Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma

image

Op vrijdag 26 augustus presenteerde D66 haar concept-verkiezingsprogramma in de Van Ostadeschool in Den Haag. Het definitieve programma wordt eind oktober tijdens het congres door de aanwezige leden vastgesteld.

 

Concept-verkiezingsprogramma

Het concept-verkiezingsprogramma is in vijf varianten beschikbaar:


Amendementen indienen

Leden konden amendementen indienen op het concept-verkiezingsprogramma tot maandag 19 september. Ingediende amendementen worden door de Besluitvormingscommissie ingedeeld in drie categorieën: (1) tekstuele amendementen, (2) amendementen die gaan over de kernpunten van het concept-verkiezingsprogramma, (3) amendementen die over de overige delen van het concept-verkiezingsprogramma gaan.

E-voting

Amendementen die in bovengenoemde 3e categorie vallen, zullen door middel van e-voting aan de leden van D66 worden voorgelegd. Dit zal gebeuren in de periode van maandag 10 tot en met woensdag 19 oktober. Na de e-voting stelt de Besluitvormingscommissie de uitslag vast. Indien meer dan 70% voor het amendementen heeft gestemd, dan is het amendement aangenomen. Heeft minder dan 30% voor het amendement gestemd, dan is het amendement verworpen. Heeft meer dan 30%, maar minder dan 70% voor het amendement gestemd, dan wordt het amendement alsnog behandeld op het congres.

Verkiezingscongres

Op zaterdag 29 oktober zal het concept-verkiezingsprogramma behandeld worden. Alle amendementen die zijn ingedeeld in bovengenoemde 2e categorie en alle amendementen die op basis van de e-voting alsnog naar het congres zijn doorgeleid, zullen worden besproken. Nadat alle amendementen zijn besproken, wordt het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld.

Meer informatie

De gehele besluitvormingsprocedure, van indiening van amendementen tot het vaststellen van het definitieve verkiezingsprogramma, staat onder leiding van de Besluitvormingscommissie van D66. Voor meer informatie over de procedures rond het amenderen en stemmen kunt u contact opnemen met Robert Zuidbroek, secretaris van de Besluitvormingscommissie via besluitvormingscommissie@d66.nl of 070-356 60 66.

Totstandkoming van het programma

De route naar het nieuwe (concept)verkiezingsprogramma is anders dan voorgaande keren: we weten sinds het aantreden van dit kabinet namelijk wanneer de verkiezingen plaatsvinden. Op deze pagina vindt u informatie over de totstandkoming van het programma, het amenderen en het vaststellen op ons verkiezingscongres.

De basis voor het nieuwe verkiezingsprogramma is gelegd in 2014 met het project ‘Agenda 2020’: op basis van discussie tussen Landelijk Bestuur (LB), fracties, Permanente Programmacommissie (PPC) en leden is de nieuwe koers voor de belangrijkste onderwerpen bepaald. Met als concrete resultaten bijvoorbeeld een voorstel voor de hervorming van het pensioenstelsel en de resolutie Familie van nu.

Eind 2015 raakte het proces in een stroomversnelling met de aanstelling van de Verkiezingsprogrammacommissie (VPC). Onder leiding van Annet Aris heeft de VPC de toon en de rode draden voor het conceptprogramma vastgesteld. Parallel hieraan heeft het LB van januari tot en met april de laatste 7 ledenbijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen uit de Agenda 2020. Tijdens deze bijeenkomsten werd alvast vooruitgeblikt op het (concept)verkiezingsprogramma.

De PPC is in deze periode begonnen met schrijven: met de richtlijnen van de VPC en de opbrengsten van de tientallen projectwerkgroepen van Agenda 2020 ontstonden de eerste versies van de hoofdstukken. Tussentijds zijn deze versies besproken met de fracties, met een groep vertegenwoordigers uit alle lagen van de partij en vereniging die samen de klankbordgroep vormen en uiteraard met de VPC.

Inmiddels staat er een gedragen conceptverkiezingsprogramma op papier dat meer is dan de optelsom van de individuele hoofdstukken. Het concept is in mei voor het eerst integraal besproken met het LB, dat er uiteindelijk verantwoordelijk voor is. In de komende weken wordt het concept aangescherpt. Ook in dit proces zijn de fracties en de klankbordgroep betrokken. In deze fase betrekken we ook experts van binnen en buiten de partij om kritisch tegen te lezen op de verschillende onderdelen. Na deze laatste toets volgt de vaststelling van het conceptprogramma door het LB.

Na de publicatie, eind augustus, is het laatste woord aan de leden. Om te beginnen door amendementen op het conceptverkiezingsprogramma in te dienen. Het LB organiseert in de weken na de publicatie bijeenkomsten waarop leden vragen kunnen stellen over het programma. Voor het eerst vindt er een e-voting plaats over een deel van de amendementen, zodat er op het congres meer tijd is voor discussie. Op het congres, op 29 en 30 oktober, stemmen leden eerst over de amendementen en vervolgens over het gehele (geamendeerde) verkiezingsprogramma.

Meer informatie

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over het verkiezingsprogramma en de totstandkoming ervan, neem dan contact op met de secretaris van de Programmacommissie via programmacommissie@d66.nl.

Laatst gewijzigd op 23 september 2016