Het sociale domein

Verbinding door sport en cultuur

Sport en cultuur zijn de belangrijke pijlers voor zelfontplooiing en ontmoeting. Creativiteit en bewegen dragen namelijk bij aan de fysieke en mentale gezondheid en aan levensplezier. Bij sportieve en culturele activiteiten komen mensen buiten hun eigen kring van werk en opleiding om activiteiten te ontplooien met Wageningers met diverse culturele en sociale achtergronden. D66 ziet sport en cultuur daarom als één beleidsveld. Sport en cultuur verbinden en versterken elkaar in deze rol.

  • Bijvoorbeeld het combineren van het project ‘Brede Motorische Ontwikkeling’ met een gelijktijdig project op cultuurgebied ‘Brede Culturele Ontwikkeling’.

Duurzaam sociaal

Wageningen is een sociale stad en daar staan we vierkant achter. We willen ook echt duurzaam sociaal kunnen zijn en daarom goed kijken naar de manier waarop zorg wordt aangeboden. Dat betekent dat we beschikbare mensen en middelen zo inzetten dat ze het meest effectief zijn. We vinden het van belang dat er maatwerk wordt geleverd en daarom willen we zorgen voor een passend aanbod op specifieke individuele vragen. Daarbij willen we direct handelen mogelijk maken en wegblijven van bureaucratie en papieren. We willen klant en professional de mogelijkheid bieden om in goed gesprek tot de beste en snelste werkbare oplossing te komen.

  • Door vroegtijdig en adequaat te handelen willen we zorg en welzijnswerk, waar dat kan, zoveel mogelijk als een tijdelijke ondersteuning inzetten. Zodat we mensen ondersteunen en niet ‘gevangen’ nemen in het systeem.

Onderwijs en ontwikkeling

Het beste dat we elkaar kunnen geven is een gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en een goede opleiding. Onderwijs is en blijft een van de belangrijkste pijlers onder een open en gelukkige samenleving. Onderwijs is ook de plaats waar aan inclusiviteit kan worden gebouwd. Door elkaar tegen te komen, vanuit verschillende wijken, huizen en achtergronden. Het elkaar leren kennen, samen spelen, samen leren en elkaar stimuleren om het beste uit jezelf naar boven te halen is iets waar iedereen aan mee kan doen.

  • Samen met Wageningse onderwijsinstellingen dragen we zorg voor passende ondersteuning en huisvesting.
  • We willen in Wageningen inclusieve scholen stimuleren, een goede basis bieden voor praktische geschoolden en laaggeletterdheid uitbannen.

Arbeidsmarkt

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Wij willen dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Want werk leidt tot zelfredzaamheid en ontplooiing. Bovendien draag het bij aan geluk. Wij vinden dat prestaties beloond moeten worden, en tegelijkertijd dat welvaart moet worden gedeeld. Wie niet (meer) kan werken of niet (meer) voor zichzelf kan zorgen, verdient steun van de samenleving, en dus ook van de gemeente.

  • D66 wil inwoners zonder baan niet gevangen houden in een uitkering. Wij willen dat de gemeente deze mensen op weg helpt zelf actief een plaats te verwerven op de arbeidsmarkt of in het vrijwilligersleven.

Veiligheid

Wageningen is een veilige stad en dat willen we zo houden. Iedereen moet altijd veilig over straat kunnen. Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. De gemeente heeft een rol in het beschermen hiervan door criminaliteit en overlast tegen te gaan. Dat willen we constructief en duurzaam aanpakken.

  • Wageningen is een regenbooggemeente omdat we inclusiviteit cruciaal vinden. Hoe je er ook uitziet, ongeacht kleur, geaardheid of beperkingen, iedereen moet veilig over straat kunnen.
  • Het gaat ook om digitale veiligheid, bescherming van privacy en corona. Daar willen we voldoende aandacht aan geven.

Al onze plannen voor een groene stad, inclusieve stad en vernieuwende stad lees je hier.