Onze reactie op het coalitieakkoord

Op woensdag 15 juni debatteerden de politieke partijen in de gemeenteraad van Leeuwarden over het gesloten coalitieakkoord van de PvdA, Groenlinks, Gemeentebelangen en het CDA. Hierbij onze reactie op dit akkoord.

Inleiding

Het nieuwe college is eindelijk daar, we kunnen constateren dat het een lange, en wellicht zware bevalling was. Om bij dit thema te blijven, in 2021 zijn er bijna 180.000 kinderen geboren. Van die 180.000 waren er ruim 91.000 van het mannelijke geslacht. En let op, 28 daarvan kregen de naam Hein, 0.03 procent. Ten opzichte van ruim 49% meisjes. Het beoogd Leeuwarder college telt meer Heinen dan vrouwen. En ook al was het uitzoeken van dit percentage amusant, de verhouding man/vrouw in dit college is dat allerminst.
De vooruitzichten daarentegen zijn wel positief voor deze vrouw, ervaring uit het vorige college leert dat de vrouw als enige de volledige rit uitzit. D66 vindt het een gemiste kans dat de 7 mannen,
wethouders/gemeentesecretaris en burgemeester, bijna allemaal 7 vinkjes hebben. Politiek is immers te belangrijk om alleen aan mannen over te laten.

Aantal wethouders

Een serieuze vraag over het aantal wethouders, u kiest voor een uitbreiding naar 6. Een forse extra structurele last op de begroting. Als rechtvaardiging wordt genoemd dat de balans werk/privé beter
moet. Daar hebben we alle begrip voor, tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat een aantal wethouders 4 dagen gaat werken en een structurele ‘papa dag’ inplant. Is dat zo? En zo ja, waarom is dan niet
gekozen voor 0.8 fte?

Dan het akkoord, mooie ambities op het gebied van klimaat, woningbouw, circulaire economie en onderwijs. We herkennen hierin op een heel aantal punten ook de ingezette koers van het vorige college, toen nog met D66. Een achttal specifieke zaken wil ik nu graag apart benoemen. Onderwerpen die voor de fractie van
D66 van belang zijn niet in de laatste plaatst omdat het elke individuele inwoner betreft of raakt.

Vragen

De 8 vragen die wij hebben

  • Energie armoede, niet alleen de laagste inwoners worden getroffen, maar ook de middeninkomens. Huishoudens die een aantal jaar terug in Leeuwarden relatief goedkoop een huis kochten en die net boven de 125% van het bestaansminimum zitten. Vergeet u deze groep niet? Daar lijkt het nu wel op.
  • Diftar, tegen CDA en GBL willen we zeggen; welkom bij Team Diftar! Vraag, kunnen we nu ook op uw steun rekenen als het gaat om het uitbreiden van het aantal luierinzamelpunten?
  • De diverse fondsen, hoe borgt het college dat deze incidentele gelden bij gaan dragen aan de structurele verbetering van onze sociale infrastructuur?
  • En in het verlengde daarvan, de beoogd coalitie stelt het niveau van de huidige huisartsenzorg minimaal op het bestaande niveau te willen houden. Daar zou D66 graag een toelichting op willen krijgen. Al jaren spreken we in deze zaal over de enorme tekorten in onze gemeente, zelfs de dokters wacht staat in het weekend onder druk. Een duidelijke tegenstelling, hoe zit dat?
  • De basisbaan, waarom? Zo’n krappe arbeidsmarkt en dan toch deze keuze. Wij gaan graag op een later moment hierover met het college in gesprek, daar heb ik nu te weinig tijd voor.
  • Nummer 6 de Hem, ons raadslid Anne Nugteren heeft vorig jaar met heel veel moeite een aantal meter aan de bufferzone kunnen toevoegen. Dit was het maximaal haalbare volgens wethouder de Haan. Wat is er nu dan veranderd?
  • De gemeentelijke stadsbouwmeester. Bent u op de hoogte dat zijn voorganger de Oldehove in zijn illustere vorm heeft gebouwd? En serieus, is dit een eerste stap richting de afschaffing van Hus en Hiem?
  • En tot slot, dan het verdiepte spoor, alleen richting het Van Harinxmakanaal wordt genoemd. Hoe zit het met het knelpunt bij de Schrans?

Voorzitter, u merkt dat dit akkoord veel vragen oproept. Ook missen we een aantal thema’s in dit stuk. De fractie van D66 zal de komende periode constructief en kritisch dit college volgen. Wij
wensen hen veel succes.