Onze plannen voor de Westlandse dorpen

‘s-Gravenzande

D66 wil:

 • Het centrum vergroenen. We maken het centrum daarmee nog aantrekkelijker.
 • Het Marktplein autovrij maken. Nu is nog een deel via eenrichtingsverkeer toegankelijk. Dat heffen we op.
 • Geen strandhuisjes of andere bebouwing aan de kust. Het huidige open karakter moet behouden blijven.
 • Appartementen bouwen op de locatie van het oude gemeentehuis. De bouwstijl moet bijdragen aan het karakter van het centrum.

Heenweg

D66 wil:

 • De leefbaarheid behouden. Voorzieningen als de school, de kinderopvang, een bibliotheekfunctie en een contactpunt van Vitis houden we in stand.
 • Een Fun- en Fitpark. Het plan voor het realiseren van een Fun- en Fitpark moet worden uitgevoerd.
 • Passende woningen bouwen. Daarmee zorgen we ervoor dat de voorzieningen ook op termijn behouden kunnen blijven. De bouw van appartementen in de kerk is daarvan een goed voorbeeld. Daarmee wordt woonruimte gecreëerd, maar wordt ook het karakter van het dorp behouden.

Honselersdijk

D66 wil:

 • Het dorpscentrum drastisch vergroenen. We maken het centrum daarmee nog aantrekkelijker.
 • Bevorderen dat het uitvoeren van de visie voor het herontwikkelen van het Flora Hollandterrein met bijbehorende hoogwaardige OV-verbindingen (inclusief een lightrail) naar de omliggende steden mogelijk wordt. Nieuwe woningen daar moeten vooral gericht zijn op jongeren en starters op de woningmarkt. Daarbij hebben wij een voorkeur voor appartementsgebouwen met meerdere woonlagen. Het gebied leent zicht uitstekend voor ‘hoogbouw’.

Kwintsheul

D66 wil:

 • Het centrum vergroenen. We maken het centrum daarmee nog aantrekkelijker.
 • Nieuwe woningen bouwen. Dit om Kwintsheul levendig en voorzieningen in stand te houden. Kwintsheul heeft vooral appartementen voor ouderen nodig (voor doorstroming) en kleinere appartementen voor jongeren. Daarbij heeft het de voorkeur om waar dat mogelijk is in de hoogte te bouwen, met parkeergelegenheid onder het gebouw. Het bouwplan op de locatie Verkade is hiervan een goed voorbeeld. Wij zijn hier vóór. Ook de locatie van de voormalige Rabo biedt mogelijkheid voor appartementen voor senioren (gezien de ligging). Daarom willen wij tot een overeenkomst komen met de huidige eigenaren.
 • Een school met kinderopvang en bibliotheekfunctie behouden.
 • Dat de parkeerplaatsen van de supermarkt publiek toegankelijk zijn. Dit is vastgelegd in de overeenkomst met de supermarkt. Nu ze buiten openingstijden worden afgesloten willen we dat hierop gehandhaafd wordt.
 • De oude veilinghaven behouden. Het is de enige overgebleven veilinghaven in Westland.

De Lier

D66 wil:

 • Het centrum vergroenen. We maken het centrum daarmee nog aantrekkelijker.
 • Dat het verouderde deel van de steigers van de watersportvereniging vernieuwd wordt.
 • Dat er in de spits één bus per uur een directe verbinding met Delft wordt. Nu rijdt elke bus nog een lus door het dorp.

Maasdijk

D66 wil:

 • Het centrum vergroenen.
 • Een vrij besteedbaar budget beschikbaar stellen. Maasdijk is een hechte gemeenschap, waarin de bewonersvereniging de KOM een belangrijke rol vervult. Met het budget kunnen de inwoners naar eigen inzicht de leefomgeving te verbeteren.
 • Het zwerfafval (van vooral de McDonalds) voorkomen. In samenwerking met de inwoners van Maasdijk willen we onder meer onderzoeken waar extra vuilnisbakken kunnen worden geplaatst.
 • De brandweerkazerne een nieuwe functie geven. Wij denken hierbij aan een ruimte voor jongeren om activiteiten te organiseren.

