke afspraken tussen Casade en Dongen over aantallen woningen geschikt voor uitstroom beschermd wonen en diverse woonvarianten waarbij zorg in welke vorm dan ook mogelijk is hebben wij niet terug kunnen vinden.
Kan de wethouder aangeven hoe het nu precies zit met de afspraken tussen Casade en onze gemeente? En verwacht de wethouder om de komende jaren voldoende beschikbare en diverse woningen voor deze doelgroep in Dongen te hebben om aan de vraag te kunnen voldoen?
3. En het laatste en belangrijkste punt gaat over toezicht en verantwoordelijkheid.
Vorige week werden wij opgeschrikt door een artikel in het Brabants Dagblad nav onderzoek van het Brabants Dagblad en platform voor onderzoeksjournalistiek van Follow the Money.Zij hadden uitgebreid onderzoek gedaan naar de bevindingen van zeven jaar toezicht op zorgbedrijven in Tilburg en de uitkomsten bij oa Beschermd en Begeleid wonen zijn ronduit schokkend. Komende maandag is hier een raadsinformatiebijeenkomst over in Tilburg waar wij bij mogen aansluiten en dat gaat onze fractie ook zeker proberen.
Nu was Tilburg tot begin dit jaar verantwoordelijk voor de toezicht en sturing op dit gebied. Per 1 januari is de verantwoordelijkheid verschoven naar de individuele gemeentes.D66 hoort graag van de wethouder wat deze verschuiving nu precies voor gevolgen, ook op juridisch gebied, heeft voor de gemeente Dongen.En we zijn benieuwd op welke manier wij nu en in de toekomst gaan zorgen voor adequaat toezicht op de zorg en huisvesting van inwoners met een indicatie voor Beschermd Wonen?

Verordening Commissie Omgevingskwaliteit

Voorzitter, met het invoeren van de nieuwe Omgevingswet moeten we als gemeente ook keuzes maken over de commissie Omgevingskwaliteit die de huidige welstandscommissie en monumentencommissie zal vervangen.
De fractie van D66 kan zich vinden in het samenvoegen van de twee commissies. Op die manier worden belangen integraal afgewogen en kan ook integraal geadviseerd worden op de ruimtelijke kwaliteit van projecten en plannen. Aandachtspunt hierbij is wel dat de nieuwe commissie naast kennis over cultureel erfgoed, ook deskundigheid moet hebben op het gebied van architectuur, ruimtelijke ordening en stedenbouw. Daarom de vraag aan de wethouder, hoe er voor gezorgd wordt dat al deze kennis ook daadwerkelijk aanwezig is, worden hiervoor bijvoorbeeld profielschetsen opgesteld zoals dat ook gebeurd voor het burgerlid?
Over dat burgerlid is D66 enigszins terughoudend. Hoewel het goed is dat ook de stem van de inwoner vertegenwoordigd is in de commissie, zijn kunde en onpartijdigheid in deze extra van belang. Wij zijn daarom ook blij dat er een profielschets wordt opgesteld. Het onpartijdige karakter van een burgerlid laat zich echter moeilijk vangen in een profielschets. Onderkent de wethouder dit, en hoe zou dit risico verkleind kunnen worden?
Als laatst lezen we in het voorstel dat het budget voor de commissie gelijk blijft, de verklaring is dat hoewel het aantal leden groeit, het aantal aanvragen naar verwachting af zal nemen.
We lezen echter ook dat gerichte adviezen over de disciplines natuur, veiligheid (milieu) en gezondheid niet binnen de expertise van de commissie vallen en hier adviseurs op moeten worden ingehuurd. Voor D66 is het van belang dat een te krap budget er niet voor mag zorgen dat de juiste adviezen niet worden ingewonnen, of dat het aantal leden van de commissie beperkt wordt.
Is er nagedacht over het opvangen van budgetoverschrijdingen, en welke oplossing wordt hiervoor geboden?
Hoe zorgen we er bovendien voor dat de disciplines natuur, veiligheid (milieu) en gezondheid voldoende de aandacht krijgen aangezien deze niet onderdeel zijn van de taakstelling?
 

