D66 staat voor professioneel bestuur en transparante politiek

Jan Paternotte - Campagnevoeren zorgt ervoor dat steeds meer mensen onze optimistische boodschap omarmen. Beeld: Jeroen Mooijman

Een professioneel bestuur is integer, en start volgens D66 met goede dienstverlening, transparante verantwoording en begrijpelijke communicatie.

Zo vinden we dat de beleidsregels voor chronisch zieken en gehandicapten duidelijk uitgelegd moeten worden, en goed moeten worden uitgevoerd.

We willen een laagdrempelig loket waar vrijwilligers en mantelzorgers eenvoudig gevonden kunnen worden. De sociale kaart moet overzichtelijk zijn, en in heldere taal uitgelegd.

Ook willen we één centraal platform, een website, waar Doesburgers hun zorgen en wensen eenvoudig kenbaar kunnen maken. Hiermee dragen we bij aan onze bereikbaarheid.

We houden onze democratische waarden hoog, en nemen onze controlerende taak serieus. Daarvoor hebben we u, als inwoner van Doesburg, nodig. D66 wil experimenteren met een burgerraad, die opgenomen wordt in de begroting.

Inwoners krijgen hierdoor meer invloed op het politieke proces, een voorwaarde voor meer burgerparticipatie. Het is dan ook goed dat er een ‘Handleiding participatie voor beleidsvoorbereiding’ komt, zeker met het oog op de aankomende Omgevingswet, waarin participatie wettelijk wordt verplicht.

De overheid moet de belangen van de burgers dienen, en niet andersom. We willen dat bestuurders verantwoording afleggen tegenover haar burgers. Schoolbesturen,
woningcorporaties en politici moeten hun keuzes toelichten, zodat burgers de macht kunnen controleren. Met andere woorden: we willen dat mensen meer te zeggen hebben. Macht moet niet alleen voorbehouden zijn aan een kleine groep bestuurders.

D66 vindt dat Doesburg, als kleine Hanzestad zelfstandig kan en moet blijven. Doesburg is de poort naar de Achterhoek, een van de Hanzesteden en verbindt al deze gebieden met elkaar. Wel vraagt dit om een gezonde begroting en financieel beleid. Niet alles kan, maar voor D66 zijn er geen ‘heilige huisjes’ als het gaat om het verhogen van de inkomsten uit parkeren, OZB etc.

D66 staat voor professioneel bestuur en transparante politiek.

D66 vindt een veilige openbare ruimte van groot belang.

D66 staat voor het behouden en stimuleren van evenementen van hoge kwaliteit.

D66 staat voor een duurzame economische ontwikkeling in Doesburg.

D66 wil dat Doesburg een bruisende stad is voor iedereen

D66 wil ervoor zorgen dat mensen aan het werk kunnen.

D66 staat voor professioneel bestuur en transparante politiek.

D66 vindt een veilige openbare ruimte van groot belang.

D66 staat voor het behouden en stimuleren van evenementen van hoge kwaliteit.

D66 staat voor een duurzame economische ontwikkeling in Doesburg.

D66 wil dat Doesburg een bruisende stad is voor iedereen

D66 wil ervoor zorgen dat mensen aan het werk kunnen.

D66 wil dat iedereen meedoet in Doesburg.

D66 wil een groen, gezond en duurzaam Doesburg.

D66 wil voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, specifiek voor jongere starters.

D66 tekent voor duurzame mobiliteit en emissiearm transport.

D66 pleit voor voldoende studiewerkplekken voor studenten. De vraag is groot, het aanbod schaars.

D66 wil dat iedereen meedoet in Doesburg.

D66 wil een groen, gezond en duurzaam Doesburg.

D66 wil voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, specifiek voor jongere starters.

D66 tekent voor duurzame mobiliteit en emissiearm transport.

D66 pleit voor voldoende studiewerkplekken voor studenten. De vraag is groot, het aanbod schaars.

Toont 11 van 11


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.