Vijf plannen om fijn te wonen voor iedereen

Er is een tekort aan betaalbare woningen. De markt is oververhit. Bijbouwen is echt noodzakelijk, ook in Wageningen. Dat willen we doordacht uitvoeren. Met veel groen, in diverse vormen en duurzaam.

01. Verstedelijking

Er zijn te weinig woningen voor starters, studenten en ouderen, en er zijn lange wachttijden voor de sociale huur. Daarom willen we ongeveer 4000 woningen extra bouwen in en rond Wageningen. Dat met behoud van de groene kwaliteit van de stad en haar omgeving. We willen een compacte stad houden en zien daarom veel in verdichting in combinatie met gedeeltelijke uitbreiding. We zien potentie in woonlocaties bijvoorbeeld rondom de haven, de driehoek bij de Haarweg en Nude II. We willen in deze verstedelijkingsopgave ruimte bieden aan particuliere initiatieven, alternatieve en innovatieve woonvormen en voorzieningen. Het mag creatiever, innovatiever en flexibeler. Door in en rond het centrum appartementen en stadswoningen voor starters en senioren te realiseren, komen eengezinswoningen vrij en komt de doorstroom op gang. En dat gaat ons helpen in het oplossen van het woningtekort.

02. Verbeteren ruimtelijke structuur

We willen de toegangswegen tot het centrum meer uitnodigend en gastvrijer maken, zodat Wageningers en bezoekers zich welkom voelen en zich dichterbij voelen. Daarbij willen we de mooie historische gebouwen en stadsgezichten verbeteren om de stad als geheel meer bezoekers aan te laten trekken. Hiermee krijgen we een gezonde en florerende binnenstad die duurzaam rendabel is.

De openbare ruimte willen we met aandacht voor kwaliteit en ruimtelijkheid aantrekkelijk en toegankelijk maken, zodat er veel mogelijkheden zijn voor alle Wageningers om elkaar te ontmoeten, om samen te zijn en samen te bewegen.

03. Via groen van buiten naar binnen in de stad

We willen het groene buitengebied en de stad beter en zichtbaar met elkaar verbinden. Dit door alle wijken via aantrekkelijke groene routes met de binnenstad, met elkaar en het buitengebied te verbinden zodat iedereen toegang heeft tot groen en het makkelijk wordt te bewegen en te recreëren in het groen. Hiermee versterken we de biodiversiteit in de stad maken we de groene kwaliteit beleefbaar maken voor iedereen in Wageningen, terwijl we tegelijkertijd een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie en de verkoeling in de stad.

04. Natuurinclusieve stad

De vraag naar meer woningen mag niet ten koste gaan van groene ruimte en van biodiversiteit in de stad zelf. Natuur en groen zijn ook binnen de bebouwde kom essentieel voor een prettig woon- en leefklimaat. We willen natuurinclusief bouwen tot standaard maken zodat er ruimte blijft voor bomen, vogels, egels en bijen binnen de bebouwde kom. En voor groene oplossingen die hittestress tegengaan. Waar verdichting nodig is, is de ruimte voor groen beperkt. We stimuleren daarom ook slimme oplossingen voor meer groen in de stad, zoals groene daken en groene gevels.

05. Geluidsoverlast en vervuiling

D66 vindt een gezonde, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving belangrijk. Daar hoort beperking van geluidsoverlast bij. Geluidsoverlast kan, net als luchtvervuiling, zorgen voor ernstige gezondheidsproblemen. Mede daarom zijn we tegen uitbreiding van luchthaven Lelystad en het verleggen van vliegroutes boven Wageningen. Inwoners mogen geen last ondervinden van laagvliegende vliegtuigen.

Bij de aanleg van nieuwe wegen, woningen of bedrijventerreinen letten we goed op de consequenties voor de gezondheid. Slimme geluidswallen, voldoende groen en het gebruik van elektrische auto’s worden gestimuleerd.

Luister naar onze podcast!

Wil je meer weten over hoe D66 Wageningen over thema’s als Duurzaamheid, Groen, Wonen, Sport, Cultuur en Sociaal-liberalisme in de lokale praktijk denkt? Beluister dan onze podcasts!