6. Een rijke vrijetijdsinvulling voor iedereen

De wijze waarop mensen hun vrije tijd besteden is zeer divers. De keuze van de vrijetijdsbesteding wordt vaak bepaald door de interesse die in de jeugdjaren ontstaat, waarbij de opvoeding en de schooljaren van grote invloed zijn. En met het verstrijken van de leeftijd veranderen ook de leefomstandigheden en daarmee ook de interesses of de mogelijkheden om aan die interesses invulling te geven. Men kiest dan voor een andere vorm van vrijetijdsbesteding. Het belang van een goede invulling van vrije tijd zal niemand ontkennen. Het delen van je interesses met anderen, of het nu sport is, reizen, lezen, museumbezoek, etc., zorgt voor saamhorigheid en sociale cohesie en draagt bij aan een kwalitatief beter leven. In een wereld die drukker en complexer wordt zijn dat niet te onderschatten belangen. Het is daarom belangrijk dat de gemeente goede randvoorwaarden schept voor de besteding van de vrije tijd.
In Dongen wordt al veel door inwoners zelf georganiseerd. Dongen kent vele verenigingen op vele terreinen. Het verenigingsleven is sterk ingebed in de Dongense samenleving. Dat moet gekoesterd en gestimuleerd worden door ondersteuning van bestaande en nieuwe initiatieven waar dat nodig en mogelijk is.

Fit en veerkrachtig

Sport en bewegen zorgt voor ontspanning en een betere gezondheid. Dongen kent sterke sportverenigingen die veel verschillende sporten aanbieden. Naast sporten die in verenigingsverband worden gedaan, wordt er ook veel individueel gesport zoals fitness. Dat individueel sporten toeneemt, is ook af te leiden uit het gegeven dat minder inwoners lid worden van een vereniging dan voorheen. Wij zien sport en beweging ook als belangrijk voor preventie in het kader van de volksgezondheid. Gezonde inwoners met veel contacten hebben minder zorg nodig. Dat is voornamelijk van belang in een vergrijzende samenleving. Dat vraagt ook om andere manieren van sporten en bewegen.
Daarom wil D66 Dongen:

 • Sport en bewegen faciliteren en stimuleren voor iedereen;
 • Verdere privatisering en verzelfstandiging van verenigingen, met daarbij de mogelijkheid om verzelfstandigingsgelden in te zetten voor verduurzaming;
 • Dat in het kader van inclusie ook sportcomplexen rolstoeltoegankelijk zijn;
 • Sportcomplexen en faciliteiten zo duurzaam mogelijk zijn. Ook hier moet gelden dat “nul-op-de-meter” het uitgangspunt is. Wij dringen er op aan dat in overleg tussen de verenigingen en de gemeenten tot een inventarisatie en vervolgens tot een plan van aanpak wordt gekomen;
 • Er speciale aandacht uit gaat naar het in stand houden en creëren van aantrekkelijke plaatsen voor kinderen om veilig buiten te kunnen spelen. Die buitenspeelplaatsen dienen periodiek op veiligheid te worden gecontroleerd en goed onderhouden te worden;
 • Onderzoeken of het aanbod om ouderen meer te laten bewegen voldoet of moet worden uitgebreid;
 • Voortvarend aan de slag met de uitwerking van de afspraken in het Lokaal Sportakkoord Dongen. Het is een ambitieus programma dat in samenwerking met vele instanties tot stand is gekomen. Er zijn voor diverse activiteiten concrete afspraken gemaakt.

Een mooi Dongen: voor inwoner en toerist

Op het gebied van recreatie en toerisme heeft Dongen zeker potentie. Er zijn mooie groene gebieden vanuit de gemeente te bezoeken en de Efteling is dichtbij. En ook de historie en de natuur van de gemeente zelf is aantrekkelijk. Deze natuur en historie moet behouden worden en de rol van de gemeente daarin is belangrijk. Er is ruimte voor initiatieven voor kleinschalig toerisme. Op grotere schaal is samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk.
Daarnaast moet Dongen niet alleen interessant zijn voor mensen buiten Dongen, maar ook voor de eigen inwoners. In dat verband zijn evenementen als de Zomerspelen, de kermis en Dongen Ice van groot belang. Ze zorgen voor ontmoeting en vermaak en hebben een groot verbindend karakter. Het ondersteunen en faciliteren van organisaties en verenigingen die deze evenementen organiseren door de gemeente is belangrijk.
Daarom wil D66 Dongen:

