Natuur en Dierenwelzijn.

De natuur in Opsterland is nog steeds ons belangrijkste goed. Zij zorgt voor veel woonplezier, toerisme en heeft een positief effect op de gezondheid. Het is een kerntaak van de gemeente om te zorgen voor een duurzame leefomgeving voor plant, dier en mens. Ook omwille van de kwaliteit van leven van de huidige en vooral ook toekomstige inwoners; genieten van natuur en landschap in de woonomgeving is een elementaire behoefte. Behoud van de natuur, verbetering van de biodiversiteit en het Opsterlandse ruimtelijke gevoel moeten dan ook in alle besluiten van de gemeente zwaar wegen.

In het kort

  • Iedereen moet een “groen ommetje” kunnen maken in haar of zijn directe woonomgeving.
  • Er komt een integraal ontwikkelings- en uitvoeringsplan vast voor natuur, landschap, landbouw, duurzame energie, klimaatadaptatie en recreatie.
  • Er komt een coördinerende wethouder verantwoordelijk voor natuur, landschap, landbouw, energie, wonen en recreatie.
  • De gemeente zorgt ervoor dat in elk dorp een uitwerkingsplan van het Beeldkwaliteitsplan en Bomenbeleidsplan wordt uitgevoerd.
  • Er komen toetsingscriteria voor de beoordeling van bouw(ontwikkelings)plannen op het punt van duurzaamheid in brede zin (o.a. natuur, energie, landschap, milieu (zoals CO2-uitstoot), circulariteit, waterbeheer).
  • Gemeente plaatst meer afvalbakken om zwerfafval in wandelgebieden tegen te gaan.
  • Inventarisatie van brandveiligheid van de veestallen.
  • Om de potentie van het park De Wiken in Gorredijk goed te benutten onderzoekt de gemeente in samenspraak met de dorpsbewoners hoe het park in ecologisch opzicht en als ontmoetings- en verblijfplaats voor de inwoners en passanten aan waarde kan winnen

We groeien groen, of we groeien niet.

We groeien groen of we groeien niet. Soms is het onontkoombaar dat groen wijkt voor een behoefte van de mens. Het uitgangspunt moet dan altijd zijn dat het verlies aan groen in de directe omgeving wordt gecompenseerd.

Zwerfafval in natuurgebieden tegengaan.

Onze bossen en heiden trekken vele bezoekers aan, waarvan sommigen helaas veel troep achterlaten. Er moeten meer faciliteiten komen waar bezoekers afval kwijt kunnen In vakantieperioden en weekenden moeten de afvalbakken vaker geleegd worden en moeten handhavers ingezet worden.

Ook dieren verdienen een goed leven.

Alle dieren, van vee tot wild, verdienen een goed leven. Daarom willen wij dat de gemeente uitsluitend proefdiervrije en biologisch afbreekbare producten gebruikt en dit ook vraagt van de schoonmaakbedrijven die zij inhuurt. Daarnaast willen wij dat er een inventarisatie plaatsvindt van de brandveiligheid van de veestallen in Opsterland.

Lelylijn.

Wij zijn voor de komst van de Lelylijn, deze zal Opsterland sociaal en economisch verder helpen. De Lelylijn zal voor ongeveer twintig kilometer door de gemeente lopen. Wij vinden dat de Lelylijn voor het behoud van natuur en zicht zoveel mogelijk langs de rijksweg A7 moet lopen en onze natuurgebieden zo min mogelijk mag doorkruisen. Waar natuur wordt opgeofferd moet hiervoor met natuur volwaardig gecompenseerd worden.