Toekomstvisie.

Een bestuur met visie voor Opsterland.

Duidelijke doelen.

Het is tijd voor een proactief college dat anticipeert in plaats van reageert. Een goede voorbereiding op de toekomst zonder daarbij aan flexibiliteit in te leveren is de sleutel tot een leefbare en succesvolle gemeente.

In de afgelopen raadsperiode heeft D66 ervoor gezorgd dat alle raadsvoorstellen worden getoetst op de gevolgen voor de volgende generatie. De volgende stap is om het college vast te laten leggen wat het goed vindt voor de volgende generatie. Langetermijndoelen. scheppen helderheid en geven richting. Daarom willen wij als fundament voor goed bestuur:

 • dat het college bij aanvang van de raadsperiode een toekomstvisie met heldere kaders en concrete langetermijndoelstellingen opstelt;
 • dat deze lange termijndoelstellingen worden vertaald naar het coalitieakkoord;
 • dat kpi’s geformuleerd worden voor deze doelstellingen;
 • dat hier structureel en consistent over gerapporteerd wordt zodat de gemeenteraad en de burgers inzicht krijgen in de voortgang van hetgeen hen beloofd is;
 • dat voorgenomen besluiten op consistente wijze worden onderbouwd en dat wordt getoetst of ze bijdragen aan de gestelde langetermijndoelen.

D66 in Opsterland.

Een plattelandsgemeente met gelijke kansen.

Het primaire doel van D66 is dat Opsterland een leefbare gemeente wordt waar iedereen met een economische of sociale binding altijd een plek heeft en dat daarbij iedereen een gelijke kans krijgt, óók ten opzichte van de (rand)stedelijke gemeenten. Dit betekent dat we moeten inzetten op het behoud en verbeteren van het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid in Opsterland door:

 • een gemeente voor iedereen
 • goed gemeentelijk bestuur;
 • een goed georganiseerde lokale democratie en ‘Mienskip’;
 • ruimte voor 40.000 inwoners in 2040;
 • excellent basisonderwijs;
 • uitstekend ondernemersklimaat;
 • uitstekende bereikbaarheid gerealiseerd door een mix van openbaar vervoer en deelconcepten;
 • seizoensongebonden en duurzaam toerisme;
 • een energietransitie waar iedereen van profiteert;
 • een duurzame agrarische sector;
 • behoud en herstel van onze natuur.