Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma

Op vrijdag 26 augustus presenteerde D66 haar concept-verkiezingsprogramma in de Van Ostadeschool in Den Haag. Het definitieve programma is eind oktober tijdens het congres door de aanwezige leden vastgesteld.

 

Definitieve versie verkiezingsprogramma

Er is een aantal versies van het verkiezingsprogramma beschikbaar:

Op de congreswebsite staat een overzicht van alle amendementen die op het congres zijn behandeld. Voor de uitslag van de stemming per amendement is het proces-verbaal dat is opgemaakt door de Besluitvormingscommissie, leidend. Op de congreswebsite vindt u onder ‘congresstukken’ tevens de versie van het verkiezingsprogramma waarin alle amendementen die eerder zijn aangenomen in de e-voting zijn verwerkt. Het is mogelijk dat een amendement dat is aangenomen in de e-voting als gevolg van de plenaire behandeling van de overige amendementen op het congres, alsnog komt te vervallen.

Totstandkoming van het programma

De route naar het nieuwe verkiezingsprogramma is anders dan voorgaande keren: we weten sinds het aantreden van dit kabinet namelijk wanneer de verkiezingen plaatsvinden. Op deze pagina vindt u informatie over de totstandkoming van het programma, het amenderen en het vaststellen op ons verkiezingscongres.

De basis voor het nieuwe verkiezingsprogramma is gelegd in 2014 met het project ‘Agenda 2020’: op basis van discussie tussen Landelijk Bestuur (LB), fracties, Permanente Programmacommissie (PPC) en leden is de nieuwe koers voor de belangrijkste onderwerpen bepaald. Met als concrete resultaten bijvoorbeeld een voorstel voor de hervorming van het pensioenstelsel en de resolutie Familie van nu.

Eind 2015 raakte het proces in een stroomversnelling met de aanstelling van de Verkiezingsprogrammacommissie (VPC). Onder leiding van Annet Aris heeft de VPC de toon en de rode draden voor het conceptprogramma vastgesteld. Parallel hieraan heeft het LB van januari tot en met april de laatste 7 ledenbijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen uit de Agenda 2020. Tijdens deze bijeenkomsten werd alvast vooruitgeblikt op het (concept)verkiezingsprogramma.

De PPC is in deze periode begonnen met schrijven: met de richtlijnen van de VPC en de opbrengsten van de tientallen projectwerkgroepen van Agenda 2020 ontstonden de eerste versies van de hoofdstukken. Tussentijds zijn deze versies besproken met de fracties, met een groep vertegenwoordigers uit alle lagen van de partij en vereniging die samen de klankbordgroep vormen en uiteraard met de VPC.

Inmiddels staat er een gedragen conceptverkiezingsprogramma op papier dat meer is dan de optelsom van de individuele hoofdstukken. Het concept is in mei voor het eerst integraal besproken met het LB, dat er uiteindelijk verantwoordelijk voor is. In de komende weken wordt het concept aangescherpt. Ook in dit proces zijn de fracties en de klankbordgroep betrokken. In deze fase betrekken we ook experts van binnen en buiten de partij om kritisch tegen te lezen op de verschillende onderdelen. Na deze laatste toets volgt de vaststelling van het conceptprogramma door het LB.

Na de publicatie, eind augustus, is het laatste woord aan de leden. Om te beginnen door amendementen op het conceptverkiezingsprogramma in te dienen. Het LB organiseert in de weken na de publicatie bijeenkomsten waarop leden vragen kunnen stellen over het programma. Voor het eerst vindt er een e-voting plaats over een deel van de amendementen, zodat er op het congres meer tijd is voor discussie. Op het congres, op 29 en 30 oktober, stemmen leden eerst over de amendementen en vervolgens over het gehele (geamendeerde) verkiezingsprogramma. De definitieve versie van het verkiezingsprogramma is in december op de website geplaatst.

Meer informatie

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over het verkiezingsprogramma en de totstandkoming ervan, neem dan contact op met de secretaris van de Programmacommissie via programmacommissie@d66.nl.

Laatst gewijzigd op 16 januari 2017