Vrij van zorgen over het klimaat en de natuur

De Uiterwaarden Beeld: Paul Toxopeus

Energieopwekking en opslag
We zetten in op zo snel mogelijk realiseren van zon op alle beschikbare daken. Dit doen we door ook de mogelijkheid van het huren van zonnepanelen onder de aandacht te brengen. Er zijn diverse leveranciers die zonnepanelen verhuren en daarmee kan iedereen binnen het bestaande energiebudget overgaan op zonne-energie. Marktpartijen leveren binnen een aantal weken. Hiermee kunnen we een ongekende versnelling organiseren in de energiedoelstellingen. Zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt voor huizenbezitters/huurders of de gemeente.

Duurzaam ondernemen
D66 wil dat de gemeente zich inzet om het ondernemers makkelijker te maken duurzame beslissingen te nemen. Wij zijn voorstander van een korte keten, het maximaal benutten van grondstoffen en het tegengaan van verspilling.

Kringlooplandbouw
Net als de energievoorziening, moet ook de landbouw veranderen naar een vorm die meer recht doet aan biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid. Kringlooplandbouw is de verzamelnaam waaronder een veelheid aan oplossingen schuilgaat die bijdragen aan kortere ketens, hergebruik van reststoffen en het voor meerdere doelen benutten van inspanning, producten en energie.

Groene leefomgeving
Een groene leefomgeving maakt gelukkig, is gezond en zorgt voor meer berging van water. Dit zijn belangrijke redenen om in te zetten op meer groen. Het afkoppelen van regenwater van het riool draagt bovendien bij aan een betere waterhuishouding en bespaart rioolzuiveringskosten. Groen, met name bomen, zorgt dat fijnstof sneller neerdaalt uit de lucht. Dit is beter voor de gezondheid van mensen. Groen geeft vermindering van hittestress en wateroverlast. Belangrijk in ons veranderende klimaat.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.