Financiën en Heffingen

De gemeente gaat verstandig met gemeenschapsgeld om. Er moet sprake zijn van een sluitende meerjarenbegroting en gemeentelijke dienstverlening moet kostendekkend zijn. Hiermee voorkomen we dat gemeenschapsgeld opgaat aan procedurele zaken ten gunste van een individu.

In het kort

  • Gemeente voert een duurzaam financieel meerjarenbeleid
  • Gemeentelijke dienstverlening is kostendekkend
  • Gemeente streeft door samenwerking kostenefficiency na
  • Gemeente koopt duurzaam en zo lokaal mogelijk in
  • Geen OZB verhoging en geen verandering in systematiek rioolheffing
  • Kwijtschelden gemeentelijke schulden slachtoffers toeslagenaffaire

Samenwerken om te beparen.

Daarnaast moet de gemeente actief over gemeentegrenzen heen kijken en verdere samenwerkingen aangaan om de overhead te reduceren en administratieve taken zoveel mogelijk te centraliseren. Als het gaat om de inhuur van expertise moet eveneens gekeken worden of deze eerst ingehuurd kan worden bij andere gemeenten. Als dit niet kan moet onderzocht worden of intergemeentelijk een expert in vaste dienst kan komen om de dure inhuur van externe partijen te beperken.

Duurzaam en fatsoenlijk.

D66 wil dat de gemeente 100% duurzaam en zo lokaal mogelijk inkoopt. De gemeente betaalt haar rekeningen op tijd.

OZB en Rioolheffing.

Voor de komende raadsperiode wil D66 geen verandering in de OZB en verdeling van de rioolheffing. Wettelijk gezien mag de rioolheffing op totaalniveau niet hoger dan kostendekkend zijn. Hoewel wij achter het beginsel staan dat de gebruiker behoort te betalen, zijn wij momenteel tegen verandering omdat dit een kostenverhoging zou betekenen voor de huurder. Wij zien dit als nog een voordeel voor huiseigenaren. Het vermogen van huiseigenaren is momenteel al ruim veertien 14 keer groter is dan dat van huurders. Gezien de huidige wooncrisis waarin huren lang niet altijd een vrije keus is zou dit leiden tot nog een grotere ongelijkheid.

Slachtoffers toeslagenaffaire.

De slachtoffers van toeslagenaffaire is ongekend onrecht aangedaan. Indien inwoners erkend slachtoffer zijn worden de gemeentelijke schulden van deze slachtoffers onmiddellijk kwijtgescholden. Indien zij nog in een procedure zitten om erkend te worden, worden de gemeentelijke schulden tot de uitslag bevroren.