Moderniseren welstandsbeleid en wijzigen welstandsnota

Moderniseren welstandsbeleid en wijzigen welstandsnota
Met een huizenmarkt die op slot zit en een grote ambitie op het verduurzamen van onze woningen, kiezen Dongense inwoners er steeds vaker voor om hun bestaande woning te verbeteren. D66 is daarom positief over het voorliggende besluit om een aantal van de meest voorkomende verbouwingen niet meer op welstand te toetsen. Zo kunnen inwoners deze aanpassingen sneller en goedkoper uitvoeren.
Voor ons is wel van belang dat de gemeente toezicht houdt op de bouwregelgeving en dat ongeoorloofde bouw wordt gesignaleerd en gehandhaafd. We zijn dan ook blij met de noot in de beantwoording van de technische vragen van de Volkspartij. Hierin werd aangegeven dat door middel van luchtfoto’s hierop gecontroleerd wordt.
Voor wat betreft het welstandsvrij verklaren van de industrieterreinen, hebben we nog wel een vraag voor de wethouder. We zien in gemeenten om ons heen steeds vaker grote logistieke dozen verschijnen op industrieterreinen. Kunnen we in de taakstelling van de commissie een extra punt opnemen om hier expliciet op te toetsen of deze ontwikkelingen ook passen binnen de Dongense omgeving?

Onderzoek RKC ‘Is aansluiting te maken’

De fractie van D66 heeft kennis genomen van het onderzoek van de rekenkamer commissie. Het stuk is op een prettige manier geschreven en biedt ons goede inzichten en verbeterpunten om de informatievoorziening over het gevoerde beleid en de bijbehorende doelen en financiën te verbeteren.
Voor D66 is het belangrijk dat wij als raad inzicht hebben in de doelen en resultaten van het bestuurlijk programma, en dat deze ook meetbaar zijn. Dit gaat wat ons betreft verder dan inzichten en budgetten op totalen. Dit inzicht help ons in het beter kunnen uitvoeren van onze kaderstellende en controlerende taak en onze grip op het budgetrecht te verbeteren.
Om het behalen van gemeentelijke doelen meetbaar te maken moeten de doelen, wat willen we bereiken, SMART geformuleerd zijn. Op dit moment is dat nog onvoldoende het geval. Daarnaast staat de programmabegroting vol met beleidsindicatoren. Maar een taakstelling hierop ontbreekt in de meeste gevallen. Dus welke aantallen of percentages willen we als gemeente behalen? Daarnaast missen wij ook duiding bij de beleidsindicatoren.
Als het gaat om de budgetten missen wij de juiste diepgang. Budgetten zijn vaak zo hoog over dat hier niet uit te halen is welke activiteiten we als gemeente uitvoeren om de doelen te halen en wat die activiteiten kosten. Dit maakt het voor de gemeenteraad onmogelijk om echte keuzes te maken over waar ons geld naar toe gaat.
We staan als gemeente Dongen de komende jaren nog voor grote maatschappelijke en financiële uitdagingen. Hierbij is het van groot belang dat wij als gemeenteraadsleden de grip op de uitgaven en het behalen van onze doelen houden. We hebben in Dongen de afgelopen periode met ondersteuning van de financiële commissie gewerkt aan onze P&C cyclus. Hiermee is de verbetering ingezet. Wat de fractie van D66 betreft zijn de acties die worden voorgesteld in het raadsbesluit een mooie aanvulling op dit proces.

Stand van zaken Beljaart fase 1 – Eteck

De bewoners vragen de gemeente om een onafhankelijke controle van de waterkwaliteit, voor de fractie van D66 is het van belang dat de bewoners van de Beljaart een onafhankelijke bevestiging krijgen van de acties die de afgelopen tijd zijn uitgevoerd rondom de spoelingen. Kan de wethouder dit toezeggen?
Daarnaast is ook het structureel controleren van de waterkwaliteit belangrijk om te zorgen dat al het harde werk niet ongedaan gemaakt wordt door nieuwe vervuiling. Hoe kijkt de wethouder aan tegen het voorstel van de werkgroep voor deze periodieke controle?
De stijging van de energieprijzen raakt ook direct de bewoners van de Beljaart, vanwege de monopolie positie van Eteck, hebben de bewoners geen keuze om voor een andere aanbieder te kiezen. Is de wethouder in gesprek met Eteck over de forse stijging (90%)? Zo ja, wat zijn hier de uitkomsten van, zo nee, gaat de wethouder dit gesprek dan alsnog aan?