Inclusiviteit

Een inclusief Westland

Westland is een internationaal georiënteerde gemeente. Daarbij hoort een diverse samenleving. We zijn trots op de diversiteit in Westland. Maar voor het creëren van een echt inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen en meetelt, moeten we voortdurend aandacht blijven schenken aan discriminatie en uitsluiting, de rechten van mensen met een beperking en minderheden. Vrouwen, mannen en non-binaire personen moeten overal gelijk behandeld worden. Ook onderscheid naar afkomst, religie, geaardheid en fysieke gesteldheid hoort niet thuis in Westland. Acceptatie begint met voorlichting, maar moet ook worden ondersteund met concreet beleid.

Lokale inclusie Agenda

In juli 2016 heeft Nederland het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag Handicap) geratificeerd. Sindsdien zijn gemeenten verplicht om inclusief beleid te maken, in de vorm van een Lokale Inclusie Agenda, waarin de gemeente uitvoering geeft aan het verdrag. Westland beschikt nog niet over een Lokale Inclusie Agenda. D66 zal dan ook zo snel mogelijk een Lokale Inclusie Agenda opstellen. Daarin gaat niet alleen aandacht uit naar mensen met een beperking, maar ook naar andere groepen die worden uitgesloten van een volwaardige deelname aan de samenleving. D66 zal ook meedoen aan het programma ‘Divers & inclusief’, een initiatief van VNG en het ministerie ven SZW, waarbij gemeentebestuurders gezamenlijk onderzoeken op welke wijze vorm gegeven kan worden aan een samenleving die bestaat uit mensen met een diversiteit naar herkomst.

Ontmoetingen stimuleren

In tijden van toenemende maatschappelijke spanningen en een toenemende tweedeling, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. D66 wil daarom, bij het verlenen van financiële of organisatorische ondersteuning, prioriteit geven aan initiatieven die beogen ontmoetingen tussen mensen met een verschillende achtergrond tot stand te brengen.

Voorlichting op scholen


Op school moeten alle kinderen zich thuis voelen. Acceptatie van je identiteit door jezelf en door anderen is belangrijk. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zichzelf onbelemmerd kunnen ontplooien. Dit is ook in Westland nog niet vanzelfsprekend. Daarom is aandacht voor discriminatie en sociale veiligheid belangrijk. D66 wil scholen daarom stimuleren, en waar nodig financieel ondersteunen met geld uit het regenboogstedenbeleid, om voorlichtingsprogramma’s over onder meer seksuele, gender- en religieuze diversiteit uit te voeren.

Regenbooggemeente en LHBTIQ+-beleid


Door de inzet van D66 is Westland een Regenbooggemeente met een eigen LHBTIQ+-beleid. Dit beleid is erop gericht om obstakels die LHBTIQ+’s ervaren weg te nemen en hiervoor inzet te vragen van andere organisaties in de gemeente. D66 blijft dit beleid voortzetten. Ook zet D66 zich ervoor in dat alle zorginstellingen in Westland het keurmerk ‘De Roze Loper’ krijgen.

Integratie en inburgering nieuwkomers

Het is voor iedereen belangrijk dat statushouders en nieuwkomers zo snel mogelijk integreren. Dit moet echter van twee kanten komen. Acceptatie van de nieuwkomers door de Westlandse inwoners en begeleiding bij de inburgering is een vereiste. Met elke nieuwkomer wordt bij aankomst in de gemeente een individueel plan van aanpak opgesteld, waarin het krijgen van inkomen uit werk uitgangspunt is. Nieuwkomers moeten bovendien direct vanaf dag 1 beginnen met het leren van de Nederlandse taal en hun inburgeringstraject. Daarnaast zorgen we in samenwerking met de woningbouwverenigingen voor voldoende huisvesting in de vorm van betaalbare sociale huurwoningen. Kleinschalige en gemengde huisvesting met andere groepen uit de gemeente heeft daarbij de voorkeur.