Vrij zijn met een overheid die beslist met jou

Jan Paternotte - Campagnevoeren zorgt ervoor dat steeds meer mensen onze optimistische boodschap omarmen. Beeld: Jeroen Mooijman

D66 zet zich in voor een goed gemeentelijk bestuur en een betrouwbare overheid. Wij staan voor een cultuur waarin wij mensen serieus nemen, zorgen voor optimale toegankelijkheid en open communicatie.
Met meer directe invloed van bewoners op beslissingen over hun eigen leefomgeving wordt de afstand tussen bewoners en de gemeente verkleind.

Maar belangrijker nog: de bewoners weten goed wat hun eigen omgeving nodig heeft en door participatie worden de gemeentelijke plannen ook echt beter. Daarom wil D66 inzetten op stevige participatietrajecten bij grootschalige veranderingen en meer maatwerk bij kleine aanpassingen.

Wijkcoördinatoren en wijkambassadeurs zorgen ervoor dat inwoners zich eigenaar voelen van de buurt. Bijvoorbeeld als ze een nieuwe speeltuin willen plaatsen of meer groen willen in de buurt. Ze ondersteunen het participatieproces door overheid, organisaties en inwoners met elkaar in contact te brengen en stimuleren inwoners om een eigen wijktoekomstvisie op te stellen.

We investeren in co-creatie met de buurt. D66 vindt het heel belangrijk dat inwoners een stem hebben over de eigen leefomgeving, dat die stem gehoord en benut wordt en dat de inwoner weet wat er met zijn inspraak gebeurt. Bewoners moeten vroegtijdig worden betrokken zodat zij invloed kunnen uitoefenen bij de planvorming en niet alleen op de details bij de uitvoering.

D66 wil inwoners de ruimte geven om samen eigen initiatieven te ontplooien. Om hiervoor de juiste voorwaarden te scheppen willen we het mogelijk maken voor buurtbewoners om overheidsdiensten uit te voeren in plaats van de gemeente (of de uitvoerder die de gemeente hiervoor heeft aangewezen) als zij van mening zijn een betere partij te zijn (recht om uit te dagen). Een voorbeeld hiervan kan het groenbeheer in de wijk zijn. Ook hebben inwoners het recht om meer samen te werken met de overheid om initiatieven te ontplooien (recht om samen te werken).

Voor grotere thema’s, zoals klimaatadaptatie of veiligheid in de buurt wil D66 inwoners en/of wijkcoördinatoren de ruimte geven om te experimenteren met een gelote burgerraad/ wijkraad. Deze burgerraad kan ideeën aandragen voor de gemeente en krijgt een belangrijke stem bij grote projecten in de wijk.

En omdat in de kieswijzer een stelling staat over hondenbelasting, gaan we hier ook nog specifiek op in. De gemeente gebruikt de opbrengst van hondenbelasting onder andere voor de aanleg en het onderhoud van veldjes waar honden mogen spelen. Ook plaatst de gemeente hondenpoepbakken met speciale hondenpoepzakjes en zorgt dat de bakken geleegd worden.

  • Stevige participatie van inwoners in grootschalige projecten, zodat we samen het beste kunnen doen voor Amersfoort.
  • Geschreven informatie voor inwoners is helder geformuleerd en jargonvrij.
  • Ambtenaren en diensten zijn makkelijk en eenvoudig te benaderen.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.