Bestuur en Financiën

Een transparant bestuur en toekomstbestendige financiën

Vertrouwen is de basis voor een gezonde, democratische samenleving. Wij staan voor een transparante en integere bestuursstijl, waarin iedereen gehoord wordt en we niemand laten vallen. Inwoners moeten kunnen meepraten over beleid dat hen direct raakt.

D66 hanteert als uitgangspunt dat we behoedzaam omgaan met belastinggeld. Maximale transparantie over de inkomsten en uitgaven van de gemeente is daarom belangrijk.

Meer dualisme en een gelijk speelveld

D66 is voorstander van een bestuursakkoord op hoofdlijnen. Zo ontstaat er meer ruimte voor debat en wisselende meerderheden. Wij zijn voor meer dualisme, waarbij coalitiepartijen elkaar niet op voorhand ‘vasthouden’. Geen vooraf dichtgetimmerde standpunten. Zo creëren we een gelijk speelveld voor alle partijen. Agenda’s voor de raad en de commissies worden door en met alle partijen opgesteld.

Open bestuurshouding

We streven naar een open houding van het bestuur, waarbij er ruimte is om buiten de geijkte kaders naar oplossingen te zoeken. Beperkingen door bestaande regels of afspraken mogen op voorhand geen excuus zijn om goede plannen en initiatieven vanuit de samenleving niet uit te voeren.

Burgerparticipatie

D66 wil dat inwoners initiatieven kunnen lanceren en het recht hebben om mee te praten over zaken die hen direct raken. De participatieverordening moet voldoende borgen dat vooraf het doel van de participatie duidelijk is, duidelijk is hoe het participatietraject verloopt en duidelijk is hoe en wanneer de besluitvorming over de verkregen input plaatsvindt (wie beslist wat en wanneer). Vervolgens moet er helder over het genomen besluit worden gecommuniceerd, waarbij de dilemma’s en keuzes inzichtelijk worden gemaakt. Wij willen daarom dat de participatieverordening periodiek met de inwoners wordt geëvalueerd.

Right to challenge

D66 is groot voorstander van het bestaande uitdaagrecht (right to challenge), waarbij inwoners en maatschappelijke partijen de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun woonomgeving. Als zij een taak van de gemeente beter, met meer draagvlak en/of goedkoper kunnen uitvoeren, nemen zij die taak over. In de praktijk blijkt er van het uitdaagrecht nauwelijks gebruik te worden gemaakt. Wij willen daarom een onderzoek naar de oorzaken hiervan. Ook moeten de mogelijkheden die het uitdaagrecht biedt beter en breder worden gecommuniceerd.

Right to cooperate

Naast het (al bestaande) uitdaagrecht wil D66 het samenwerkingsrecht (right to cooperate) invoeren. Dit biedt inwoners en maatschappelijke partijen de mogelijkheid om in samenwerking met de gemeente een duurzaam burgerinitiatief op te zetten en te realiseren.

Burgeramendement

D66 voert het burgeramendement in. Op die manier kunnen inwoners met een brede vertegenwoordiging direct invloed uitoefenen. Als een voldoende aantal inwoners, gelijk aan de kiesdeler, hun handtekening onder een dergelijk amendement zet, behandelt de raad dit amendement als ware het een amendement ingediend door een raadslid.

Democratische regioraad

De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) moet worden gedemocratiseerd. Wij zijn voorstander van een besluitvormende regioraad, bestaande uit gekozen raadsleden uit de deelnemende gemeenten.

Burgervriendelijke begrotingen en jaarverslagen

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente transparant is over haar financiën. Burgers moeten kunnen volgen en begrijpen wat de inkomsten van de gemeente zijn en waaraan de gemeente dat geld uitgeeft. Dat betekent dat de begroting en het jaarverslag overzichtelijk zijn en geen jargon bevatten. Plannen worden helder en deugdelijk onderbouwd en de resultaten worden onverbloemd weergegeven.

Burgerbegroting

Waar dat kan krijgen inwoners een budget ter beschikking dat ze naar eigen inzicht kunnen besteden.

Overzichtelijk belastingstelsel

D66 is voor een belastingstelsel dat zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk is. Dat betekent dat we zo min mogelijk verschillende belastinggrondslagen willen. We streven er naar om zoveel als mogelijk alleen inkomsten via de (verhoogde) onroerendezaakbelasting te heffen.

Zelf belasting kunnen heffen

Om de lokale democratie te versterken en de afhankelijkheid van het Rijk te verminderen, moet de gemeente meer ruimte krijgen om zelf belastingen te heffen, met een gelijktijdige vermindering van de rijksbelastingen. Wij zullen hierop blijven aandringen.