Klimaat en natuur

Naar een klimaatneutrale gemeente

Het meest recente rapport van het International Panel on Climate Change heeft opnieuw onomstreden duidelijk gemaakt dat het ernst is met de klimaatverandering. Er zullen meer en sneller maatregelen genomen moeten worden om de beoogde doelen voor de CO2-reductie te halen en ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Energietransitie bebouwde omgeving

De omslag naar een duurzame manier van energieopwekking gaat grote gevolgen hebben, ook voor de inwoners van Westland. Daarom is het van belang om de inwoners en bedrijven actief bij de energietransitie te betrekken. Het is belangrijk om daarbij een eerlijk, duidelijk en samenhangend verhaal te vertellen. De doelstellingen voor de energietransitie zijn niet onderhandelbaar. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de transitie te laten slagen. Iedereen moet de energietransitie kunnen meemaken. Daarom is betaalbaarheid een belangrijke randvoorwaarde en moeten vooral de kosten én mogelijke opbrengsten eerlijk verdeeld worden en niet terechtkomen bij een beperkte groep. D66 wil samen met de gemeente en de inwoners Westland klimaatneutraal maken.

Richting 2030

Om uiterlijk in 2050 geheel klimaatneutraal te zijn, zullen er voor 2030 belangrijke stappen moeten worden gezet. De gemeente neemt zelf het voortouw om Westland aardgasvrij te maken. De komende raadsperiode worden de plannen voor een aardgasvrije gemeente, zoals onder meer opgenomen in de Transitievisie Warmte, concreet in detail tot 2030 en globaal tot 2050 uitgewerkt en uitgevoerd. Wij leggen dit vast in een overzichtelijke routekaart met concrete bindende doelen en acties.

Uitrol warmtenet Westland

Het is van groot belang dat het Westlandse warmtenet snel verder wordt ontwikkeld en aangelegd. De gemeente is hierbij afhankelijk van private partijen, maar moet hierbij optimaal faciliteren en een leidende en coördinerende rol op zich nemen. Belemmeringen om te investeren moeten worden weggenomen.

Initiatieven van inwoners en bedrijven

De gemeente ondersteunt waar mogelijk lokale initiatieven van burgers en ondernemers om de gemeente Westland om te vormen tot een klimaatneutrale gemeente. Wij zijn voorstander van energiecoöperaties die lokaal duurzame energie-opwek realiseren. Meepraten, bijvoorbeeld via een burgerberaad, en meeprofiteren door alle inwoners en ondernemers staat daarbij centraal.

Windmolens

Wij zijn voorstander van het plaatsen van (kleine) windmolens op plekken waar dat kan, bijvoorbeeld bij bedrijven. De gemeente zorgt dat dit wordt opgenomen in de RES Haaglanden Rotterdam.

Zonnepanelen, warmtepompen en isolatie

D66 wil dat Westlanders zoveel mogelijk in de gelegenheid worden gesteld om zelf hun eigen schone energie op te wekken. Woningeigenaren worden gestimuleerd en geholpen om hun woning te verduurzamen. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van de woning. Woningeigenaren worden hierin ondersteund met een gemeentelijke subsidie of een lening met een lage rente (revolverend fonds). Met woningcorporaties maken wij prestatieafspraken over het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van huizen en het vergroenen van daken.

Energieneutrale en natuurinclusieve nieuwbouw

Nieuwe woningen worden uitsluitend nog energieneutraal, natuurinclusief en circulair gebouwd.

Duurzame mobiliteit

Het gemotoriseerde vervoer moet overstappen op het gebruik van duurzame energiebronnen: elektrificatie en eventueel waterstof. Dit wordt gestimuleerd en gefaciliteerd door te investeren in de benodigde infrastructuur zoals openbare laadpalen. Ook voor gebruikers van elektrische fietsen komen er op centrale plaatsen oplaadmogelijkheden.

Naar een groene en klimaatadaptieve gemeente

Westland is de minst groene gemeente van Nederland. Daar is geen Westlander blij mee. Ook Westlanders merken de gevolgen van klimaatverandering door toenemende hittestress en vaker optredende hoosbuien.

Vergroenen van de openbare ruimte

Om hittestress te verminderen en de leefbaarheid te vergroten komt er meer groen in de gemeente en wordt de verstening in de gemeente verminderd. Om de dorpskernen te vergroenen planten we extra bomen, leggen we nieuwe plantsoenen en struwelen aan en vergroenen we schoolpleinen en speeltuinen. Daarnaast stimuleert de gemeente inwoners en ondernemers om ook hun eigen tuinen, daken en terreinen te vergroenen. De gemeente zet zich hiervoor in door het uitdelen van bomen en het inzamelen van tuintegels. We werken hiermee ook aan het herstel van de biodiversiteit.

Behouden natuurwaarde kust

De kust en de duinen zijn niet alleen vanwege hun natuurwaarde van belang, maar bieden Westlanders ook een plek om te recreëren en te genieten van de natuur. Aan de kust behouden we het evenwicht tussen recreatie, ondernemen en natuur.

Uitbreiden groenblauwe ecologische zones

D66 wil de groenblauwe zones verder onderling verbinden en uitbreiden. Daardoor vergroten we de natuurwaarde, vergroten we de mogelijkheden voor recreatie en helpen we de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

Natuurlijke oevers

Het is van belang dat er – waar mogelijk – meer natuurlijke oevers komen en dat onze wateren natuurlijk worden beheerd.

Tegengaan gevolgen wateroverlast

Om overstromingen als gevolg van vaker optredende hoosbuien te voorkomen, moeten er meer opslagplaatsen voor water komen. Parkeerterreinen worden zoveel mogelijk voorzien van halfverharding (groene tegels). Niet gebruikt versteend oppervlak langs wegen wordt zoveel mogelijk vergroend. D66 stelt zich als doel om de verharding in de dorpskernen met ten minste 5% te verminderen.
 
De gemeente stimuleert bewoners om regentonnen te plaatsen en groene daken aan te leggen om wateroverlast tegen te gaan.
 
De glastuinbouwsector kan door verder te innoveren een rol spelen bij de opvang van overvloedig hemelwater. Het rainlevlr-project, waarbij tuinders water opvangen in hun gietwaterbassins bij piekbelasting, is een mooi voorbeeld van hoe lokale ondernemers bijdragen aan het tegengaan van wateroverlast. D66 wil dit project verder uitbreiden.

Verduurzamen waterverbruik

De glastuinbouwsector moet het waterverbruik verder verduurzamen om onder meer verdere verzilting van de bodem tegen te gaan. Om minder afhankelijk te zijn van grondwater bieden innovaties op het gebied van (her)gebruik van gezuiverd afvalwater kansen. D66 investeert (meer) in maatregelen om hemelwater en afvalwater te scheiden.

Verbeteren oppervlaktewater

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren moet de verontreiniging door bestrijdingsmiddelen en nutriënten verder afnemen. Op dit gebied is er al veel bereikt, maar de normen worden nog steeds overschreden. De omgevingsdienst moet daarom meer mogelijkheden krijgen om te handhaven.