Wijkmobiliteitsplannen

Woensdag 17 mei 2023 zijn de drie eerste wijkmobiliteitsplannen door de gemeenteraad van Gouda aangenomen. De plannen voor de Binnenstad, Kort Haarlem en Korte Akkeren bevatten maatregelen om meer ruimte te geven aan de fietser en voetganger, de stad bereikbaar te houden en de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verhogen.

In de plannen zijn slim parkeerbeleid en stimulering van deelvervoer opgenomen en wordt ingezet op verkeersveiligheid, beperkingen voor vrachtverkeer door woonwijken en emissievrije stadsdistributie.
 
Voorgeschiedenis
Met het vaststellen van het Mobiliteitsplan Stad in beweging 2017 – 2026, werd in 2017 de basis gelegd voor het verkeerscirculatieplan dat in 2021 is vastgesteld.  De wijkmobiliteitsplannen die daaruit voortvloeiden bevatten gedetailleerde maatregelen per wijk om de ambities van het mobiliteitsplan te realiseren.
 
Participatie
Al bij de voorbereiding om tot het mobiliteitsplan te komen zijn belangengroepen, bewonersorganisaties, hulpdiensten, ondernemers, onderwijsinstellingen en andere partijen geraadpleegd. Ook was een klankbordgroep actief die heeft gereageerd op de ambities.
Om tot het verkeerscirculatieplan te komen zijn wederom bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden betrokken. Dit is zowel vooraf gebeurd, tijdens het opstellen van het plan, als achteraf, door de mogelijkheid om zienswijzen op het plan in te dienen.
Tenslotte zijn eerder genoemde partijen in de gelegenheid gesteld om een bijdrage te leveren aan de wijkmobiliteitsplannen via bijeenkomsten in de wijk, het Huis van de Stad, als online.
Buiten al deze participatiemomenten hebben raadsleden contact gezocht met belanghebbenden en andersom.
Hiermee is een jarenlang traject van participatie doorlopen waarbij iedereen die op de visie (mobiliteitsplan), de globale uitwerking daarvan (verkeerscirculatieplan) en de maatregelen per wijk (wijkmobiliteitsplannen) heeft kunnen reageren.
Die vele reacties op de plannen in de conceptfase, voorafgaand aan de behandeling door de raadscommissie en tijdens de commissievergaderingen zelf zijn door D66 uiteraard meegenomen bij het vellen van een oordeel over de voorstellen.
 
Maatregelen
Onderstaand enkele maatregelen uit de wijkmobiliteitsplannen:

Binnenstad
Om de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de Binnenstad te verbeteren wordt gestimuleerd om auto’s aan de rand van de stad te parkeren. D66 begrijpt dat auto’s niet van het ene op het andere moment verdwijnen. Daarom hebben wij de motie van de ChristenUnie om de wethouder op te roepen onderzoek te doen naar uitbreiding van de bestaande parkeermogelijkheden aan de rand van de binnenstad ondersteund.
 
Kort Haarlem
In de wijk Kort Haarlem wordt gereguleerd parkeren ingevoerd. Door deze maatregel hebben inwoners van deze wijk een grotere kans op het vinden van een parkeerplaats in de wijk doordat alleen inwoners van de wijk gebruik kunnen maken van de beschikbare openbare parkeergelegenheden.
 
Korte Akkeren
Ook in de wijk Korte Akkeren wordt de kans op het vinden van een parkeerplek vergroot door invoering van gereguleerd parkeren.
Bovendien zal de wethouder in gesprek moeten gaan met PLUS supermarkten over de bevoorrading van de winkel. D66 begrijpt het duivelse dilemma tussen enerzijds de noodzakelijke bevoorrading en anderzijds de verkeersveiligheid in de wijk. Ons amendement, dat medeondertekend is door de PvdA Gouda en GBG, is met een meerderheid aangenomen.
 
Uitvoering
De jarenlange voorbereiding en participatie heeft geresulteerd in uitvoeringsplannen waarbij het belang van eenieder zorgvuldig is gewogen en meegenomen in de besluitvorming.
D66 kan niet wachten tot de voorgenomen plannen worden uitgevoerd om zo te komen tot een nog leefbaardere stad die voorrang geeft aan de fietser en voetganger en bereikbaar blijft.

Bram Talman