Onderwijs

Een Westland met hoogwaardig onderwijs

Onderwijs staat aan de basis van ieders persoonlijke ontwikkeling en geluk. Goed onderwijs en een leven lang leren geeft mensen de kans een leven lang mee te doen en het beste uit zichzelf te halen. Goed onderwijs vergroot de kansen en het geluk van jongeren en stelt mensen in staat succesvol te zijn en goed mee te komen in een snel veranderende wereld. Het is dan ook belangrijk dat alle jongeren met een goede startkwalificatie de arbeidsmarkt op gaan. Nog belangrijker is dat zij worden uitgedaagd nieuwsgierig te blijven en op zoek te gaan naar hun eigen passie en kracht. Jongeren die zelfvertrouwen hebben en geloven dat ze kunnen groeien, zijn gelukkige jongeren met een toekomstperspectief. Door goed onderwijs ontstaat zo een maatschappij waarin burgers verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen, voor zichzelf, voor hun omgeving en voor de samenleving als geheel. Een samenleving waarin mensen elkaar in hun waarde laten.
 
Ook voor het bedrijfsleven zijn goed opgeleide werknemers belangrijk om innovatief en concurrerend te blijven. En innovatieve bedrijven zijn de basis voor de lokale werkgelegenheid. D66 wil dan ook dat er voor ieder kind kwalitatief hoogwaardig onderwijs beschikbaar is, waarbij het maximaal kansen krijgt om zijn eigen kwaliteiten te ontplooien. Deze kansen moeten voor elk kind gelijk zijn en daarnaast moet het kind zich veilig voelen op school. Bovendien zet D66 zich in om de kloof tussen mensen te overbruggen, bijvoorbeeld op het gebied van laaggeletterdheid. Dat doen we door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de basisvaardigheden beheersen.

Meer budget voor huisvesting scholen

In Westland staan we voor een grote opgave om voldoende ruimte te creëren voor scholen. Die ruimte is nu te beperkt. Elk kind moet binnen een redelijke afstand van huis naar een basisschool kunnen. Bij de ontwikkeling van (nieuwe) wijken wordt hier nu te weinig rekening mee gehouden. De ontwikkeling richting brede en driejarige brugklassen heeft ook gevolgen voor de huisvesting van scholen. D66 stelt – op basis van een gedegen integraal huisvestingsplan scholen – meer budget voor de huisvesting van scholen beschikbaar.

Verduurzaming schoolgebouwen

De gemeente legt in het integraal huisvestingsplan vast hoe er wordt gewerkt aan een gezond binnenmilieu, verduurzaming van de gebouwen en groene schoolpleinen. Want gezonde en energieneutrale gebouwen met moderne voorzieningen zorgen voor een stimulerende leer- en werkomgeving.

Naar brede (buurt)scholen

D66 is voorstander van brede scholen en integrale kindcentra (die open zijn tussen 07.00 en 19.00 uur), waarin voorschoolse educatie, welzijnsinstanties en kinderopvang zijn geïntegreerd met de basisschool. De gemeente moet onderzoeken in hoeverre ze de ontwikkeling van dergelijke scholen kan stimuleren.

Voorschoolse educatie

Ieder kind verdient dezelfde kansen, ongeacht in welk gezin het opgroeit of in welke wijk het woont. D66 wil een goede start voor elk kind. Kinderen die met een (taal)achterstand naar het primair onderwijs gaan, hebben minder kansen om uit te stromen naar (een hogere vorm van) het voortgezet onderwijs. Voorschoolse educatie, waarbij ook de ouders actief worden betrokken, kan achterstanden helpen voorkomen. D66 wil dat de gemeente het mogelijk maakt dat kinderen die dat nodig hebben drie dagdelen per week voorschoolse educatie kunnen volgen, ook kinderen van niet-werkende ouders. In Westland komen kinderen vanaf 18 maanden in aanmerking voor voorschoolse educatie (VVE), in andere gemeenten is dit vanaf 14 maanden. De gemeente moet onderzoeken of het mogelijk is om dit ook in Westland te realiseren.

