Bea Bijlsma

Bea Bijlsma - Portret Bea Bijlsma - Beeld: D66 Leeuwarden

Berne, opgroeid en noch altyd wenjend yn Warten, in doarp yn it hert fan Fryslân, ha ik in grut hert foar Fryslân! As partner, mem en beppe ha ik my altyd ynset foar myn omjouwing yn tal fan ferienings en stichtingen foar doarp, ûnderwiis ensfh.

  • 57 jaar
  • Warten
  • Zij/haar

Graag stel ik mij kandidaat (niet-verkiesbaar) voor D66 Leeuwarden. Als inwoner van één van de vele mooie dorpen ondersteun ik graag de ambities en
doelstellingen van D66 voor de gemeenteraad van Leeuwarden.

No bin ik fraksjefoarsitter foar D66 yn de Provinsjale Steaten fan Fryslân mei as motto: “In Bloeiend Fryslân!” Om mei te wurkjen oan in Fryslân mei in bloeiende kultuur, in bloeiend bedriuwslibben en boppe al bloeiende natuur; in provinsje wêryn it foar al har prachtige ynwenners goed en sûn wenjen, wurkjen, learen en rekreëarjen is.