Kaders Skaeve Huse vastgesteld

Op dinsdag 30 januari heeft de gemeenteraad de kaderstellende notitie voor de locatie Skaeve Huse vastgesteld. Met deze kaders kan er gestart worden met een zorgvuldig op te stellen woonzorgplan voor deze woonvorm.

Participatie en zorgvuldige werkwijzes bij veranderingen in de stad zijn belangrijk. Dit werd eerder ook al duidelijk toen de eerste berichten kwamen over een mogelijke locatie voor Skaeve Huse in Amersfoort. Met een locatie voor Skaeve Huse komt Amersfoort weer een stap verder in het zijn van een inclusieve stad, waar aan iedereen wordt gedacht.

Wat zijn Skaeve Huse?

Skaeve Huse staan op meerdere plekken in Nederland, bijvoorbeeld in Rotterdam en Hilversum. Het concept komt oorspronkelijk uit Denemarken. De letterlijke vertaling is ‘rare huisjes’. Het is een woonvorm voor mensen met een verslaving, psychische aandoening en/of licht verstandelijke beperking of een combinatie daarvan. Daardoor lukt het hen niet om in een reguliere wijk of opvang te wonen, vaak omdat zij daar overlast veroorzaken door hun persoonlijke problemen. De bewoners kunnen binnen Skaeve Huse op een eigen terrein rustig wonen op enige afstand van andere omwonenden. Doordat daar zichzelf kunnen zijn, vervalt de overlast voor hun omgeving. Dit is voor de omgeving beter, maar ook voor de mensen zelf. In het geval van Amersfoort gaat het om mensen die al in Amersfoort wonen of dakloos zijn en economisch gebonden zijn aan Amersfoort.

Een zorgvuldig participatieproces

In november zijn de eerste gesprekken gevoerd over de locatie. Dat deed behoorlijk wat stof opwaaien, waar wij als fractie toen ook over hebben geschreven. De participatie moest zorgvuldig gebeuren.
In de commissievergadering van 16 januari is dit participatieproces besproken. Ondanks het College aangaf in de raadsinformatiebrief dat niet aan alle wensen kon worden voldaan, kreeg de commissie te horen dat belangrijke zaken, zoals een extra toegangsweg voor de bewoners van de Palestinaweg 7 en 9 werden ingewilligd.

Kaders vastgesteld

Als gemeenteraad stel je als eerste vast met welke kaders er verder moet worden gewerkt. Met de kaders is het ook voor betrokkenen duidelijk waar het wel en niet over gaat. De kaders voor Skaeve Huse in Amersfoort zijn op 30 januari vastgesteld. Wouter van Schagen twitterde hier ook over: ‘De kaders voor Skaeve Huse in Amersfoort zijn vastgesteld. Een mooie stap, omdat deze kaders nodig waren om aan de slag te gaan met ‘n woonzorgplan gericht op het borgen van leefbaarheid en veiligheid voor de bewoners van de Skaeve Huse en de buurt. Het woonzorgplan wordt samen met omwonenden en professionals opgesteld.’.
De gemeente blijft nauw betrokken. In de kaders staat onder andere dat er maximaal 8 woonunits komen, uitbreiding niet mogelijk is op deze locatie en er altijd gekeken wordt of iemand daar zelfstandig kan wonen.

Vanuit de participatie zijn er al zaken aangedragen voor dit woonzorgplan. Ook in de kaders zijn wensen overgenomen die voortkwamen uit het vroege participatieproces rondom de locatie: zo komt er een extra toegangsweg voor de bewoners van de Palestinaweg (een doodlopende weg) en is aangegeven dat het terrein een groene inrichting moet krijgen die past in de (verder) groene omgeving, maar die ook bescherming moet bieden aan de bewoners en onwonenden. Meer info over het verdere proces is te vinden op de website van de gemeente.