Ons verkiezings-programma
Samen voor Westland

Het gemeentehuis van Westland - Beeld: D66 Westland

De Westlandse samenleving wordt gekenmerkt door saamhorigheid en de handen uit de mouwen steken. Westland is een samenleving waarin we naar elkaar omkijken. Tijdens de coronapandemie organiseerden Westlanders allerlei activiteiten om kwetsbare inwoners en bedrijven bij te staan, zoals de Coronahulp Westland, het platform waarop Westlanders hulp aanboden aan mensen die dat nodig hadden. Ook veel jongeren hebben hun steentje bijgedragen met allerlei acties. Dat is samen voor Westland.

Westland is ook de glazen stad, de ‘stad’ met die vele innovatieve ondernemers, die dagelijks hard werken om de wereld van voedsel en sierplanten te voorzien. Die werkt aan innovatieve en duurzame mogelijkheden om het voedselprobleem in de wereld te helpen oplossen. Ondernemers die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om de omslag naar een duurzame en emissieloze bedrijfsvoering te maken. Die investeren in duurzame energie en een oplossing zoeken voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Een sector die echter nagenoeg volledig afhankelijk is van arbeidsmigranten. En daaruit volgt ook een verantwoordelijkheid. We zullen moeten zorgen voor voldoende en fatsoenlijke huisvesting. We zullen ze moeten opnemen in onze samenleving, zodat ook zij zich vrij kunnen voelen. Ook dat is samen voor Westland.

We bevinden ons wereldwijd in de grootste crisis aller tijden. Een crisis die ons voortbestaan en dat van vele plant- en diersoorten bedreigt. We hebben nauwelijks tijd om de gevolgen van deze crisis een halt toe te roepen. Daarom zullen we ook in Westland al het mogelijke moeten doen om de energietransitie vorm te geven. Ook dat is samen voor Westland.

Westland is de minst groene gemeente van Nederland. Wij gaan ervan uit dat geen Westlander daar trots op is. Ook de biodiversiteit staat onder druk. Zowel voor de leefbaarheid, als om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen, zullen we Westland moeten vergroenen. En we moeten er samen voor zorgen dat de resterende natuur gerespecteerd wordt. Ook dat is samen voor Westland.

We hebben een grote woningbouwopgave. Daarbij gaat het vooral om de bouw van betaalbare woningen voor starters en ouderen. Als we de natuur intact willen laten en niet willen tornen aan het glastuinbouwareaal, kunnen we dat niet realiseren zonder verdichting en hoogbouw. Ook dat is samen voor Westland.

In dit programma presenteren wij onze plannen voor de komende vier jaar én daarna. Wij staan voor een groen, duurzaam en inclusief Westland, waarin iedereen vrij is, maar we niemand laten vallen. Ook dat is samen voor Westland.


Heeft u vragen over ons verkiezingsprogramma?
Stuur een mail naar [email protected]

In het kort

Klimaat en groen Westland is de minst groene gemeente van Nederland. Daarom planten we voor elke gekapte boom twee bomen terug. In deze tijd van hoge energieprijzen is het belangrijk om huizen te isoleren en te verduurzamen. Een gemeentelijk fonds moet dit voor iedereen mogelijk maken. Samen maken we Westland klimaatbestendig en groen.
Wonen Er is een groot tekort aan woningen voor starters en senioren. Het gaat hierbij vooral om betaalbare koopwoningen als om woningen in het middenhuursegment. Als we de natuur intact willen laten en niet willen tornen aan het glastuinbouwareaal, kunnen we onze woningbouwopgave niet realiseren zonder verdichting en hoogbouw. Samen zorgen we voor voldoende woningen in Westland.
Jeugd Elke jongere verdient een gelijke kans. Kinderen met een taalachterstand volgen drie dagdelen voorschoolse educatie en doen dit vanaf 14 maanden. We stellen een nieuw huisvestingsplan vast voor kwalitatief goede schoolgebouwen en voor veilige schoolroutes. We geven jongeren de ruimte zich te ontwikkelen. Samen zorgen we voor een volwaardige plek voor de jeugd.