Parkeerbeleid

De invulling van de wijkmobiliteitsplannen, parkeerbeleid en parkeerverordening krijgt vorm.

De druk op de openbare ruimte in Gouda is groot. Woningbouw, economie, energietransitie en vergroening concurreren met elkaar op de 17km2 grondgebied die Gouda rijk is. Om Gouda nu en in de toekomst leefbaar te houden zullen we de beperkte ruimte moeten delen, daar zullen we met elkaar scherpe keuzes  in moeten maken.
 
Dit dossier ‘parkeren’  kent een lange voorgeschiedenis die mei 2023 uitmondde in het aannemen van de eerste drie wijkmobiliteitsplannen waarin gedetailleerd de maatregelen voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem zijn opgenomen waarbij de balans is gevonden tussen duurzaamheid, bereikbaarheid, gezondheid en vergroening.

Randvoorwaarden
parkeerbeleid

Onderdeel van de plannen is het vergroten van de kans op een parkeerplek in de eigen wijk door de invoering van gereguleerd parkeren. Alleen bewoners van en ondernemers in de Binnenstad komen momenteel in aanmerking voor een parkeervergunning. De ervaring leert dat partijen die niet in het bezit zijn van een parkeervergunning, of daar niet voor in aanmerking komen, gebruikmaken van gratis parkeerplekken in de woonwijken Korte Akkeren en Kort Haarlem. Met als gevolg een hogere parkeerdruk in de straten rondom de Binnenstad. 
 
D66 Gouda heeft bij het parkeerdossier benadrukt, en zal dit ook blijven doen, dat voor invoering van gereguleerd parkeren de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Auto’s zijn onderdeel van onze samenleving: deze kunnen onmogelijk van het ene op het andere moment worden weggedacht of weggepland. Alternatieve parkeermogelijkheden zoals voordelig(er) parkeren op een parkeerterrein aan de rand van de Binnenstad zijn voor D66 Gouda essentieel om enerzijds de parkeerdruk in de Binnenstad te verminderen en anderzijds het waterbedeffect van gratis parkeren in omliggende wijken tegen te gaan. Randvoorwaarde is ook de invoering van gereguleerd parkeren in de twee eerdergenoemde wijken zodat de kans voor inwoners en ondernemers op het vinden van een parkeerplaats wordt vergroot.

Zorgvuldigheid boven
snelheid

Op 29 november 2023 stond de bespreking van de startnotitie parkeerbeleid geagendeerd. De opmaat naar uitvoeringsplannen. Naar aanleiding van de bespreking was het mogelijk om via een amendement het collegevoorstel te wijzigen. 
De voorkeur van D66 Gouda gaat bij een startnotitie uit naar het meegeven van wensen en bedenkingen aan het College in plaats van het amenderen van een voorstel. Bovendien werd bepaalde informatie dermate laat aangeleverd dat deze niet goed kon worden bestudeerd. Een zorgvuldig proces doorlopen is bij alle dossiers belangrijk en misschien nog wel belangrijker bij een onderwerp dat invloed zal hebben op veel Gouwenaars. Daarom heeft Maartje te Hennepe tijdens deze vergadering (vanaf 1u05) voorgesteld om de startnotitie op een later moment te behandelen en te kiezen voor wensen en bedenkingen. Een voorstel dat op zeer brede steun van de commissie kon rekenen. 

Dat parkeren onder inwoners leeft bleek uit het grote aantal insprekers tijdens de daadwerkelijke behandeling van de startnotitie op 17 januari waar Maartje te Hennepe wederom het woord voerde, net als tijdens de het vervolg een week later. Zij gaf onder meer aan dat gereguleerd parkeren niet in het leven is geroepen om inwoners of bedrijven dwars te zitten of de gemeente meer inkomsten te laten genereren maar dat vergroening – onderdeel van het  bestuursakkoord – voor iedereen in de binnenstad en daarbuiten van wezenlijk belang is! Hittestress in de warme tijden wordt o.a. veroorzaakt door te weinig groen en te veel asfalt.

Behandeling van een ingrijpend en complex onderwerp als parkeerbeleid vergt de nodige tijd. Daarom is een derde bijeenkomst van de raadscommissie belegd zodat alle fracties hun wensen en bedenkingen aan het College mee konden geven. Bram Talman heeft daar een duidelijke en breed gedragen wens uitgesproken (vanaf 3u39): zorgvuldige participatie en communicatie met betrekking tot de uitvoeringsplannen is essentieel. Het betrekken van inwoners bij het beleid gaat boven snelheid.

Parkeerverordening 2024

De behandeling van de Parkeerverordening, gepland voor 17 januari is door de uitgebreide bespreking van de startnotitie diezelfde datum, een week opgeschoven. Hier heeft Maartje te Hennepe de door D66 Gouda gewenste randvoorwaarden met betrekking tot parkeervergunningen voor inwoners van de Binnenstad benadrukt, inclusief de noodzaak tot monitoring om niet door nu genomen beslissingen problemen voor de toekomst te creëren. Monitoring biedt ruimte om tijdig in te grijpen waar nodig, de wethouder onderstreept dit. 
 
7 februari is de parkeerverordening door de raad aangenomen met daarbij twee belangrijke zaken: 1. op initiatief van de VVD dient niet het College, maar de raad te besluiten over eventuele aanpassingen van het vergunningplafond en 2. Het vergunningenplafond voor straatparkeren in de Binnenstad wordt vastgesteld op basis van het aantal aanvragen dat voor 1 maart 2024 wordt gedaan.
De fractie van D66 Gouda heeft met beide voorstellen ingestemd en ziet uit naar de uitwerking van het parkeerbeleid.
 
Bram Talman en Maartje te Hennepe