Voorwoord fractievoorzitter juni

De afgelopen week werden de stikstofplannen van het kabinet gepresenteerd. Plannen die inhouden dat ook provincies, en misschien wel juist de provincies, nu met enorme voortvarendheid aan de slag moeten. Plannen waarover ook nu al heftige discussies zijn ontstaan tussen regeringspartijen. Plannen waarover dus ook in Provinciale Staten op intensief én op korte termijn moet worden gesproken. Want juist in onze provincie zijn de uitdagingen op het gebied van stikstof, bouwen en leven groot!

Agendering van de Staten

Woensdag een lange, maar belangrijke vergadering van Provinciale Staten. De D66-fractie heeft al eerder (en meerdere malen) aandacht gevraagd voor de agendering. De vorige vergadering was wegens het (vrijwel) ontbreken van agendapunten al snel afgelopen, de agenda van de vergadering van deze week bevatte zo veel onderwerpen dat het erg laat werd. Dat moet anders kunnen, vooral om recht te doen aan de onderwerpen, het politieke debat en de democratische besluitvorming.

De geborgde zetels in de Waterschappen

D66 was mede-indiener van een initiatiefvoorstel m.b.t. het terugdringen van geborgde zetels bij de waterschappen. Eerdere steun van JA’21 om die geborgde zetels terug te brengen tot het wettelijk minimum bleek, vooral door het standpunt van de Tweede Kamerfractie van deze partij, te stranden. Aanpassing van het voorstel had absoluut niet onze voorkeur, maar uiteindelijk hebben we gemeend toch een eerste stap op weg naar democratisering van het waterschapsbestuur te kunnen zetten door het afschaffen van de geborgde zetels van het bedrijfsleven. Daarmee blijven de zetels voor natuur en boeren gehandhaafd. Dat voorstel heeft het wel gehaald, maar wat ons betreft is het nadrukkelijk een eerste stap. Liever zouden wij zien dat alle geborgde zetels worden afgeschaft, zodat alle leden van het waterschapsbestuur rechtstreeks door onze inwoners kunnen worden gekozen.

De jaarrekening

Op de agenda ook de jaarrekening. Onze bijdrage was kort: er is eigenlijk niets veranderd. Steeds zijn er grootse plannen en steeds worden die niet gehaald, waardoor geld overblijft. Het geld klotst tegen de plinten op. Met name op natuur, stikstof en woningbouw is wat ons betreft te weinig gerealiseerd, en juist terwijl de problemen hiervan zo groot zijn.

Het burgerberaad ook voor jongeren

Op de agenda van PS ook een initiatiefvoorstel over een burgerberaad. Een voorstel waarin D66 uiteraard is geïnteresseerd, hoewel we van mening zijn dat het slechts één van de onderwerpen is als het gaat om participatie. Participatie van onze inwoners beperkt zich wat ons betreft niet tot een burgerberaad (of een referendum), maar is een manier van werken, waarin je inwoners van het begin tot het einde meeneemt in het proces van besluitvorming. Wat we als fractie missen zijn de jongeren. Jonge mensen vinden nog maar moeilijk hun weg naar het Provinciehuis, en dat terwijl we in de Staten beslissingen nemen over hun toekomst. Zoals bekend dienden wij eerder een initiatiefvoorstel in om een jongerenberaad in te stellen. Dat voorstel haalde het toen niet, reden waarom we bij de behandeling van dit voorstel een motie indienden om toch de jongeren meer te betrekken bij de provinciale politiek. Helaas bleken de Statenleden van andere fracties hardleers, en heeft ook deze motie het niet gehaald. Er is wel een motie aangenomen over het instellen van een burgerberaad. Onze fractie zal zich er voor inzetten dat ook jongeren hier bij worden betrokken.

Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen

Vinesh is, zoals bekend, onze woordvoerder wonen. Hij kwam deze PS vergadering samen met de PvdD met een motie waarin gemeenten worden opgeroepen om bij het indienen van woningbouwplanen klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen op te nemen. Na een toezegging van de Gedeputeerde hierover is de motie aangehouden.

Een klap gegeven op de WLQ+

Tenslotte ook nog een discussie over de warmteleiding, waarbij restwarmte uit de Rotterdamse haven wordt ingezet voor de verwarming van huizen in een gedeelte van Zuid-Holland. Er wordt al jarenlang over gediscussieerd, vandaag werd een klap gegeven op de plannen: we namen het besluit om het Warmtebedrijf Rotterdam te verkopen en voor de aanleg van de Warmtelinq+ een subsidie te verlenen.”. Een mooie stap op weg naar een schoner Zuid-Holland! Wij vragen wel aandacht voor een betere communicatie vanuit de provincie. De WLQ en de WLQ+ is een groot project. Essentieel dus om ook onze inwoners goed mee te nemen in het proces, en op een duidelijke manier uit te leggen wat die warmteleiding gaat doen en waarom het zo belangrijk is.

Nogmaals: het werd laat, het was intensief, maar de D66-fractie heeft haar stem duidelijk kunnen laten horen én werd gehoord.