Onze inzet bij de begroting voor 2024

Lees hier onze inzet voor de begroting van 2024 door vice-fractievoorzitter Mariève Craste.

Voorzitter,  ik ben raadslid geworden omdat ik van de stad hou. En een dag als 11/11 laat mij weer zien waarom dat eigenlijk zo is. Op zo’n dag merk je ook als raadslid dat het meeste wat er gebeurt, dat je dat helemaal niet ziet. Het lijken kleine details achter de schermen, maar het maakt een wereld van verschil. Van de plastic bekers waardoor we minder afval hebben, de fantastische crowd control waarmee we 100.000 bezoekers aankonden en de veiligheid die gewaarborgd was. Een feest van en voor heel ’s-Hertogenbosch. Een compliment voor iedereen die hier -achter de schermen- keihard aan gewerkt heeft.

Als ik dan naar de begroting kijk voor 2024 zien we hetzelfde. Het meeste wat er gebeurt,  dat zie je helemaal niet. Vandaar allereerst vanuit mijn fractie  complimenten aan het college dat er een sluitende begroting ligt. Tegelijkertijd blijft het enorm belangrijk om alert te zijn op de financiële onzekerheid vanaf 2026. 
Dat is nodig want de afspraken die we in het coalitieakkoord hebben gemaakt zijn urgenter dan ooit. D66 vindt het belangrijk dat we zorgen voor een eerlijke, duurzame stad waar iedereen dezelfde kansen krijgt voor nu en in de toekomst.  Het vraagt dat we voortdurend blijven investeren in de grote uitdagingen van deze tijd: wonen, klimaat en kansengelijkheid. En tijdens deze begrotingsbehandeling staat voor mijn fractie dan ook deze vraag dan ook voorop: 

Maken we vandaag de keuzes die hieraan bijdragen?

Klimaat
De komende jaren gaan we grote stappen zetten met energie besparen, warmtetransitie en de Duurzame Polder. Het waardevolle groen in onze gemeente moeten we koesteren en versterken.
D66 ziet kansen om meer impuls te geven aan onze parken. Er is veel vraag naar recreatief groen, maar sommige parken worden onvoldoende benut. Dat is zonde want de groene ruimte kan ons stimuleren om te bewegen, elkaar te ontmoeten, te sporten en te spelen. 
In het bijzonder zien wij kansen voor meer impuls voor het Zuiderpark, een groene vlakte van 10 ha tegen onze bruisende binnenstad. Vandaar onze motie 26: Meer impuls aan het Zuiderpark. Daarnaast dienen we vanuit deze groene gedachte ook de moties 33 en 34 van het CDA mee in over een speeltuin voor ieder kind en en het vergroenen van straten. Omdat het groen onder druk staat door zwerfafval dienen we de motie 16 van de SP mee in om te onderzoeken of er een verband bestaat tussen de hoogte van het tarief van de milieustraat en de hoeveelheid zwerfafval. 
 
Kansengelijkheid
We zien dat investeren in gelijke kansen loont. Zo hebben we een prachtige Bossche Educatieve agenda waarin we afspraken hebben gemaakt om samen te doen wat goed is voor de jeugd in ’s-Hertogenbosch . Elk kind in ‘s-Hertogenbosch heeft hetzelfde recht om talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. En om deze ambities uit te voeren hebben we kundige en bevlogen leerkrachten nodig. Een aanpak om het lerarentekort aan te pakken is een belangrijke knop om aan te draaien als het gaat om het uitvoeren van onze ambities over gelijke kansen. Daarom dienen we motie 7 in over de aanpak lerarentekort.

WONEN 
We bouwen voort want wij willen dat iedereen op een betaalbare manier kan wonen in ’s-Hertogenbosch. Enkel nieuwbouw lost het tekort aan woningen helaas niet op. Daarom dienen we de motie 12 van De Bossche Groenen mee in over het inventariseren van leegstaande gebouwen. Omdat de binnenstad ook een fijne woonwijk moet zijn, zijn we blij met de toezegging in de commissie van wethouder Geers om te komen met een roadmap om meer duidelijkheid te geven over de autoluwe binnenstad. 
Tot slot dienen we amendement 1 in voor een impuls in fractieondersteuning, essentieel voor een goed functionerende democratie.

Humane Opvang
Voor wat betreft de motie van de PVV over de asielzoekerscentra die er vooral niet moeten komen het volgende. Ik denk dat deze hele gehele raad weet hoe mijn fractie hierin staat. Onze inzet is gericht op humane opvang, met respect voor menselijke waardigheid en met aandacht voor onderwijs, gezondheidszorg en omwonenden. We waarderen de duidelijkheid over de locatie voor de opvang en het feit dat het college direct in gesprek is gegaan met bewoners. We begrijpen de zorgen over mogelijke overlast. 
De geschiedenis leert ons dat veel Bosschenaren een stapje extra zetten voor hun medemens. Dit zien we bij de noodopvang in Rosmalen en bij de Oekraïne-opvang. Zo worden de opvanglocaties niet alleen een veilige haven voor nieuwkomers, maar ook een verrijking voor onze gemeenschap.

Als laatste wil ik het hebben over de kansen voor asielzoekers. D66 gelooft sterk dat dagbesteding en, waar mogelijk, werkgelegenheid essentieel zijn voor deze groep. Dit draagt niet alleen bij aan het oplossen van het arbeidstekort in onze regio, maar bevordert ook de integratie en het welzijn van asielzoekers. Hier heeft mijn college El Amroui een vurig pleidooi voor gehouden in de commissie bedrijvigheid. We zullen dit onderwerp in de komende tijd verder agenderen. 
Zodat we op alle vlakken een eerlijke, duurzame stad zijn waar iedereen dezelfde kansen krijgt voor nu en in de toekomst. 

Een ’s-Hertogenbosch van, voor en door iedereen.