Wonen

Naar meer betaalbare woningen

Het hebben van een plek om te wonen is een grondrecht dat is vastgelegd in 1983. Een groot deel van de woningen bevindt zich in de vrije sector (70%). Het is dan ook de taak van de overheid om te zorgen voor voldoende woningen. Onder meer door het tekort aan woningen, stijgen de huizenprijzen de laatste tijd tot ongekende hoogten. Vooral in het goedkopere segment is er een groot gebrek aan woningen. Het nemen van maatregelen om de woningmarkt tot rust te brengen is primair een taak van de regering. Maar ook op lokaal niveau kunnen we veel doen om woningen betaalbaar te houden.

Meer ruimte voor (betaalbare) woningen

Om meer ruimte te creëren voor het bouwen van (betaalbare) woningen is vasthouden aan de hoeveelheid glastuinbouwareaal voor D66 niet heilig. Het gaat ons om de kwaliteit en niet om de kwantiteit.

Bouwen in de hoogte

Om het aantal betaalbare woningen te vergroten zijn wij voorstander van gestapelde bouw waar dat mogelijk is.

Flexibele parkeernorm

Wij laten de huidige vaste parkeernorm los, waardoor er meer ruimte komt voor het bouwen van woningen en deze ook betaalbaarder worden.

Meer betaalbare woningen voor starters

Vooral starters op de woningmarkt zijn de dupe van het huidige woningtekort. Zij verdienen vaak te veel voor een sociale huurwoning, of hebben daarvoor te weinig inschrijftijd vanwege de grote wachtlijst. Daardoor zijn zij aangewezen op de vrije huurmarkt of de koopmarkt. In beide markten zijn de prijzen op dit moment exorbitant hoog, waardoor het voor starters onmogelijk is om aan een (betaalbare) woning te komen. In de huidige woonvisie van de gemeente is er te weinig aandacht voor het bouwen van betaalbare woningen voor starters. D66 past de woonvisie hierop aan.

Meer flexwoningen

In de gemeente Westland is er behoefte aan meer flexibele vormen van wonen. Wij willen dit verder stimuleren. Het gaat hierbij zowel om woningen voor tijdelijke huisvesting, als om bijvoorbeeld tiny houses en het huisvesten van studenten in containerwoningen.

Huisvesting arbeidsmigranten

De glastuinbouwsector, en daarmee de economie in Westland, is volledig afhankelijk van arbeidsmigranten. Wij vinden dat we daarmee ook de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor fatsoenlijke huisvesting. Daarbij zijn wij in beginsel geen voorstander van het huisvesten van arbeidsmigranten op het terrein van de ondernemer, vanwege de grotere afhankelijkheidsrelatie. Wij vinden dit onwenselijk voor de vrijheid van deze mensen.

Huisvesting statushouders

Iedereen heeft het recht op een woning. Ook mensen met een verblijfsvergunning moeten in Westland kunnen wonen. Daarom moet de gemeente voldoende (nieuwe) woningen reserveren voor het huisvesten van statushouders.