Aandacht voor discriminatie en veiligheid

Onderwijs moet inclusief zijn. De gemeente moet leraren ondersteunen bij het voeren van soms ingewikkelde gesprekken over vrijheid van meningsuiting, internationale conflicten en seksuele, gender- en religieuze diversiteit. Het oprichten van ‘Gender and Sexuality Alliances’ in het primair en voortgezet onderwijs, waarin alle leerlingen samen strijden voor een betere en tolerantere samenleving, wordt aangemoedigd.

Toegang tot passend onderwijs

Alle kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hen past. Ook kinderen met een beperking, leerproblemen of hoogbegaafdheid. Mentale of fysieke beperkingen mogen daarbij geen obstakel zijn. Zo nodig maakt de gemeente gebruik van de uitzonderingsoptie in de verordening leerlingenvervoer om kinderen buiten Westland naar school te kunnen laten gaan.

Scholen geschikt maken voor individueel onderwijs

Sinds een aantal jaar vindt er een omslag plaats van klassikaal naar individueel onderwijs. Een ontwikkeling die D66 ondersteunt. Individueel onderwijs stelt andere eisen aan schoolgebouwen. Indien nodig moet de gemeente geld beschikbaar stellen om scholen aan deze eisen aan te passen.

Maatschappelijke stage

Onderwijs gaat verder dan het bijbrengen van reken- en taalvaardigheden. Toekomstgericht onderwijs richt zich ook op sociaal-emotionele ontwikkeling, het bijbrengen van
burgerschap en op de rechten en verantwoordelijkheden van het individu in de samenleving. Daartoe investeren scholen in culturele en seksuele vorming, waaronder seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit, maar ook in voorlichting over de privacy- en veiligheidsrisico’s van de digitale samenleving. De gemeente moet het (financieel) mogelijk maken dat leerlingen aan deze vaardigheden kunnen werken door het volgen van een maatschappelijke stage. Ook het deelnemen aan maatschappelijke projecten als World Cleanup Day, Dag van de duurzaamheid, ‘Bewegen is gezond’ en armoedebestrijding worden gestimuleerd.

Buiten- en naschoolse activiteiten

De gemeente ondersteunt buiten- en naschoolse activiteiten op het gebied van programmeren en de omgang met moderne IT-middelen met financiële middelen.

Cultuureducatie

Om kinderen te helpen leren ontdekken wie ze zijn, creativiteit aan te moedigen, ideeën op te doen en talenten te stimuleren, is cultuureducatie belangrijk. De gemeente maakt het financieel mogelijk dat scholen cultuureducatie aanbieden, door dit in te kunnen kopen.

Onderwijs en jeugdzorg

Goede communicatie tussen scholen, gemeenten en zorginstellingen is nodig om te voorkomen dat er een situatie ontstaat dat leerlingen met dezelfde zorgvraag, verschillende vormen van ondersteuning krijgen omdat ze in verschillende gemeenten wonen. Daardoor ontstaat ongewenste kansenongelijkheid. D66 wil dan ook dat Westland blijft samenwerken met andere gemeenten, door onderdeel te blijven van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden, waarbij raadsleden uit de verschillende gemeenten ook regelmatig contact met elkaar onderhouden over dit onderwerp.

Laaggeletterdheid en digitale vaardigheden

Het terugdringen van laaggeletterdheid en het vergroten van digitale vaardigheden zijn belangrijk voor het overbruggen van de kloof tussen mensen met en zonder deze vaardigheden. Bibliotheken en taalhuizen vervullen hierbij een belangrijke rol. De gemeente moet de hiervoor beschikbare middelen van het Rijk blijven investeren in de bibliotheek en het Taalhuis Westland. Ook het geven van taallessen door vrijwilligers (taalmaatje) moet blijvend ondersteund en gestimuleerd worden. Wethouders moeten het voorbeeld geven door taalmaatje te zijn.