Veiligheid

Een veilig Westland

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om vrij te kunnen zijn. Zonder veiligheid geen vrijheid. Westland is een relatief veilige gemeente. Er is relatief weinig criminaliteit, al is elke criminele activiteit er één te veel. Toch bestaan er onder de inwoners van Westland gevoelens van onveiligheid die niet gestaafd worden door de cijfers. Bij het handhaven van de veiligheid zijn veel middelen geoorloofd. De inzet ervan moet echter altijd worden afgewogen tegen het borgen van de privacy.

Voorkomen en tegengaan straatintimidatie

Een van de oorzaken van het gevoel van onveiligheid onder vrouwen is straatintimidatie. Omdat iedere vrouw zich op straat veilig moet kunnen voelen, en zich ’s avonds zonder angst op straat moet kunnen begeven, investeren we in trainingen en het beschikbaar stellen van lesmateriaal aan jongens om hen weerbaarder te maken en hen bewust te laten worden van hun gedrag en de effecten daarvan. Ook is het belangrijk om hierover in gesprek te zijn met elkaar. Elk kind op de basisschool heeft minimaal twee keer voorlichting gehad van de politie of een jongerenwerker.

Vuurwerkverbod

Het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling leidt elk jaar tot veel lichamelijk letsel – ook onder omstanders -, dierenleed en schade aan de openbare ruimte en het milieu. D66 stelt daarom in heel Westland een verbod op het afsteken van vuurwerk in.

Bijzondere opsporingsambtenaren

De gemeente moet het geld dat op dit moment wordt besteed aan de inhuur van beveiligingsbedrijven inzetten om meer bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst te nemen. BOA’s hebben meer bevoegdheden en Westland heeft relatief weinig BOA’s in dienst.

Reguleren cannabisproductie

Het huidige softdrugsbeleid functioneert niet meer. Coffeeshops mogen wel wiet verkopen, maar niet inkopen. Daarmee wordt de ondermijnende criminaliteit in de hand gewerkt. Om de ondermijnende criminaliteit tegen te gaan zetten wij ons in voor het reguleren van de cannabisproductie en om de inkoop van wiet door coffeeshops te legaliseren. Ook zetten we ons ervoor in dat het wordt toegestaan voor eigen gebruik een beperkt aantal wietplanten te bezitten.

Gebruik cameratoezicht

De gemeente moet terughoudend omgaan met het inzetten van cameratoezicht. Alleen als andere middelen niet toereikend zijn om de veiligheid te borgen is de inzet van cameratoezicht geoorloofd. Om de privacy van iedereen te respecteren is het delen van camerabeelden niet geoorloofd.