 • Actief deelnemen aan het Regionaal Bureau Toerisme (RBT). Wij zijn het niet eens met de keuze om de bijdrage aan het RBT de Langstraat na 2022 te laten vallen. De promotie van Dongen kan volgens ons nog meer uit de verf komen. Daarnaast formuleert de regio Hart van Brabant programma’s die ook van betekenis zijn voor recreatie en toerisme in Dongen (Leisure). Ook in dit programma heeft Dongen nog een ondergeschikte plaats. Dat kan te maken hebben met het feit dat de gemeente nog geen duidelijk beleidsplan heeft die inhoud geeft aan de potentie van recreatie en toerisme in Dongen. Wij dringen er daarom op aan, samen met betrokken partners, dit beleidsveld prominent in beeld te brengen in een op te stellen beleidsplan Recreatie en Toerisme;
 • Ervoor zorgen dat recreatie en toerisme op een duurzame manier worden ingepast in de natuur met behoud van landschappelijke waarden.

Kunst en cultuur

De waarde van kunst en cultuur wordt nogal eens onderschat. Dat is naar onze mening onterecht. Juist nu weten we cultuur meer dan ooit te waarderen en geeft het ruimte voor ontplooiing en bespiegeling. Om te beginnen is er het economisch argument. Door een aantrekkelijk en bloeiend cultureel leven in de gemeente is er een aanzuigende werking in de vorm van (dag)toerisme en recreatie. Dat is onder meer van belang voor de middenstand en de horeca. Maar belangrijker is het aspect van de brede welvaart. Dat is moeilijk te meten, maar essentieel voor iedere gemeenschap.  Dat komt omdat de keten van talentontwikkeling ook gevoed wordt door de toneelclubs, de kunstenaarskring, het verenigingsleven en de plaatselijke muziekdocenten. Dat geeft verbinding en geeft mensen van alle maatschappelijke sociale klassen gelijke kansen. De waarde van kunst, of deze nu beoefend wordt door professionals, amateurs, in het onderwijs of de wetenschap, is voor iedereen gelijk. Creatieve ontwikkeling is onmisbaar voor welzijn, inclusiviteit en persoonlijke groei. En cultuur is ook een belangrijke bouwsteen voor de bepaling van je identiteit of de identiteit van de gemeente.
Daarom wil D66 Dongen:

 • Dat Ieder kind kennis moet kunnen maken met kunst en cultuur;
 • Dat kunst en cultuur zoveel mogelijk behouden wordt, door het beschikbaar stellen van locaties en het waar mogelijk ondersteunen van initiatieven;
 • Dat cultuureducatie de ruimte te krijgt die het verdient met een vaste plek in het onderwijs. Cultuureducatie zorgt er niet alleen voor dat kinderen en jongeren zelf actief bezig zijn met muziek maken, tekenen, dansen etc., maar betekent ook bezoek aan voorstellingen, musea en cultureel erfgoed. Cultuureducatie staat voor belangrijke vaardigheden als creativiteitsontwikkeling, onderzoek en reflectie;
 • Samen met belangrijke verenigingen en organisaties zoals de Bibliotheek Theek 5, het Kunstpodium, de heemkundekringen Dongen en ’s Gravenmoer, museum De Looierij, Cinema club en anderen, die van betekenis zijn voor kunst en cultuur in Dongen, vormgeven aan het kunst- en cultuurbeleid in Dongen en de uitvoering daarvan;
 • Dat de 1% regeling, die voorschrijft dat er een percentage van de aanneemsom van projecten die met publiek geld worden gedaan, wordt besteed aan kunst te allen tijde wordt uitgevoerd. Door kunst in de openbare ruimte wordt door mensen hun leefomgeving hoger gewaardeerd;
 • Een actief monumentenbeleid voeren. Dat kan onder meer blijken uit het periodiek informeren van eigenaren van monumenten over wat de monumentenstatus inhoudt en waar op moeten worden gelet bij verbouwingen en restauraties en wat dat betekent voor energiebesparing en duurzaamheid;
 • Jongeren op het vmbo en mbo meer kansen geven om deel te nemen aan culturele activiteiten. Op dit moment krijgen deze jongeren minder cultuureducatie dan leeftijdsgenoten op havo en vwo.

Cultureel erfgoed

De gemeente heeft een goede Nota Cultureel Erfgoed Dongen, vastgesteld door de gemeenteraad op 3 mei 2016. Aan deze nota is een uitvoeringsprogramma verbonden voor de periode 2016 – 2018. Naar onze mening moet deze Nota en het uitvoeringsprogramma worden geactualiseerd. Daarnaast is het belangrijk dat de monumentensubsidie weer door de gemeente beschikbaar wordt gesteld. Het draagvlak voor erfgoed is groot. Ruim 80% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat monumenten in stand worden gehouden. Wij waarderen en ondersteunen inwoners en vrijwilligers die betrokken zijn bij het behoud van monumenten of die zich inzetten voor het behoud van tradities.