Sociaal Domein (de zorg).

Het Sociaal Domein staat voor de zorgplicht welke de gemeente voor haar inwoners heeft op het gebied van zorg, participatie, zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Wij willen de beste zorg voor iedereen, zodat iedereen zoveel mogelijk vrij kan zijn. Werk laat mensen het beste uit zichzelf halen. Een eerlijk inkomen zorgt ervoor dat mensen vrijer zijn. Wij willen de ongelijkheid verkleinen. De jeugd in Opsterland moet aanspraak kunnen maken op de beste jeugdzorg die er is. Wij investeren daarom in de samenwerking met de andere ketenpartners op het gebied van zorg, zoals de ziekenhuizen, de in- en extramurale ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de GGZ.

In het kort.

  • Online banenplatform als (gedeeltelijke) vervanging sollicitatieplicht;
  • Werkbonus voor mensen in de bijstand maximaal 1.266 euro per jaar bijverdienen;
  • Omscholings- en integratiewerkplekken
  • Schuldhulpverlening – hulp gaat voor procedure
  • Integrale zorgaanpak en ketensamenwerking
  • Bevorderen kleinschalige zorginitiatieven
  • Inzetten op beste jeugdzorg en doorontwikkelen naar een volledig preventieplan
  • Gemeente streeft naar een zo spoedig mogelijke opname van statushouders in de gemeenschap; faciliteiten zodat zij zo snel mogelijk Nederlands leren en integreren.
  • Blijvend aandacht voor aanpak laaggeletterdheid

Een online banenplatform.

Met een eerlijke baan ben je pas echt vrij. Er is momenteel een groot tekort aan personeel in vele sectoren. Wij willen een goed werkend (inter)gemeentelijk dan wel provinciaal banenplatform waarbij mensen in de bijstand op vrijwillige basis anoniem door de Adviseur Werk hun profiel en cv kunnen laten zetten. Actief op dit platform betekent een vrijstelling van sollicitatieplicht. Hiervoor komt in de plaats dat men verplicht op sollicitatie moet als een werkgever interesse toont. De Adviseur Werk bepaalt of een aanvraag van een potentiële werkgever passend is. Op deze manier kunnen we als gemeente de zoektocht naar werk vanuit zowel de werkzoekende als de werkgever versimpelen.

Een werkbonus voor mensen in de bijstand.

Een belangrijk onderzoek van de Universiteit Utrecht heeft aangetoond dat bijstandsontvangers die naast hun uitkering werken vier keer zoveel kans hebben om binnen vier jaar financieel onafhankelijk te worden. Het opdoen van werkervaring is voor veel bijstandsontvangers een belangrijke springplank naar volledige uitstroom uit de bijstand. Helaas werkt landelijk slechts 8% naast hun bijstandsuitkering. Naar D66 initiatief in Rotterdam willen wij dat mensen in de bijstand maximaal 1.266 euro per jaar mogen verdienen (ca. 105 euro per maand). Dit inkomen heeft verder geen effect op de uitkering of op toeslagen en wordt twee keer per jaar uitgekeerd. Zo wordt de drempel verlaagd om naast de bijstandsuitkering te werken en zal het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente uiteindelijk afnemen.

Om het participatieniveau verder te bevorderen zal de gemeente actief samenwerken met lokale ondernemers om afhankelijk van de functie betaalde omscholings- en integratiewerkplekken te realiseren. Eventuele verdiensten zullen onder de werkbonus vallen. Participeren en integreren wordt hiermee makkelijker en loont financieel.

Schuldhulpverlening.

D66 wil de onvrijheid die armoede en schulden veroorzaken hard bestrijden. De gemeente moet nadrukkelijk kijken naar de samenhang tussen werkeloosheid, schulden, gezondheid en gezinssituatie. Kleine schulden moeten klein gehouden worden om problemen beheersbaar te houden. Dit kan door op een vroeg moment schulden te signaleren en aan te pakken. D66 wil Opsterlanders die aangeven zelf hun financiën niet te kunnen regelen snel helpen door de vaste lasten direct van hun uitkering af te trekken. Ook moet de hulpvraag voor de procedure staan,Eerste Hulp bij schulden is cruciaal. Om signalen over betalingsachterstanden vroeg op te pakken is het nodig dat relevante data op een zorgvuldige manier uitgewisseld worden tussen de gemeente en betrokken organisaties waar een betaalachterstand is. Voor D66 is het van groot belang dat de privacy van betrokkenen is gewaarborgd en zorgvuldig met signalen wordt omgegaan.

Een volledig preventieplan voor de Zorg.

Zorg en ondersteuning organiseren we het liefst in de eigen omgeving. Dit vraagt zelfstandige professionals, die zelf aan zet zijn en goed zicht hebben op eventueel benodigde specialistische zorg. We streven naar een integrale zorgaanpak waarbij de gemeente over de gemeentegrenzen heen kijkt en samenwerking stimuleert tussen zorg- en welzijnspartners, sportverenigingen en zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Preventie van chronische ziekten, depressies en overgewicht verdient meer prioriteit dan symptoombestrijding met medicijnen. Belangrijk is daarom dat de gemeente inzet op het ontwikkelen van een volledig preventieplan als onderdeel van het gezondheidsbeleid in de gemeente. Een goed preventieplan draagt op de langere termijn bij aan het welzijn van de Opsterlanders en het verlagen van de zorgdruk.

Betaalbare Jeugdzorg, niet door te bezuinigen.

Voor de Jeugdzorg is Opsterland aangesloten bij SDF Hoewel de Jeugdzorg zwaar onder druk staat gaat het in Opsterland goed. Momenteel vindt kwaliteitscontrole en toetsing van de indicatiestelling door de gemeente zelf plaats. Wij willen dat de kwaliteitscontrole en toetsing van de indicatiestelling onafhankelijk getoetst wordt. Tevens willen wij dat bij inkoop contractueel vastgelegd wordt en dat de zorgaanbieders een maximum aan winstgevendheid op het SDF- gedeelte mogen realiseren. Dit door samen met andere gemeente met het SDF te organiseren. Winst is voor bedrijven nodig om onderhoud uit te voeren, te groeien en te investeren. Echter vinden wij dat op (jeugd)zorg geen buitensporige winst gemaakt mag worden en dat hier afspraken over gemaakt moeten worden binnen het SDF. Dit draagt bij aan betaalbare jeugdzorg.

Ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers.

D66 vindt het van groot belang dat de gemeente de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers structureel verbetert. De gemeente moet kleinere zorginitiatieven die de zelfredzaamheid bevorderen stimuleren, zoals initiatieven gericht op het langer thuis laten wonen van ouderen. Wanneer de nood hoog is, is snelle toegang belangrijk. D66 staat daarom voor ‘iedereen een keukentafelgesprek binnen een week.’