D66 wil een groen, gezond en duurzaam Doesburg

en vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Beeld: iStock

D66 wil een duurzaam Doesburg waar elke inwoner zo gezond mogelijk kan wonen. D66 stimuleert en ondersteunt initiatieven op dat vlak. Bewegen is goed voor jong en oud, daarom willen wij sport en spel voor iedereen! Door de aanleg van wandel-, fiets-, en hardlooppaden willen we bewegen meer stimuleren.

D66 ondersteunt het bestaande beleid, en wil daar elementen aan toevoegen, zoals initiatieven om samen gezond te koken. Zo bestrijden we obesitas, ook bij kinderen.
D66 wil nú een gemeentelijk klimaatbeleid realiseren.

Zo willen we alle wijken met meer groen aankleden. Dit kan door meer inheemse bomen en planten aan te leggen of door groen/blauwe waterbuffers te realiseren. Deze (waterbuffers werken verkoelend en bieden mogelijkheden voor actieve verplaatsingen.
D66 wil dat alle wijken schoon zijn en wil, in samenwerking met Circulus-Berkel, een duurzaam afvalbeleid realiseren.

D66 pleit ervoor het huidige afvalbeleid te herijken.

Wij willen meer aandacht voor minder mobiele burgers en het handhaven op zwerfvuil bij containers kan beter. Wat betreft het zwerfafval wil D66 meer vrijwillige opruimploegen realiseren. Dit kan per wijk en zorgt zo voor schonere wijken.

D66 wil genoeg aandacht voor de energietransitie. Het is van belang dat een merendeel van de vrachtwagens van diesel overgaat op waterstof of elektrisch.

Ook willen wij meer zonnepanelen op daken, bij koop en huur, realiseren. Dit willen wij op alle daken, ook binnen het beschermd stadsgezicht!

In aansluiting op de grote lijnen van de RES Arnhem Nijmegen ontwikkelt de gemeente een eigen visie om gestelde doelen uit te voeren.

We willen dat er op de industrieterreinen meer zonnepanelen worden geplaatst, of op andere manieren actief gezocht wordt naar manieren om te verduurzamen, zoals zonnepanelen bij parkeerplaatsen en op daken, en energiezuinige apparatuur te gebruiken. We willen de kostbare natuur-en landbouwgrond beschermen, en zijn voorstander van de waterkrachtcentrale. Om onze toekomst zo veilig mogelijk te houden, moeten we nú in actie komen.

D66 vindt het belangrijk dat alle woningen goed geïsoleerd zijn, en wil het gebruik van aardgas in woningen verminderen door per woonwijk samen met buurtorganisaties, woningcorporaties en netbeheerders een plan op te stellen voor het energieneutraal maken van de wijk.

D66 wil meer aandacht voor groen en dus een visie op biodiversiteit in en om de stad. Hierbij willen we weer meer inheemse bomen op de singels en bij de Bleek. Het beschermde gedeelte van de Linie willen wij beschermd houden. Bestaande natuur moet behouden blijven en mag niet verder aangetast worden.

Wij zijn voor een hondenpoepvrij stadspark op de plek van het Looierspark.

D66 staat voor professioneel bestuur en transparante politiek.

D66 vindt een veilige openbare ruimte van groot belang.

D66 staat voor het behouden en stimuleren van evenementen van hoge kwaliteit.

D66 staat voor een duurzame economische ontwikkeling in Doesburg.

D66 wil dat Doesburg een bruisende stad is voor iedereen

D66 wil ervoor zorgen dat mensen aan het werk kunnen.

D66 staat voor professioneel bestuur en transparante politiek.

D66 vindt een veilige openbare ruimte van groot belang.

D66 staat voor het behouden en stimuleren van evenementen van hoge kwaliteit.

D66 staat voor een duurzame economische ontwikkeling in Doesburg.

D66 wil dat Doesburg een bruisende stad is voor iedereen

D66 wil ervoor zorgen dat mensen aan het werk kunnen.

D66 wil dat iedereen meedoet in Doesburg.

D66 wil een groen, gezond en duurzaam Doesburg.

D66 wil voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, specifiek voor jongere starters.

D66 tekent voor duurzame mobiliteit en emissiearm transport.

D66 pleit voor voldoende studiewerkplekken voor studenten. De vraag is groot, het aanbod schaars.

D66 wil dat iedereen meedoet in Doesburg.

D66 wil een groen, gezond en duurzaam Doesburg.

D66 wil voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, specifiek voor jongere starters.

D66 tekent voor duurzame mobiliteit en emissiearm transport.

D66 pleit voor voldoende studiewerkplekken voor studenten. De vraag is groot, het aanbod schaars.

Toont 11 van 11


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.