Taken

De verkiezingscommissie heeft tot taak om op onpartijdige wijze de goede voortgang tot de verkiezingen te verzorgen.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een verkiezingscommissie komen voort uit de statuten en het huishoudelijk reglement. De verkiezingscommissie:
• Adviseert het bestuur omtrent procedures en tijdpaden en doet daartoe suggesties.
• Bepaalt tijdens ledenvergaderingen en e-voting welke leden stemrecht hebben, verzorgt de stemming en deelt de uitslag mee aan het bestuur en leden.
• Draagt zorg voor een tijdige en juiste aanlevering van de kandidatenlijst bij het hoofdstembureau van de gemeente of provincie.

Verkiezingscommissie

De verkiezingscommissie van D66 Amersfoort voor de gemeenteraadverkiezingen 2022 bestaat uit de volgende leden:

  • Jaap van Dijk (voorzitter)
  • Erik Dolfing (bestuurslid)
  • Isabel Zijp