Motie: Perspectief voor de biologische, toekomstgerichte en natuurinclusieve landbouw’

Woensdagavond 13 juli diende Johan Magré namens D66 Leeuwarden een motie in omtrent het nieuwe landbouwbeleid uit Den Haag. Ook D66 Leeuwarden maakt zich zorgen over het gebrek aan perspectief wat geboden is. Voor de boeren die al ontzettend goed bezig zijn. Hieronder het verhaal achter de motie.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Inleiding

Ik moet zeggen dat ik best wel spannend heb gevonden om deze motie in te dienen. Er is op dit moment sprake van veel polarisatie op dit dossier, en ook al beoogt mijn motie juist weer de verbinding te zoeken weet ik ook hoe een deel van de mensen denkt over mijn partij op dit beleidsterrein. Ik hoop daarom ook snel dat we die verbinding weer weten te vinden met elkaar, want ik heb de oprechte overtuiging dat een ieder hier de boeren van onze gemeente een goede toekomst wil bieden.

Waarom deze motie?

Zoals we weten is de rol van de gemeente omtrent het landbouwbeleid gering. Maar wat doen we wel? Het betreft vooral het starten, aanjagen en faciliteren (in samenwerking met de provincie en Wetterskip) van gebiedsprocessen om te komen tot een vitaal en natuurinclusief platteland. Zoals bijvoorbeeld het Grouster Leechlân wat pal naast een Natura-2000 gebied ligt. Deze processen dreigen nu deels spaak te lopen door de startnotitie vanuit Den Haag omtrent het stikstofbeleid.

In de startnotitie gaat het echter niet alleen om stikstof en natuurbescherming, het gaat ook om klimaat, waterkwaliteit, lichtkwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit van de agrarische sector. Het gaat om concrete plannen maken, waarbij er geld is voor bedrijven die willen investeren in innovaties, voor bedrijven die willen omschakelen en voor bedrijven die willen stoppen.
Het doel, natuurherstel, onze Europese verplichtingen nakomen staat wat D66 betreft niet ter discussie. De wijze waarop we dit – met een bijdrage van alle sectoren – kunnen bereiken is wat ons betreft wel waar het gesprek over moet gaan. Want dit verwijten we Den Haag als D66 Leeuwarden ook. Er is te weinig nagedacht over het ‘hoe’, het creëren van draagvlak en het bieden van perspectief. Het is natuurlijk te idioot voor woorden dat een plek als Ameland, waar de boeren al fantastisch samenwerken omdat ze weten hoe kwetsbaar de natuur op hun eiland is, met onrealistische doelstellingen worden geconfronteerd.

D66 ziet zeker een toekomst voor de agrarische sector: wij zijn overtuigd dat de koers kringlooplandbouw en natuur-inclusieve landbouw is. De agrifood-sector moet op de schop, zodat de consument een eerlijke prijs wil betalen voor ons voedsel. Dat de boer weer een verdienmodel wordt voor zichzelf! De boeren zijn nu een verdienmodel voor anderen (veevoederbedrijven-beschermingsmiddelen- levensmiddelhandel-RABO- enz.)
7% van ons nationaal product betreft de agrarische sector, maar 1,5 % is werkelijk voor de boer!
Wij willen een perspectief bieden waarbij voedselproductie hand in hand gaat met het leveren van maatschappelijke diensten als biodiversiteit, schone lucht, schoon water, een vruchtbare bodem en gezonde voeding

De mooie gebiedsprocessen die tussen en gemeente al lopen met de boeren moeten op gang blijven. De boeren die al goed bezig zijn, en dat zijn er veel in onze gemeente, moeten juist als koplopers niet te veel belemmerd worden, maar juist gestimuleerd. De boeren bij natura 2000 gebieden zoals de Alde Feanen, het Snekermeergebied en bij de Grote Wielen moeten perspectief geboden krijgen. Het fantastische groenboerenplan die ingediend is door 2500 boeren bevat mooie plannen om dit perspectief te bieden en zien ook graag als één van de kerndocumenten bij de verdere uitwerking.

De motie

We roepen daarom ook met deze motie op dat de wethouder samen met zijn ambtenaren de taken en doelstellingen die we geformuleerd hebben daadkrachtig op te pakken en te intensiveren.

De motie is aangenomen! Benieuwd naar de motie? Klik op de volgende link:

https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/3f9ee978-0835-4b94-af51-f712a47004d5?documentId=075fb55f-1a6e-4160-90a5-a9c937e528d8&agendaItemId=bbe79333-e087-41b4-b5c2-20963730c165

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.