Monster/Ter Heijde

D66 wil:

 • Het centrum vergroenen en verlevendigen. Het terras op het plein bij de kerk moet blijven.
 • Een aantrekkelijk park aanleggen. We willen het terrein tussen het voormalig gemeentehuis en de Noviteit – vroeger ooit kloostertuin – omvormen tot een aantrekkelijk park. De monumentale druivenmuur ter plaatse moet worden opgeknapt en meer prominent in het zicht komen.
 • De parkeerplaatsen voor het nieuw te bouwen appartementencomplex op de plaats van het oude gemeentehuis onder het gebouw realiseren. Daardoor kan de ruimte die deze parkeerplaatsen anders zouden innemen worden benut voor het aanleggen van groenvoorzieningen.
 • Onderzoek naar de mogelijkheid om in de Hortensiastraat en de Burgemeester Kampschöerstraat eenrichtingsverkeer in te voeren. De combinatie van elkaar passerende (vracht)auto’s, bussen met langszij geparkeerde auto’s leiden tot een slechte doorstroming en een onveilige situatie voor fietsers.
 • Meer aandacht voor behoud van het historische erfgoed. Er is al veel historisch erfgoed verdwenen en dat wat er nog over is, krijgt weinig aandacht (druivenmuur, oudste panden aan de Choorstraat).

Naaldwijk

D66 wil:

 • Het centrum drastisch vergroenen. Er komen meer bomen en perken. We maken het centrum daarmee nog aantrekkelijker.
 • Het centrum autoluw maken. In het centrum wordt de auto te gast.
 • In het centrumplan willen we de bouw van een cultureel centrum opnemen. Naast het nieuwe theater/bioscoop ‘de Naald’, moeten hierin het Muziek Centrum Westland, een expositieruimte en bijvoorbeeld de bibliotheek en de WOS een plaats in krijgen.
 • Het Emmaplein opnieuw ontwikkelen tot een stadspark met horeca. Als de Rentmeester met de Jumbo gereed is, zal de Jumbo van het Emmaplein vertrekken. Dat biedt de kans om het Emmaplein een andere bestemming dan parkeren te geven.
 • De begraafplaats aan de Dijkweg toegankelijker maken. Het onderhoud moet verbeteren en het groen en de graven moeten bewaard blijven.

Poeldijk

D66 wil:

 • Het autoverkeer door het centrum ontmoedigen. We willen onderzoeken of en hoe het autoverkeer door het centrum verder ontmoedigd kan worden en om het centrum heen te leiden. Mogelijk biedt eenrichtingsverkeer of een gedeeltelijke afsluiting voor doorgaand verkeer een oplossing.
 • Het dorp aantrekkelijker maken voor fietsers en voetgangers. We willen wandelpaden (onder meer langs het Poeldijksepad en vanaf de Kerklaan langs de Gantel), fietsstroken en voetgangersoversteekplaatsen aanleggen.
 • De Voorstraat omvormen tot voetgangersgebied, waar de fiets wordt toegelaten.
 • Het Huis van de Buurt realiseren bij de Bartelomeuskerk.
 • Het ‘Dario Fo-gebouw’ in de Voorstraat ombouwen tot appartementen met winkelruimte in de plint. Het gebouw ligt in een winkelgebied en er is nog behoefte aan winkelruimte in Poeldijk.

Wateringen

D66 wil:

 • Het centrum vergroenen. We maken het centrum daarmee nog aantrekkelijker.
 • Bevorderen dat het verkeer buiten het dorp omgaat. De doorstroming in de Herenstraat is slecht, maar dit is een gevolg van een bewuste keuze uit het verleden. Wij zijn tegen het weer openmaken van Het Tolland, want dan krijg je meer verkeer door het dorp.
 • Dat de Hofboerderij eindelijk eens goed wordt opgeknapt, voornamelijk ook het deel waar de culturele verenigingen zitten.
 • Dat het voetbalveldje in het Hofpark niet wordt vervangen door kunstgras. Goedkoper, maar past totaal niet in het Hofpark.
 • De parkeerplaatsen in het Hofpark vervangen door open bestrating. Dat past beter bij de omgeving en is klimaatvriendelijker.
 • Van de St. Jozefkerk (“De Kolenkit”) – als deze zonder functie komt – een culturele voorziening voor toneel- en muziekoptredens maken. Het is een markant gebouw dat behouden moet blijven en het biedt een geschikte ruimte met een goede akoestiek.
 • Op de Dorpskade ter hoogte van de Bovendijk creëren we een veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers. De kruising van de Bovendijk met de Dorpskade is een onoverzichtelijke kruising. Er ligt geen zebra en er zitten daar wel scholen en het zwembad. Er steken daar veel fietsers over in verband met het tweerichtingfietspad aan de andere zijde.
 • Ter hoogte van Scrumpy een extra zebrapad aanleggen.
 • Ervoor zorgen dat in Wateringen Noord tijdig een school wordt gebouwd. Zodra de nieuwe wijk daar gebouwd wordt moet er ook een school komen.